Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Obchody stu­le­cia bitwy jutlandz­kiej

Obchody stulecia bitwy jutlandzkiej. Pancernik HMS Canada w całej okazałości.

Obchody stu­le­cia bitwy jutlandz­kiej. Pancernik HMS Canada w całej oka­za­ło­ści.

W poło­wie maja, po kilku latach sta­ran­nych przy­go­to­wań, w Narodowym Muzeum Royal Navy w Portsmouth otwarto wystawę, roz­po­czy­na­jącą obchody 100-lecia bitwy jutlandz­kiej – naj­więk­szego star­cia mor­skiego I wojny świa­to­wej.

Obchody okrą­głej rocz­nicy bitwy okrę­tów Royal Navy i Kaiserliche Marine na wodach Morza Północnego, są jedy­nym mor­skim akcen­tem w, zakro­jo­nym na sze­roką skalę, pro­gra­mie upa­mięt­nia­ją­cym udział Wielkiej Brytanii i ich domi­niów oraz kolo­nii w I woj­nie świa­to­wej. Dlatego też, konieczne przy­go­to­wa­nia roz­po­częto już kilka lat wcze­śniej, a pie­czę nad cało­ścią przed­się­wzię­cia objął rząd w Londynie, a kon­kret­nie Departament Kultury, Mediów i Sportu.
Główne uro­czy­sto­ści ku czci mary­na­rzy, któ­rzy zgi­nęli w bitwie jutlandz­kiej zor­ga­ni­zo­wano na dale­kiej pół­nocy kraju, w kate­drze St. Magnus w Kirkwall na Orkadach i na znaj­du­ją­cym się nie­da­leko cmen­ta­rzu w Lyness na wyspie Hoy. Szereg mniej­szych cere­mo­nii odbyło się na cmen­ta­rzach w Norwegii, Szwecji i Danii, w miej­scach gdzie morze oddało ciała pole­głych oraz w mia­stach tra­dy­cyj­nie zwią­za­nych z Royal Navy, takich jak m.in. Portsmouth, Plymouth i Chatham.
Na wodach Morza Północnego z pokła­dów fre­gat HMS Kent i Schleswig-Holstein rzu­cono do morza wieńce. Okręty Royal Navy zawi­nęły do wybra­nych por­tów na wybrze­żach Zjednoczonego Królestwa, aby wziąć udział w bar­dziej lokal­nych cere­mo­niach.
Równocześnie z uro­czy­sto­ściami ku pamięci pole­głych, na tere­nie całego kraju zor­ga­ni­zo­wano sze­reg aka­de­mii i wystaw o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym, mają­cych przy­po­mnieć tę tro­chę zapo­mnianą przez lata kartę histo­rii bry­tyj­skiej mary­narki wojen­nej. Prezentacje poświę­cone bitwie można obej­rzeć m.in. w Londynie, Hartlepoolu, Gosport, Devonport, Hull, Newcastle, czy też Belfaście.

  • Sebastian Hassa

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE
TOP