Nowości IDEX-2017

 pływający kołowy wóz bojowy AMV28A

Najnowszy czło­nek rodziny koło­wych trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych AMV 8×8 firmy Patria — pły­wa­jący kołowy wóz bojowy AMV28A.

Emirat Abu Zabi, już po raz trzy­na­sty, gościł w dniach 19 – 23 lutego 2017 roku jedno z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych przed­się­wzięć branży zbro­je­nio­wej na świe­cie – mię­dzy­na­ro­dową wystawę i kon­fe­ren­cję International Defence Exhibition IDEX-2017.

Tradycyjnie wystawa odbyła się w kom­plek­sie wysta­wien­nicz­nym ADNEC (Abu Dhabi National Exhibition Centre). Po raz czwarty towa­rzy­szyła jej także spe­cja­li­styczna wystawa wojenno-mor­ska NAVDEX-2017 (Naval Defence Exhibition). Oba przed­się­wzię­cia odno­to­wują sys­te­ma­tyczny wzrost liczby wystaw­ców i odwie­dza­ją­cych je gości, w bie­żą­cym roku orga­ni­za­to­rzy dekla­ro­wali wzrost sprze­da­nej powierzchni o 5% w sto­sunku do 2015 r. – do 53 532 m². Jeśli cho­dzi o sta­ty­stykę, to ofi­cjalne infor­ma­cje mówią o udziale 1235 wystaw­ców z 57 kra­jów świata w wysta­wie i kon­fe­ren­cji IDEX oraz 99 wystaw­ców z 27 państw w wysta­wie NAVDEX. Pełna sta­ty­styka liczby gości na początku marca nie była jesz­cze dostępna, ale orga­ni­za­to­rzy liczyli, że oba przed­się­wzię­cia odwie­dzi 100 – 105 tys. pro­fe­sjo­na­li­stów z całego świata.
IDEX i NAVDEX służą nie tylko pre­zen­ta­cji uzbro­je­nia i sprzętu woj­sko­wego ofe­ro­wa­nego na ryn­kach państw Zatoki Perskiej, w tym świa­to­wych pre­mier, ale poka­zują także aktu­alny stan reali­zo­wa­nych pro­gra­mów, a także wska­zują kie­runki roz­woju, lokalne potrzeby i przy­no­szą infor­ma­cje o pla­nach zaku­pów. Szeroko zakro­jone i uznane przed­się­wzię­cie, jakim z całym pew­no­ścią jest IDEX, w pierw­szym rzę­dzie jest oczy­wi­ście forum wyzna­cza­ją­cym dal­sze kie­runki roz­woju sił zbroj­nych, a także prze­my­słu obron­nego i branż pokrew­nych nie tylko w samych Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale także w innych kra­jach regionu.
Najbardziej inte­re­su­jące są jed­nak egzem­pla­rze uzbro­je­nia i sprzętu, czy to wysta­wiane sta­tycz­nie, czy pre­zen­to­wane pod­czas codzien­nych poka­zów dyna­micz­nych, w któ­rych uczest­ni­czyły nie tylko pojazdy kołowe i gąsie­ni­cowe, samo­loty i śmi­głowce, ale także jed­nostki pły­wa­jące. Najbardziej impo­nu­jące są wła­śnie te ostat­nie, a w celu ich pre­zen­ta­cji wyko­rzy­stano nabrzeże przed kom­plek­sem wysta­wien­ni­czym. Największą uwagę zwra­cał nowy okręt patro­lowy Arialah (P6701) Marynarki Wojennej ZEA, dostar­czony w tym roku przez grupę stocz­niową Damen, także z racji swej nie­ty­po­wej syl­wetki z dziob­nicą typu Sea Axe.

Bogata oferta nowych pojaz­dów

Już w dniu inau­gu­ra­cji wystawy jej uczest­ni­ków zelek­try­zo­wała infor­ma­cja o decy­zji pod­ję­tej przez dowódz­two Sił Zbrojnych ZEA, że per­spek­ty­wicz­nym typem czte­ro­osio­wego pły­wa­ją­cego koło­wego trans­por­tera opan­ce­rzo­nego będzie pojazd Rabdan 8×8.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE