Noteć według PGZ i PIT-RADWAR S.A.

Demonstrator technologii ZSSP-35 Hydra podczas strzelań na poligonie w Ustce pod koniec 2011 roku.

Demonstrator tech­no­lo­gii ZSSP-35 Hydra pod­czas strze­lań na poli­go­nie w Ustce pod koniec 2011 roku.

21 stycz­nia Inspektorat Uzbrojenia opu­bli­ko­wał infor­ma­cję doty­czącą ana­lizy rynku zwią­za­nej z pla­nami pozy­ska­nia prze­ciw­lot­ni­czego sys­temu arty­le­ryj­skiego. Koresponduje to z zapi­sami uchwały Rady Ministrów nr 123 z 23 czerwca 2014 r., zmie­nia­ją­cej uchwałę nr 164 z 17 wrze­śnia 2013 r. w spra­wie usta­no­wie­nia pro­gramu wie­lo­let­niego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej SZ RP w ramach pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych”, w któ­rej po raz pierw­szy zna­la­zło się zada­nie pozy­ska­nia prze­ciw­lot­ni­czych arty­le­ryj­skich środ­ków ognio­wych Noteć.

Nieliczne infor­ma­cje na temat Noteci, pocho­dzące od przed­sta­wi­cieli Ministerstwa Obrony Narodowej, mówiły że sys­tem ten miałby zastą­pić 57 mm armaty prze­ciw­lot­ni­cze S‑60MB, sta­no­wiące obec­nie uzbro­je­nie pod­od­dzia­łów OPL Marynarki Wojennej. Na lata 2019 – 2022 pla­nuje się zakup 24 „zesta­wów” (wydaje się, że okre­śle­nie jest sto­so­wane zamien­nie ze „środ­kiem ognio­wym”, a więc armatą), wyko­rzy­stu­ją­cych armatę auto­ma­tyczną kali­bru 35 mm.
Wystosowanie przez Inspektorat Uzbrojenia zapro­sze­nia do zain­te­re­so­wa­nych pod­mio­tów do udziału w ana­li­zie rynku ini­cjuje fazę ana­li­tyczno-kon­cep­cyjną pro­gramu pozy­ska­nia prze­ciw­lot­ni­czego arty­le­ryj­skiego środka ognio­wego (w opu­bli­ko­wa­nej infor­ma­cji nie wymie­niono kryp­to­nimu Noteć). Z lako­nicz­nej infor­ma­cji zawar­tej w doku­men­cie możemy się jed­nak dowie­dzieć, że cho­dzi wła­śnie o następcę 57 mm armat prze­ciw­lot­ni­czych S‑60, który: powi­nien cha­rak­te­ry­zo­wać się zdol­no­ścią do zwal­cza­nia sze­ro­kiego spek­trum zagro­żeń z powie­trza oraz lekko opan­ce­rzo­nych obiek­tów naziem­nych i nawod­nych z moż­li­wo­ścią wyko­rzy­sta­nia amu­ni­cji pro­gra­mo­wal­nej, a także powi­nien być przy­sto­so­wany do pro­wa­dze­nia dzia­łań przy wyko­rzy­sta­niu wozu dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia uzbro­je­niem zestawu Blenda oraz samo­dziel­nie w róż­nych warun­kach pogo­do­wych, o każ­dej porze doby.
Termin prze­sy­ła­nia zgło­szeń do udziału w bada­niu rynku upły­nął 26 lutego, a – po wery­fi­ka­cji kom­pe­ten­cji poten­cjal­nych uczest­ni­ków do reali­za­cji pla­no­wa­nego zamó­wie­nia – IU ma roze­słać do nich zapy­ta­nie o infor­ma­cję (RFI) w for­mie ankiety, doty­czą­cej wyma­gań funk­cjo­nalno-tech­nicz­nych i for­mu­la­rza doty­czą­cego pre­li­mi­no­wa­nych kosz­tów eks­plo­ata­cji w cyklu życiu. W opar­ciu o ana­lizę rynku IU ma opra­co­wać stu­dium wyko­nal­no­ści i wstępne zało­że­nia tak­tyczno-tech­niczne.
Prace nad takim „środ­kiem ognio­wym” pol­ski prze­mysł i pla­cówki naukowo-badaw­cze pro­wa­dzą już nie­mal od dekady, a obec­nie w finalną fazę wkra­cza pro­jekt „Bateria prze­ciw­lot­ni­cza z arma­tami kal. 35 mm”, reali­zo­wany od 2011 r. przez PIT-RADWAR S.A. To wła­śnie on sta­nowi pod­stawę zgło­sze­nia Konsorcjum PGZ-Noteć, któ­rego lide­rem jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., do udziału w ana­li­zie rynku.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE