Nowości rynku mili­tar­nej moto­ry­za­cji w Polsce w 2016 roku

Tatra AM 50EX

Tatra wraz ze swymi part­ne­rami pro­muje w Polsce m.in. kom­pletny sys­tem wspar­cia inży­nie­ryj­nego AM-50EX z ele­men­tami mostu towa­rzy­szą­cego.

W przy­padku dostaw dla Sił Zbrojnych RP pojaz­dów użyt­ko­wych śred­niej i cięż­kiej klasy tona­żo­wej, czyli o dopusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej powy­żej sze­ściu ton, od wielu lat liczy się kilku tych samych dostaw­ców.

Pod wzglę­dem rodzaju taboru oraz wiel­ko­ści i czę­sto­tli­wo­ści zawie­ra­nych umów można ich podzie­lić na cztery zasad­ni­cze grupy. Pierwszą two­rzą part­ne­rzy dostar­cza­jący rocz­nie dużo sprzętu. Należą do niej – wcho­dzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Jelcz Sp. z o.o. oraz Iveco i Iveco DV (Defence Vehicles). Druga obej­muje przed­się­bior­stwa sprze­da­jące mniej samo­cho­dów, w dodatku nie­re­gu­lar­nie. Zaliczyć do niej trzeba: MAN‑a i MAN‑a/RMMV, Scanię oraz Tatrę. W skład trze­ciej wcho­dzą pod­mioty od dawna zain­te­re­so­wane zawar­ciem u nas kon­trak­tów, ale mogące się dotąd pochwa­lić sprze­dażą poje­dyn­czych samo­cho­dów. Obecnie doty­czy tu głów­nie Volvo Group Governmental Sales (VGGS) wraz z zależ­nymi filiami Renault Trucks Defence i Volvo Defence. Do tego trzeba dodać doko­nu­jące moder­ni­za­cji Starów 266 firmy Autobox Sp. z o.o. i PPHU StarSanDuo oraz dostaw­ców kom­po­nen­tów i zabu­dów. Z tych ostat­nich warto wska­zać na spółki: Tezana Sp. z o.o., dostar­cza­jącą m.in. sil­niki Iveco – CNH Industrial i auto­ma­tyczne skrzy­nie bie­gów Allison oraz Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., Zamet Głowno Sp.J., Cargotec Poland Sp. z o.o. i Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. W ubie­głym roku część z wyżej wspo­mnia­nych firm poka­zała cie­kawe, nie­raz pre­mie­rowe wyroby. W tym arty­kule przy­bli­żymy wybrane z nich.

Szczęśniak PS i Tatra

Wytwórca nad­wozi spe­cja­li­zo­wa­nych i spe­cja­li­stycz­nych, w pierw­szym rzę­dzie dla straży pożar­nej, z Bielska-Białej od kilku lat z coraz więk­szymi suk­ce­sami koope­ruje przy róż­no­rod­nych pro­jek­tach z cze­ską Tatrą, w tym na ryn­kach mię­dzy­na­ro­do­wych. Między innymi wraz nią, jako pod­do­stawca, wyko­nał, na zamó­wie­nie Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej, ciężki kołowy pojazd ewa­ku­acji i ratow­nic­twa tech­nicz­nego KWZT‑3, na mocy umowy na pięć takich pojaz­dów, zawar­tej w 2015 r.
Z kolei Tatra, już samo­dziel­nie, pro­mo­wała w Polsce m.in. model Tatra AM-50 EX, czyli pod­wo­zie T815 – 7T3R41 8×8.1R z hybry­do­wej rodziny Force wraz z ele­men­tami mostu towa­rzy­szą­cego. Zestaw ten powstał w efek­cie współ­pracy Tatry ze sło­wacką firmą ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. Wykorzystany nośnik to wariant 4‑osiowy z długą, nie­opan­ce­rzoną kabiną typu mili­tar­nego, wyłącz­nie poje­dyn­czym ogu­mie­niem 16.00R20 i tzw. cze­ską kom­ple­ta­cją układu napę­do­wego. A więc z: 8‑cylindrowym, widla­stym, chło­dzo­nym powie­trzem sil­ni­kiem T3C-928 – 90 Euro 3 o mocy mak­sy­mal­nej 300 kW/408 KM przy 1800 obr./min i mak­sy­mal­nym momen­cie obro­to­wym 2100 Nm przy 1000 obr./min; jed­no­tar­czo­wym, suchym sprzę­głem MFZ 430; 14-bie­gową, zauto­ma­ty­zo­waną skrzy­nią prze­kła­dniową 14 TS 210L i 2‑biegową skrzy­nią roz­dziel­czą 2.30 TRS 0.8÷1.9. Układ napę­dowy dopeł­niają nie­za­leż­nie zawie­szone pół­osie wah­liwe. Zawieszenie two­rzą poduszki powietrzne i amor­ty­za­tory tele­sko­powe, z tyłu uzu­peł­nione o drążki sta­bi­li­za­to­rów. Dopuszczalną tech­nicz­nie masę cał­ko­witą tej cię­ża­rówki okre­ślono na 38 000 kg.
Natomiast jako kom­pletny sys­tem wspar­cia inży­nie­ryj­nego, Tatra AM-50 EX to pojazd kołowy, z nad­wo­ziem w for­mie układu roz­kła­da­ją­cego sek­cję mostu towa­rzy­szą­cego i z jedną sek­cją takiego mostu. Pojedyncza sek­cja mostowa może być roz­sta­wiona nad prze­szko­dami o sze­ro­ko­ści od 10 do 12,5 m i głę­bo­ko­ści od 2 do 5,65 m, przy sze­ro­ko­ści prze­prawy 4,4 m. Poprzez połą­cze­nie kilku sek­cji – mak­sy­mal­nie ośmiu – moż­liwa staje się prze­prawa przez prze­szkody wodne o sze­ro­ko­ści 12,5÷108 m. Pozostałe klu­czowe para­me­try zestawu Tatra AM-50EX to: dłu­gość 12 500 mm, sze­ro­kość 3350 mm, wyso­kość 3530 mm (wymiary w poło­że­niu trans­por­to­wym), masa cał­ko­wita 30 000 kg, pręd­kość mak­sy­malna 85 km/h, sta­tyczny kąt prze­chyłu 25°, głę­bo­kość bro­dze­nia 750 mm, zwis osi przed­niej (pojazd ze wspor­ni­kiem) 15°, zwis osi z tyłu 18°, mak­sy­malny prze­chył przy budo­wie mostu 10°, mak­sy­malne dopusz­czalne pochy­le­nie poprzeczne – spa­dek poprzeczny 5°, dłu­gość sek­cji mosto­wej 13 500 mm, sze­ro­kość po roz­ło­że­niu 4400 mm, mak­sy­malne obcią­że­nie jed­nej sek­cji 50 000 kg. Liczba pojaz­dów w jed­nym zesta­wie mostu wynosi cztery.

  • Jarosław Brach

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE