Noteć – pierw­sza odsłona

 Armata przeciwlotnicza AG-35 w położeniu bojowym w całej okazałości.

Armata prze­ciw­lot­ni­cza AG-35 w poło­że­niu bojo­wym w całej oka­za­ło­ści.

W poło­wie lipca br. w PIT-Radwar S.A. zapre­zen­to­wano pro­to­ty­powe ele­menty sys­temu prze­ciw­lot­ni­czego Noteć, powsta­ją­cego w ramach pro­jektu „Bateria prze­ciw­lot­ni­cza z arma­tami kal. 35 mm”. To pro­po­zy­cja Konsorcjum PGZ-Noteć, któ­rego lide­rem jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., dla Sił Zbrojnych RP.

Szerzej o Noteci i dłu­giej drogi do jej powsta­nia, nasi Czytelnicy mogą prze­czy­tać w tego­rocz­nym mar­co­wym nume­rze „Wojska i Techniki”.
Projekt „Bateria prze­ciw­lot­ni­cza z arma­tami kal. 35 mm”, reali­zo­wany od grud­nia 2011 r., doty­czy kom­plet­nego sys­temu uzbro­je­nia, stąd zakła­dano opra­co­wa­nie i prze­te­sto­wa­nie w jego ramach pro­to­ty­po­wych ele­men­tów bate­rii w skła­dzie: mobil­nej sta­cji radio­lo­ka­cyj­nej MMSR-296 (klasy Soła), wozu dowo­dze­nia bate­rii WD-35, holo­wa­nej armaty prze­ciw­lot­ni­czej z celow­ni­kiem tacho­me­trycz­nym (A‑35), holo­wa­nej armaty prze­ciw­lot­ni­czej z opto­elek­tro­niczną gło­wicą śle­dzącą (AG-35), a także amu­ni­cji pro­gra­mo­wal­nej 35×228 mm. Przy pra­cach wyko­rzy­stano także wyniki innych pro­jek­tów, reali­zo­wa­nych wcze­śniej lub rów­no­le­gle, m.in. zwią­za­nych z: opra­co­wa­niem pro­gra­mo­wal­nego naboju kali­bru 35×228 mm do PZA Loara, czy też demon­stra­tora tech­no­lo­gicz­nego sta­bi­li­zo­wa­nej opto­elek­tro­nicz­nej gło­wicy śle­dząco-celow­ni­czej do zasto­so­wań w prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wach arty­le­ryj­skich małego i śred­niego zasięgu.
Zasadniczymi pod­wy­ko­naw­cami PIT-Radwar S.A. w pro­jek­cie są: Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (m.in. laweta armaty, ele­menty mecha­niczne plat­formy działa, układ zasi­la­nia w amu­ni­cję, układ ste­ro­wa­nia sys­te­mem hydrau­licz­nym UKISA) i Transbit Sp. z o.o. (ele­menty pod­sys­temu łącz­no­ści i trans­mi­sji danych).
W toku prac i w kon­sul­ta­cji z poten­cjal­nymi użyt­kow­ni­kami, wpro­wa­dzono zmiany w struk­tu­rze pro­to­ty­po­wej bate­rii, która, obok armat, amu­ni­cji i wozu dowo­dze­nia WD-35, miała obej­mo­wać samo­dzielny wóz kie­ro­wa­nia ogniem WG-35 z opto­elek­tro­niczną gło­wicą śle­dząco-celow­ni­czą. Jednocześnie opra­co­wa­nie wozu dowo­dze­nia WD-35 zosta­wiono nie­jako „na póź­niej”, godząc się na obec­nym eta­pie pracy na wyko­rzy­sta­nie któ­re­goś z goto­wych roz­wią­zań. Podobna sytu­acja wystą­piła ze sta­cją radio­lo­ka­cyjną – do współ­pracy z bate­rią może być bowiem wyko­rzy­stany dowolny radio­lo­ka­cyjny sys­tem wykry­wa­nia celów nisko­le­cą­cych znaj­du­jący się w uzbro­je­niu SZ RP. Na sku­tek tych zmian praca obej­muje wyko­na­nie pro­to­ty­pów: wozu WG-35, armat A‑35 i AG-35 oraz amu­ni­cji pro­gra­mo­wal­nej. Zmieniono także har­mo­no­gram pracy, którą miały zakoń­czyć bada­nia zakła­dowe ele­men­tów bate­rii, zapla­no­wane na rok 2016.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE