Nowy zestaw trans­por­towy z MZKT

WIT_2_2016_MZKT

Nowy ciężki cią­gnik sio­dłowo-bala­stowy MZKT-741351 (8×8) na wizu­ali­za­cji pre­zen­tuje się nie­zwy­kle cie­ka­wie. Białoruska firma jest jedną z nie­wielu na świe­cie, które mają wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu i pro­duk­cji tego rodzaju kon­struk­cji.

Białoruś od dawna utrzy­muje bli­skie, z całą pew­no­ścią real­nie lep­sze niż Polska, rela­cje gospo­dar­cze z licz­nymi pań­stwami na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Bardzo dobrze widać to m.in. w odnie­sie­niu do prze­my­słu zbro­je­nio­wego i gałęzi gospo­darki z nim powią­za­nych. Przykładowo, gdy jako czło­nek koali­cji anty­ter­ro­ry­stycz­nej Polska liczyła na wie­lo­mi­lio­nowe kon­trakty dla naszych pod­mio­tów w Afganistanie i Iraku, takie umowy zawie­rali choćby wła­śnie Białorusini. Między innymi miń­skie zakłady MAZ dostar­czyły do Iraku kil­ka­set cię­ża­ró­wek, cho­ciaż – co cie­kawe – z naszymi zabu­do­wami w postaci zbior­ni­ków z Zasty Słupsk. Nie zmie­nia to jed­nak faktu, że to strona bia­ło­ru­ska odnio­sła znacz­nie więk­sze korzy­ści z tego kon­traktu.

Dobre rela­cje bia­ło­ru­skich pro­du­cen­tów z odbior­cami z tej czę­ści świata są nie­źle widoczne także w przy­padku bar­dziej spe­cja­li­zo­wa­nego sprzętu trans­por­to­wego. Aktywnym gra­czem w rejo­nie Zatoki Perskiej od dawna, poza MAZ-em, pozo­staje bowiem MZKT. Historia tej firmy zaczyna się w 1954 roku, gdy przy Mińskiej Fabryce Samochodów powstało spe­cjalne biuro pro­jek­towe, zaj­mu­jące się cią­gni­kami arty­le­ryj­skimi i cięż­kimi trans­por­te­rami broni dla Sił Zbrojnych ZSRS. W 1991 roku, wraz z roz­pa­dem ZSRS i unie­za­leż­nie­niem Białorusi, zakład został wydzie­lony z MAZ jako Mińska Fabryka Ciągników Kołowych MZKT (ros. МЗКТ – Ми́нский заво́д колёсных тягаче́й, biał. МЗКЦ – Мінскі завод колавых цягачоў), for­mal­nie sta­jąc się odręb­nym bia­ło­ru­skim pro­du­cen­tem cię­ża­ró­wek, cią­gni­ków koło­wych i pod­wozi spe­cjal­nych.

Pod koniec lat 90. XX wieku MZKT zapro­po­no­wał Siłom Zbrojnym Zjednoczonych Emiratów Arabskich sys­tem trans­por­towy do prze­rzutu cięż­kiej tech­niki bojo­wej. Obejmował on cią­gnik sio­dłowo-bala­stowy i zespół naczep połą­czo­nych za pomocą spe­cjal­nego wózka. Dzięki temu był w sta­nie zabrać jed­no­cze­śnie dwa czołgi Leclerc, bądź jeden czołg i dwa bojowe wozy pie­choty BMP‑3. Ostatecznie umowę na ich dostawę udało się MZKT zawrzeć z Emiratami dopiero w 2005 roku. Jej war­tość wynio­sła 20 mln USD i doty­czyła dostar­cze­nia 40 zesta­wów, skła­da­ją­cych się z cięż­kiego cią­gnika sio­dłowo-bala­sto­wego MZKT-74135 (8×8) i zespołu naczepa – przy­czepa MZKT-99941+83721. Do napędu cią­gnika wyko­rzy­stano potężny sil­nik wyso­ko­prężny DaimlerChrysler AG (obec­nie Daimler/Mercedes) OM 444LA – 12-cylin­drowy, widla­sty, z tur­bo­do­ła­do­wa­niem i chło­dze­niem powie­trza doła­do­wu­ją­cego, o pojem­no­ści sko­ko­wej 21,93 litra, mocy mak­sy­mal­nej 585 kW/796 KM przy 2100 obr./min i mak­sy­mal­nym momen­cie obro­to­wym 3300 Nm przy 1400 obr./min. Za prze­nie­sie­nie napędu odpo­wiada auto­ma­tyczna, 6‑biegowa skrzy­nia prze­kła­dniowa Allison M6610AR z zespo­łem sprzę­gła hydro­ki­ne­tycz­nego TC682. Dopuszczalną masę cał­ko­witą zestawu z jedną naczepą okre­ślono na 126 300 kg, z zespo­łem naczepy i przy­czepy na 205 400 kg, co daje suma­ryczną ładow­ność 130 000 kg (70 000+60 000 kg).

  • Jarosław Brach

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE