NSOO CIS, czyli inte­li­gentne pole minowe na miarę XXI wieku

Przykładowy scenariusz ochrony obiektu za pomocą NSOO CIS.

Przykładowy sce­na­riusz ochrony obiektu za pomocą NSOO CIS.

7 wrze­śnia, przy oka­zji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, firmy Belma S.A. i nale­żąca do Grupy WB, MindMade Sp. z o.o., zor­ga­ni­zo­wały pokaz Nadzorowanego Systemu Obrony Obszaru CIS (Counter Intruder System). Przeprowadzono go na poli­go­nie w Skarżysku-Kamiennej, w obec­no­ści przed­sta­wi­cieli m.in. Inspektoratu Uzbrojenia i Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Prace nad sys­te­mem osią­gnęły wysoki sto­pień zaawan­so­wa­nia i nie­długo będzie on mógł pod­nieść moż­li­wo­ści obronne Sił Zbrojnych RP, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o kon­flikty asy­me­tryczne.

Pomysł budowy ste­ro­wa­nych zapór inży­nie­ryj­nych, zdol­nych do auto­ma­tycz­nego bądź czę­ściowo zauto­ma­ty­zo­wa­nego dzia­ła­nia nie jest nowy, ale w ostat­nich latach powstało wiele nowa­tor­skich roz­wią­zań tego typu. Stało się tak z powodu kilku nie­za­leż­nych od sie­bie czyn­ni­ków. Pierwszym jest roz­wój tech­niki, który umoż­li­wia sta­wia­nie bar­dziej ela­stycz­nych i sku­tecz­nych zapór ogra­ni­cza­ją­cych ruch prze­ciw­nika, nie wpły­wa­jąc jed­no­cze­śnie na mobil­ność sił wła­snych. Drugim jest poja­wie­nie się nowego zagro­że­nia, jakim są kon­flikty asy­me­tryczne, które mogą pole­gać m.in. na pró­bach zaję­cia przez oddziały prze­ciw­nika, o ogra­ni­czo­nej sile, stra­te­gicz­nych obiek­tów na chro­nio­nym tere­nie. Trzecim powo­dem jest dal­sze upo­li­tycz­nie­nie kon­flik­tów zbroj­nych i ich postę­pu­jąca „huma­ni­ta­ry­za­cja” (przy­naj­mniej na papie­rze…). Nie ina­czej dzieje się w Polsce, która 10 paź­dzier­nika 2012 r. pod­pi­sała „Konwencję o zaka­zie uży­wa­nia, skła­do­wa­nia, pro­duk­cji i prze­ka­zy­wa­nia min prze­ciw­pie­chot­nych oraz ich znisz­cze­niu”. Jakkolwiek nie oce­niać by tej decy­zji (kon­wen­cji nie pod­pi­sały czo­łowe potęgi świa­towe, w tym ta poten­cjal­nie zagra­ża­jąca Polsce), to wykre­owała ona pilną potrzebę stwo­rze­nia sys­te­mów zapór mino­wych speł­nia­ją­cych nowe wyma­ga­nia. Z tego wła­śnie powodu zaini­cjo­wano prace nad Nadzorowanym Systemem Obrony Obszaru CIS, który jest prze­zna­czony do ochrony, ale także nad­zoru roz­le­głych tere­nów, takich jak np. lot­ni­ska czy bazy woj­skowe. MindMade Sp. z o.o. i Belma S.A. pod­jęły prace nad CIS inwe­stu­jąc środki wła­sne. Należy jed­nak pod­kre­ślić, że główny wkład firmy MindMade to, ofe­ro­wany także nie­za­leż­nie, sys­tem Monitorowania Obszarów Oddalonych AMSTA (Advanced Monitoring of Stand-off Areas), z któ­rego pocho­dzą czuj­niki i łącz­ność do CIS. Na ten sys­tem z kolei firma otrzy­mała dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4 w roku 2013 (prace nad nim zostały zre­ali­zo­wane w latach 2014 – 2015).
System CIS jest modu­łowy i składa się z trzech pod­sta­wo­wych ele­men­tów: pod­sys­temu łącz­no­ści i zarzą­dza­nia, sen­so­rów i efek­to­rów. Każdy zestaw do ochrony danego obszaru może zostać skom­ple­to­wany przy uży­ciu czte­rech rodza­jów czuj­ni­ków i trzech typów efek­to­rów, które współ­dzia­łają z poje­dyn­czym cen­trum zarzą­dza­nia.

Sensory

Jak wspo­mniano, NSOO CIS powstał w efek­cie współ­pracy firm MindMade i Belma, gdzie ta pierw­sza była odpo­wie­dzialna wła­śnie za wypo­sa­że­nie sen­so­ryczne.
Pierwszym z czuj­ni­ków jest sen­sor aku­sto­sej­smiczny SAS 3.0. Urządzenie to można ukryć w grun­cie, naj­le­piej w pobliżu gra­nicy chro­nio­nego obszaru. Składa się z dwóch torów detek­cyj­nych: aku­stycz­nego i sej­smicz­nego. Wykrycie ruchu osoby lub pojazdu, wystrzału itp. jest trak­to­wane jako kry­te­rium alar­mowe. Sensor prze­syła wów­czas infor­ma­cję o wykry­tym obiek­cie i cza­sie jego poja­wie­nia się do cen­trum zarzą­dza­nia, a alarmy wraz z sym­bo­lem kla­sy­fi­ka­cji poja­wiają się na ekra­nie apli­ka­cji. SAS 3.0 to pod­sta­wowy czuj­nik sys­temu, wypo­sa­żony w kartę pamięci microSD, na któ­rej reje­stro­wane są wszyst­kie prze­twa­rzane w nim infor­ma­cje.

  • Maciej Szopa

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE