Nowe zasto­so­wa­nia kamer ter­mo­wi­zyj­nych PCO S.A.

Nowe zastosowania kamer termowizyjnych PCO S.A. Optoelektroniczna głowica śledząca zestawu Poprad jest już dziś wyposażona m.in. w kamerę telewizyjną KTVD-1M, opracowaną i produkowaną przez PCO S.A.

Nowe zasto­so­wa­nia kamer ter­mo­wi­zyj­nych PCO S.A. Optoelektroniczna gło­wica śle­dząca zestawu Poprad jest już dziś wypo­sa­żona m.in. w kamerę tele­wi­zyjną KTVD-1M, opra­co­waną i pro­du­ko­waną przez PCO S.A.

Zainicjowany przed pię­cioma laty i kon­se­kwent­nie reali­zo­wany przez war­szaw­skie PCO S.A. „Program Termowizyjny” sys­te­ma­tycz­nie owo­cuje kolej­nymi wdro­że­niami powsta­łych w jego ramach urzą­dzeń, a także opra­co­wa­niem nowych pro­to­ty­pów. Pokazuje to, że sto­jące u jego pod­staw ana­lizy ryn­kowe oka­zały się trafne, wiara we wła­sne kom­pe­ten­cje oraz moż­li­wo­ści uza­sad­niona, a nie­małe środki, wydat­ko­wane na moder­ni­za­cję zaple­cza badaw­czo-roz­wo­jo­wego oraz naj­no­wo­cze­śniej­sze wypo­sa­że­nie pro­duk­cyjne, mają szanse szybko się zwró­cić.

Przypomnę, że celem „Programu Termowizyjnego” było opra­co­wa­nie rodziny modu­łów ter­mo­wi­zyj­nych, opar­tych na chło­dzo­nych i nie­chło­dzo­nych detek­to­rach matry­co­wych MCT (HgCdTe) III gene­ra­cji, pra­cu­ją­cych w zakre­sie dłu­go­ści fali 35812 µm. W jego ramach powstał m.in. moduł z detek­to­rem chło­dzo­nym o roz­dziel­czo­ści 384×288 pik­seli, pra­cu­jący w zakre­sie 35 µm; dwa moduły z detek­to­rami chło­dzo­nymi o roz­dziel­czo­ści 640×512 pik­seli, pra­cu­jące w zakre­sach 35812 µm; a także moduł z detek­to­rem bolo­me­trycz­nym (nie­chło­dzo­nym) o roz­dziel­czo­ści 640×480 pik­seli, pra­cu­jący w zakre­sie 814 µm, wyko­nany w tech­no­lo­gii 17 µm (roz­miar poje­dyn­czego pik­sela 17×17 µm). Detektory te, w połą­cze­niu z samo­dziel­nie opra­co­wa­nymi i wyko­na­nymi modu­łami optycz­nymi oraz elek­tro­nicz­nymi, zostały zasto­so­wane w kame­rach ter­mo­wi­zyj­nych: KMW‑1 Teja, KMW‑2, KMW‑3 Temida, KLW‑1 Asteria, MKB‑1 i MKB‑2, a także kilku urzą­dze­niach ter­mo­wi­zyj­nych nowej gene­ra­cji (np. ter­mo­wi­zyjny sys­tem obser­wa­cji TSO‑1 Agat, celow­nik SCT‑2 itp.). Z kolei kamery zasto­so­wano m.in. w gło­wi­cach obser­wa­cyjno-śle­dzą­cych GOS‑1 Aurora (KMW‑1), GOD‑1 Iris (KLW‑1), GOC‑1 Nike (KMW‑3), pery­sko­po­wym celow­niku ter­mo­wi­zyj­nym PCT-72 (KLW‑1) czy Zestawie Modernizacyjnym Kamery Termowizyjnej do czoł­go­wego sys­temu kie­ro­wa­nia ogniem SKO-1T/Drawa‑T (KLW‑1). Ten ostatni pomyśl­nie prze­szedł w 2014 r. wyma­gane przez użyt­kow­nika bada­nia, znaj­duje się od ubie­głego roku w seryj­nej pro­duk­cji i suk­ce­syw­nie zastę­puje wyeks­plo­ato­wane, prze­sta­rzałe kamery I gene­ra­cji TES firmy El-Op (chło­dzony detek­tor linij­kowy 120×1 ze ska­no­wa­niem mecha­nicz­nym) w sys­te­mach Drawa‑T pod­da­wa­nych remon­towi czoł­gów PT-91 Twardy.

KLW-1R do Rosomaka

Problem zagwa­ran­to­wa­nia wspar­cia eks­plo­ata­cji pocho­dzą­cych z importu urzą­dzeń ter­mo­wi­zyj­nych w uzbro­je­niu i sprzę­cie eks­plo­ato­wa­nym w Siłach Zbrojnych RP nie doty­czy wyłącz­nie czoł­gów pod­sta­wo­wych PT-91 i Leopard 2A4/A5 (pakie­towi moder­ni­za­cyj­nemu przy­go­to­wa­nemu przez PCO S.A. do czołgu Leopard 2PL już wkrótce poświę­cimy arty­kuł), ale także koło­wych trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych Rosomak w wer­sji bojo­wej M1/M1M, a więc wypo­sa­żo­nych w wieże Hitfist-30P. Zasadniczym przy­rzą­dem obser­wa­cyjno-celow­ni­czym tej wieży jest dzienno-nocny celow­nik Kollsman DNRS-288, dys­po­nu­jący kana­łem ter­mo­wi­zyj­nym, w któ­rym zasto­so­wano kamerę II gene­ra­cji TILDE FC firmy Galileo Avionica (obec­nie Leonardo-Finmeccanica Land & Naval Electronics Division), z chło­dzo­nym detek­to­rem 288×4. Jest to kon­struk­cja sprzed kil­ku­na­stu lat, czę­ści zamienne do któ­rej są coraz trud­niej dostępne. Co warte pod­kre­śle­nia, więk­szość kamer tego typu do pol­skich Rosomaków zostało skom­ple­to­wa­nych w ramach pro­jektu off­se­to­wego w PCO S.A., z uży­ciem czę­ści i zespo­łów pocho­dzą­cych z importu oraz wypro­du­ko­wa­nych w tej fir­mie (podob­nie było w przy­padku celow­ni­ków DNRS-288).

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE