Nowe per­spek­tywy Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A.

LAI_3_2016_WZL2

Początek bie­żą­cego roku sta­no­wił dla Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy ważny etap w dłu­giej, 70-let­niej, histo­rii. Zakończono prace przy PDM pierw­sze­gao samo­lotu trans­por­to­wego Lockheed Martin C‑130E Hercules, roz­po­częto pro­ces uru­cho­mie­nia cen­trum obsłu­gowo-malar­skiego dla samo­lo­tów cywil­nych oraz woj­sko­wych. Co ważne, powyż­sze wyda­rze­nia nie byłyby moż­liwe, gdyby nie zeszło­roczne suk­cesy i decy­zje otwie­ra­jące drogę do nowych per­spek­tyw roz­woju.

Rok 2015 obfi­to­wał w cie­kawe wyda­rze­nia – to wła­śnie wów­czas Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. (WZL nr 2 S.A.) roz­po­częły prze­ka­zy­wa­nie do Sił Powietrznych samo­lo­tów myśliw­sko-bom­bo­wych Suchoj Su-22, które pod­da­wane są remon­tom wery­fi­ka­cyj­nym pozwa­la­ją­cymi na ich służbę przez kolejne dzie­sięć lat. Łącznie w ubie­głym roku do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie tra­fiło pięć odno­wio­nych samo­lo­tów Su-22. W bie­żą­cym do Sił Powietrznych trafi sie­dem kolej­nych, a ostat­nie sześć w roku przy­szłym.
Program utrzy­ma­nia w służ­bie osiem­na­stu samo­lo­tów myśliw­sko-bom­bo­wych Su-22 (w tym dwa­na­ście jed­no­miej­sco­wych samo­lo­tów bojo­wych Su-22M4 i sześć dwu­miej­sco­wych samo­lo­tów szkolno-bojo­wych Su-22UM3K) będzie kosz­to­wać Ministerstwo Obrony Narodowej około 160 mln zło­tych – w tej kwo­cie, obok wery­fi­ka­cji stanu pła­tow­ców, mon­tażu radio­sta­cji, zna­la­zły się także zabiegi nanie­sie­nia nowych barw kamu­flażu oraz prze­ska­lo­wa­nie wyso­ko­ścio­mie­rzy i pręd­ko­ścio­mie­rzy na miary anglo­sa­skie, stan­dar­dowe w NATO. Ten ostatni ele­ment był autor­skim wkła­dem pra­cow­ni­ków WZL nr 2 S.A.
Rozpędu nabiera także pro­gram obsługi wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów myśliw­skich Lockheed Martin F‑16 Jastrząb (Polska zaku­piła 48 samo­lo­tów tego typu, w tym 36 jed­no­miej­sco­wych bojo­wych F‑16C Block 52+ i 12 dwu­miej­sco­wych szkolno-bojo­wych F‑16D Block 52+), zabiegi wymiany powłoki malar­skiej prze­pro­wa­dzono na trzech egzem­pla­rzach – wśród nich zna­la­zły się dwa F‑16C, które otrzy­mały oko­licz­no­ściowe malo­wa­nie „tygry­sie” oraz pierw­szy pła­to­wiec w dwu­miej­sco­wej wer­sji F‑16D. Prace przy nich były naj­bar­dziej widocz­nym zewnętrz­nie przy­kła­dem, że obsługa zaku­pio­nych w Stanach Zjednoczonych wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów myśliw­skich F‑16 Jastrząb coraz sze­rzej odbywa się w Polsce.
Najważniejszym jed­nak wyda­rze­niem w WZL nr 2 S.A. w ubie­głym roku było roz­po­czę­cie budowy cen­trum obsłu­gowo-malar­skiego dla śred­nich samo­lo­tów trans­por­to­wych Lockheed Martin C‑130E Hercules, eks­plo­ato­wa­nych przez 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu w licz­bie pię­ciu egzem­pla­rzy, pozwa­la­ją­cego jed­no­cze­śnie na wej­ście Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. na rynek usług cywil­nych. Budowa cen­trum obsłu­gowo-malar­skiego w Bydgoszczy jest efek­tem pod­pi­sa­nia przez WZL nr 2 S.A. umowy doty­czą­cej ser­wi­so­wa­nia samo­lo­tów trans­por­to­wych C‑130E Hercules. Umowa zawarta z Ministerstwem Obrony Narodowej 2 stycz­nia 2015 r. obej­muje okres do 2019 r. W tym cza­sie pra­cow­nicy byd­go­skich zakła­dów lot­ni­czych mają prze­pro­wa­dzić prze­glądy struk­tury maszyn w ramach pro­gramu PDM (Programmed Depot Maintenance). Ze względu na brak odpo­wied­niego obiektu w Bydgoszczy, prace przy pierw­szym egzem­pla­rzu (z nume­rem tak­tycz­nym 1501) zostały prze­pro­wa­dzone w Powidzu.

  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE