Nowy symu­la­tor MiG-29 w Mińsku Mazowieckim

Symulator MiG-29, oddany 22 czerwca do użytku w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego, jest obecnie najnowocześniejszym urządzeniem w swej klasie używanym w Siłach Powietrznych.

Symulator MiG-29, oddany 22 czerwca do użytku w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego, jest obec­nie naj­no­wo­cze­śniej­szym urzą­dze­niem w swej kla­sie uży­wa­nym w Siłach Powietrznych.

22 czerwca w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim – Janowie odbyła się uro­czy­stość prze­ka­za­nia do użytku kom­plek­so­wego symu­la­tora lotu samo­lotu myśliw­skiego MiG-29. To naj­no­wo­cze­śniej­sze w swej kla­sie urzą­dze­nie, wspie­ra­jące pro­ces szko­le­nia per­so­nelu lata­ją­cego w Siłach Powietrznych, zostało dostar­czone przez firmę KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp.j. i jej part­nera w tym przed­się­wzię­ciu, firmę Virtual Reality Media a.s. z Trenčína w Republice Słowackiej. Współpraca obu firm to wzor­cowy przy­kład koope­ra­cji prze­my­słów obron­nych państw Grupy Wyszehradzkiej, szkoda tylko, że jeden z nie­licz­nych…

W uro­czy­sto­ści wzięli udział m.in.: amba­sa­dor Republiki Słowackiej w Polsce Dušan Krištofík, atta­che obrony Republiki Słowackiej w Polsce płk Jaroslav Baláž, zastępca dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
płk dypl. pil. Robert Cierniak, dowódca 23. BLT płk dypl. pil. Maciej Trelka, a także przed­sta­wi­ciele dostaw­ców symu­la­tora: Dariusz Koenig, pre­zes zarządu KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp.j. i Július Berith, pre­zes zarządu Virtual Reality Media a.s. Po oko­licz­no­ścio­wych prze­mó­wie­niach, amba­sa­dor Krištofík, płk Trelka i pre­zesi Koenig oraz Berith doko­nali prze­cię­cia wstęgi sym­bo­licz­nie inau­gu­ru­jąc prze­ka­za­nie sys­temu, a ks. mjr Karol Skopiński poświę­cił kabinę symu­la­tora.
Otwarte postę­po­wa­nie prze­tar­gowe, któ­rego celem było wyło­nie­nie dostawcy symu­la­tora lotu samo­lotu MiG-29 wraz z dostawą pakietu czę­ści zapa­so­wych i mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych, zestawu narzę­dzi i apa­ra­tury kon­tro­lno-pomia­ro­wej, doku­men­ta­cji tech­nicz­nej, a także prze­szko­le­nie per­so­nelu, Inspektorat Uzbrojenia ogło­sił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 marca 2013 r.
(nr 2013/S 064 – 107245). W postę­po­wa­niu final­nie wzięły udział cztery pod­mioty (w tym kon­sor­cja), które zło­żyły osta­teczne oferty: Elbit Systems z Izraela i Autocomp Management Sp. z o.o. (war­tość netto 24 163 493 PLN), KenBIT Koeing i Wspólnicy Sp.j. (24 385 620 PLN), DoDAAM Systems Ltd. z Republiki Korei (26 977 000 PLN), Polit-Elektronik Sp. z o.o. i RSK MiG z Rosji (57 170 848 PLN). W przy­padku speł­nie­nia warun­ków zapi­sa­nych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyłącz­nym kry­te­rium oceny ofert była zapro­po­no­wana cena, dla­tego 24 grud­nia 2013 r. zwy­cięzcą w prze­targu ogło­szono kon­sor­cjum Elbitu i Autocompu, które otrzy­mało 100 punk­tów – kom­plet moż­li­wych do zdo­by­cia. Przedstawiciele KenBIT‑u, któ­rego oferta otrzy­mała 99 punk­tów, po ana­li­zie zwy­cię­skiej oferty, powzięli wąt­pli­wo­ści, czy fak­tycz­nie speł­nia ona warunki posta­wione w SIWZ i 3 stycz­nia 2014 r. zło­żyli w tej spra­wie odwo­ła­nie od wer­dyktu komi­sji prze­tar­go­wej do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta, po wni­kli­wym roz­pa­trze­niu sprawy, wydała 29 stycz­nia 2014 r. wyrok, który naka­zy­wał Inspektoratowi Uzbrojenia unie­waż­nie­nie czyn­no­ści wyboru naj­ko­rzyst­niej­szej oferty i powtórne doko­na­nie oceny ofert z uwzględ­nie­niem odrzu­ce­nia oferty dotych­cza­so­wego zwy­cięzcy, jako nie­speł­nia­ją­cej zapi­sów SIWZ. Wobec faktu, że Polit-Elektronik i RSK MiG oraz DoDAAM nie prze­dłu­żyły waż­no­ści swych ofert i wadium do 28 lutego, wyzna­czo­nego przez IU jako nowy ter­min zwią­za­nia ofertą, ponow­nej ana­li­zie pod­dano jedy­nie ofertę KenBIT‑u, która osta­tecz­nie została wybrana jako naj­ko­rzyst­niej­sza.
18 kwiet­nia 2014 r. IU zwarł z KenBIT-em umowę na dostawę symu­la­tora lotu samo­lotu MiG-29, który miał zostać zain­sta­lo­wany w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Termin reali­za­cji wyzna­czono na 30 listo­pada 2015 r., a war­tość netto umowy nie zmie­niła się w porów­na­niu z zawartą w ofer­cie i wynio­sła 24 385 620 PLN.
Ponieważ KenBIT nie reali­zo­wał wcze­śniej tego typu pro­jek­tów, spe­cjal­nie z myślą o uczest­nic­twie w prze­targu na symu­la­tor MiG-a-29, nawią­zał współ­pracę ze sło­wacką pry­watną firmą Virtual Reality Media a.s. (VRM). Ma ona wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu i pro­duk­cji symu­la­to­rów oraz sys­te­mów szko­le­nio­wych do uzbro­je­nia i sprzętu wojsk lądo­wych, a także cywil­nych i woj­sko­wych stat­ków powietrz­nych, mając na kon­cie kil­ka­dzie­siąt wyko­na­nych zle­ceń na całym świe­cie.
W port­fo­lio firmy znaj­do­wał się także symu­la­tor MiG-a-29 – LTV-29, który powstał na zle­ce­nie Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej i od 1997 r. jest użyt­ko­wany w bazie lot­ni­czej w Sliaču (obec­nie sie­dziba Skrzydła Lotnictwa Taktycznego im. gene­rál­ma­jora Otta Smika). W toku eks­plo­ata­cji, w latach 2005 – 2008, część sło­wac­kich MiG-ów-29 została pod­dana moder­ni­za­cji wypo­sa­że­nia awio­nicz­nego i sys­te­mów łącz­no­ści (wer­sja AS/BS), w związku z czym sto­sowne zmiany wpro­wa­dzono także w symu­la­to­rze, który po moder­ni­za­cji otrzy­mał ozna­cze­nie LTV-29M. Piloci pol­skich MiG-ów mieli kil­ka­krot­nie oka­zję szko­lić się na sło­wac­kim symu­la­to­rze.
Od 2005 roku VRM spe­cja­li­zuje się w dostar­cza­niu wier­nych ory­gi­na­łowi, zaawan­so­wa­nych, sper­so­na­li­zo­wa­nych, a także rela­tyw­nie nie­dro­gich urzą­dzeń szko­le­nio­wych, powsta­łych zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi mię­dzy­na­ro­do­wymi nor­mami EASA, FAA, ICAO, doty­czą­cymi pro­jek­to­wa­nia i pro­duk­cji symu­la­to­rów lotu (Flight Simulation Trainig Devices).

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE