Nowe cen­trum ser­wi­sowe PZL Świdnik

Pierwsze dwa wojskowe wielozadaniowe śmigłowce transportowe PZL W-3T Sokół należące do Lotnictwa Marynarki Wojennej zostały zmodernizowane do wariantu ratowniczego W-3WA SAR. Fot. Paweł Bondaryk

Pierwsze dwa woj­skowe wie­lo­za­da­niowe śmi­głowce trans­por­towe PZL W‑3T Sokół nale­żące do Lotnictwa Marynarki Wojennej zostały zmo­der­ni­zo­wane do wariantu ratow­ni­czego W‑3WA SAR. Fot. Paweł Bondaryk

Uroczyste prze­ka­za­nie Siłom Zbrojnym RP trzech zmo­der­ni­zo­wa­nych śmi­głow­ców rodziny PZL W‑3 miało miej­sce 27 czerwca w nale­żą­cych do Leonardo Helicopters zakła­dach PZL Świdnik. Odbywająca się w obec­no­ści m.in. mini­stra obrony naro­do­wej, posłów, przed­sta­wi­cieli Sił Zbrojnych RP i władz lokal­nych impreza połą­czona była z uru­cho­mie­niem w PZL Świdnik nowego Centrum Serwisowania, Napraw i Remontów Śmigłowców, mają­cego zna­cząco popra­wić współ­pracę zakładu z głów­nym użyt­kow­ni­kiem jego pro­duk­tów final­nych.

Zdaniem woj­ska w ostat­nich latach PZL Świdnik nie gwa­ran­to­wał zado­wa­la­ją­cego poziomu i czasu obsługi posprze­daż­nej swo­ich pro­duk­tów. Długie czasy obsług, remon­tów oraz dostaw czę­ści zamien­nych powo­do­wały znaczne obni­że­nie liczby spraw­nych i dostęp­nych do wyko­na­nia zadań śmi­głow­ców świd­nic­kiej pro­duk­cji we wszyst­kich rodza­jach sił zbroj­nych. Również czas wyko­na­nia remontu mor­skich W‑3 na pod­sta­wie zawar­tej w 2014 r. umowy pozo­sta­wia nieco do życze­nia: przy­były one do zakładu wio­sną 2014 r., i po ponad dwóch latach trzy z nich nadal nie są ukoń­czone. Aby zmie­nić ten stan rze­czy, PZL Świdnik zde­cy­do­wał o otwar­ciu Centrum Serwisowania, Napraw i Remontów Śmigłowców.
W ostat­nich latach Ministerstwo Obrony Narodowej było głów­nym klien­tem PZL Świdnik; MON zaku­piło w świd­nic­kim zakła­dzie 31 nowych wiro­pła­tów – 24 SW‑4 Puszczyk oraz sie­dem W‑3WA (w tym pięć w wer­sji pasa­żer­skiej VIP). Ponadto w PZL Świdnik wyko­nano w ostat­nich pię­ciu latach remonty główne 12 śmi­głow­ców Mi‑2. Z kolei 28 maszyn rodziny W‑3 prze­szło lub wciąż prze­cho­dzi moder­ni­za­cję – m.in. osiem pła­tow­ców do wer­sji W‑3PL Głuszec, pięć w odmia­nie ratow­ni­czej WA SAR/WARM, dwa zostały dopo­sa­żone do wer­sji medycz­nej, a 12 śmi­głow­ców prze­bu­do­wano do stan­dardu FADEC/SAR.
W zakła­dzie ser­wi­so­wym zatrud­nie­nie znaj­dzie ponad 100 osób; w jed­nym budynku sku­pione zostaną wszyst­kie działy odpo­wie­dzialne za poszcze­gólne etapy pro­cesu obsług, remon­tów i moder­ni­za­cji. Jednym z głów­nych celów PZL Świdnik ma być zwięk­sze­nie dostęp­no­ści śmi­głow­ców do co naj­mniej 70 pro­cent floty, a tym samym zwięk­sze­nie zado­wo­le­nia użyt­kow­ni­ków z usług pro­du­centa. Dzięki lep­szej orga­ni­za­cji dostaw i remon­tów oraz zmia­nach logi­styki skró­ce­niu ma ulec czas nie­do­stęp­no­ści pła­towca dla użyt­kow­nika w trak­cie ser­wi­so­wa­nia. Zostanie to osią­gnięte poprzez znaczne skró­ce­nie czasu reali­za­cji zle­ceń wewnętrz­nych i zewnętrz­nych oraz zwięk­sze­nie dostęp­no­ści czę­ści zamien­nych. Proponowane roz­wią­za­nia to nowa dedy­ko­wana infra­struk­tura (pod nazwą Centrum Serwisowania, Napraw i Remontów Śmigłowców), nowa orga­ni­za­cja wewnętrzna, lep­sza współ­praca z klien­tem przez obec­ność przed­sta­wi­cieli pro­du­centa w jed­nost­kach oraz opty­ma­li­za­cja zarzą­dza­nia sta­nami maga­zy­no­wymi czę­ści zapa­so­wych.
Według wice­pre­zesa Leonardo Helicopters Krzysztofa Krystowskiego, PZL Świdnik jest obec­nie jedy­nym w Polsce i jed­nym z zale­d­wie kilku w Europie zakła­dem zdol­nym samo­dziel­nie pro­jek­to­wać i pro­du­ko­wać od pod­staw gotowe śmi­głowce. Podlubelska fabryka zatrud­nia obec­nie ponad 3100 pra­cow­ni­ków, w ubie­głym roku osią­gnęła zysk w wyso­ko­ści 143 mln zło­tych, przy przy­cho­dzie ponad 952 mln zł. W trak­cie 60 lat budowy wiro­pła­tów zakład zbu­do­wał ponad 7400 śmi­głow­ców kilku typów, sprze­da­nych do 40 kra­jów i jest obec­nie trze­cim fila­rem Leonardo Helicopters. Otwarcie Centrum Serwisowania, Napraw i Remontów Śmigłowców można potrak­to­wać jako jeden z ele­men­tów walki fabryki, będą­cej głów­nym dotych­cza­so­wym dostawcą śmi­głow­ców dla pol­skiej armii, o poprawę wła­snego wize­runku.

  • Paweł Bondaryk

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE