XXIV MSPO. Obrona prze­ciw­lot­ni­cza i prze­ciw­ra­kie­towa

XXIV MSPO. Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa

XXIV MSPO. Obrona prze­ciw­lot­ni­cza i prze­ciw­ra­kie­towa

Kiedy Minister Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz, oznaj­mił o prze­ło­mie w roz­mo­wach pro­wa­dzo­nych w ramach pro­gramu „Wisła”, ponie­waż Amerykańska firma Raytheon […] zgo­dziła się, że ponad 50% wydat­ków trafi do pol­skich pod­mio­tów, wielu komen­ta­to­rów zin­ter­pre­to­wało tę wypo­wiedź, jako zapo­wiedź rychłego pod­pi­sa­nia kon­traktu. Chociaż nawet wów­czas min. Macierewicz zazna­czył, że wciąż do nego­cja­cji pozo­staje cena. Na MSPO 2016 prze­ko­na­li­śmy się, że sprawa jest bar­dziej skom­pli­ko­wana.

W dniu otwar­cia kie­lec­kiego salonu, min. Macierewicz ogło­sił, że: Dziś pod­pi­sa­łem decy­zję o wysto­so­wa­niu „let­ter of requ­est” do rządu Stanów Zjednoczonych i firmy Raytheon w spra­wie zamó­wie­nia sys­temu Patriot dla pro­gramu Wisła. Oczywiście jest to zwią­zane z sze­re­giem uzgod­nio­nych już wza­jem­nych zobo­wią­zań […] cho­dzić będzie o łącz­nie osiem zesta­wów. Do 2019 r. dwie bate­rie wraz z zesta­wami pomo­sto­wymi z gwa­ran­cją, że będą one od początku wypo­sa­żone w sys­tem ICBS, a trzeci, który będziemy naby­wali w 2020 r. będzie wypo­sa­żony w radar dookólny, w naj­now­szą tech­no­lo­gię, z któ­rej Polska będzie na równi z Siłami Zbrojnymi Stanów Zjednoczonych korzy­stała. Następnego dnia głos zabrał Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki (cytu­jąc za PAP): To jest przed­się­wzię­cie, które będzie kosz­to­wało Polskę – jeżeli doj­dzie do skutku, bo jasno pod­kre­ślam, to jest roz­po­czę­cie nego­cja­cji […] Przez ostat­nie dzie­więć mie­sięcy ana­li­zo­wa­li­śmy i pro­wa­dzi­li­śmy roz­mowy ze stroną ame­ry­kań­ską. Mieliśmy na początku wąt­pli­wo­ści, gdyż warunki trans­feru tech­no­lo­gii, wyko­rzy­sta­nia pol­skiego prze­my­słu były daleko nie­wy­star­cza­jące […] Szczególnie przy tak dużej kwo­cie – 30 do 50 mld zł w zależ­no­ści, jaki spo­sób licze­nia przyj­miemy, jako rodzaj sprzętu, rada­rów, rakiet zosta­nie dostar­czony […] Kwestia zakupu sys­temu Wisła w dużej czę­ści deter­mi­nuje wydatki w pol­skim budże­cie obron­nym, w związku z czym my wcale jesz­cze nie prze­są­dzi­li­śmy, że na pewno tak się sta­nie. Warto zwró­cić uwagę, że kie­ru­jemy rów­nież zapy­ta­nie do MEADS International, rów­no­le­gle. Tego samego dnia Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. pod­pi­sała z Lockheed Martin list inten­cyjny doty­czący zaan­ga­żo­wa­nia pol­skiego prze­my­słu na pozio­mie 50% w przy­padku wyboru sys­temu MEADS.
Należy uzu­peł­nić wypo­wie­dzi mini­strów o infor­ma­cje prze­ka­zane przez resort obrony po MSPO. Doprecyzowano, że w przy­padku sys­temu Patriot, „let­ter of requ­est” (LoR) doty­czy zakupu w ramach pro­ce­dury Foreign Military Sales (FMS) ośmiu bate­rii, w obec­nie naj­now­szej kon­fi­gu­ra­cji – tzw. Configuration 3+, zin­te­gro­wa­nych z sys­te­mem dowo­dze­nia Northrop Grumman IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System). Zarazem, od trze­ciej bate­rii lub kolej­nych strona pol­ska zastrzega sobie prawo zmiany obec­nie ofe­ro­wa­nego radaru na nowy z anteną aktywną (AESA) wyko­naną z MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit – mono­li­tyczne mikro­fa­lowe układy sca­lone) na pod­kła­dach z azotku galu (GaN). Podstawowym kry­te­rium będzie dookól­ność (360° pokry­cia w azy­mu­cie), sie­cio­cen­trycz­ność, otwarta archi­tek­tura i tech­no­lo­gia GaN wła­śnie. Poza tym LoR zawiera wymóg polo­ni­za­cji zesta­wów w moż­li­wie naj­więk­szym zakre­sie (m.in. pod­wo­zia bazowe, środki łącz­no­ści, agre­gaty prą­do­twór­cze, środki masku­jące itp.) oraz zapew­nie­nia min. 50% udziału pol­skiego prze­my­słu obron­nego w dosta­wach, według war­to­ści umowy, poprzez umowę off­se­tową (kata­log zawiera 69 zobo­wią­zań off­se­to­wych). MON ocze­kuje pierw­szej bate­rii w 2019 r, a pozo­sta­łych sze­ściu do 2026 r., włącz­nie z moder­ni­za­cją dwóch pierw­szych do kon­fi­gu­ra­cji doce­lo­wej.
Kontekstem decy­zji MON jest raport z sierp­nia bie­żą­cego roku, przy­go­to­wany przez ame­ry­kań­skie biuro Government Accountability Office (odpo­wied­nik NIK) dla komi­sji kon­gre­so­wych o aktu­al­nym sta­nie moder­ni­za­cji sys­temu Patriot do potrzeb US Army i pra­cach nad doce­lo­wym sys­te­mem AIAMD (Army Integrated Air and Missile Defense) o otwar­tej archi­tek­tu­rze (tzw. sys­tem sys­te­mów), z nowym radio­lo­ka­to­rem LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor). Raport jest cie­kawą lek­turą, ale z pol­skiego punktu widze­nia warto wró­cić uwagę na nastę­pu­jące wnio­ski tego doku­mentu.

  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE