Nigdy za dużo zain­te­re­so­wa­nia Wojskiem Polskim

Michał Jach (ur. 23 września 1951 w Łomży) – polski polityk, wojskowy, menedżer, poseł na Sejm RP V, VII i VIII kadencji. Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej.

Michał Jach (ur. 23 wrze­śnia 1951 w Łomży) – pol­ski poli­tyk, woj­skowy, mene­dżer, poseł na Sejm RP V, VII i VIII kaden­cji. Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Ukończył stu­dia na Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytecie Szczecińskim i Manchester Metropolitan University. Do czasu przej­ścia w stan spo­czynku był zawo­do­wym woj­sko­wym. Później zaj­mo­wał sta­no­wi­ska mene­dżer­skie w pry­wat­nych spół­kach.

Z posłem na Sejm RP Michałem Jachem, prze­wod­ni­czą­cym Komisji Obrony Narodowej, roz­ma­wia Andrzej Kiński.

Panie Pośle, ma Pan doświad­cze­nia wynie­sione z poprzed­niej kaden­cji Sejmu RP z pracy w Komisji Obrony Narodowej, jak w obec­nej – już jako jej prze­wod­ni­czący – widzi Pan jej rolę w nad­zo­ro­wa­niu rządu w sfe­rze jego dzia­łań zwią­za­nych z obron­no­ścią pań­stwa? Czy fakt, że Zjednoczona Prawica ma dziś więk­szość par­la­men­tarną i two­rzy rząd nie spo­wo­duje, że wszel­kie dzia­ła­nia MON będą oce­niane mniej wni­kli­wie i nie powtó­rzy się sytu­acja z cza­sów rzą­dów koali­cji PO-PSL, o któ­rej wspo­mi­nał Pan w naszej roz­mo­wie sprzed kilku mie­sięcy?

W poprzed­niej kaden­cji Sejm – mówię to ze smut­kiem – speł­niał jedy­nie fasa­dową rolę, a my, posło­wie, byli­śmy trak­to­wani jako maszynki do gło­so­wa­nia. Co wymy­ślił np. Donald Tusk, Sejm musiał jak naj­szyb­ciej
zatwier­dzić. Nie wyobra­żam sobie, aby podobna sytu­acja powtó­rzyła się w bie­żą­cej kaden­cji. Minister Antoni Macierewicz bar­dzo odpo­wie­dzial­nie pod­cho­dzi do zasad pań­stwa demo­kra­tycz­nego, w tym nadzo-
ru Sejmu nad wła­dzą wyko­naw­czą, nad rzą­dem.
Jestem prze­ko­nany że Pan Minister, jako pro­pań­stwo­wiec, zgo­dzi się z mną, że im wię­cej jest debat, dys­ku­sji, a nawet spo­rów nad pro­po­no­wa­nymi roz­wią­za­niami, tym lep­szy da to efekt dla Sił Zbrojnych RP i cało­ści zagad­nień zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem Polski. Moja – jako prze­wod­ni­czą­cego sej­mo­wej Komisji Obrony Narodowej – zale­d­wie trzy­ty­go­dniowa współ­praca z Antonim Macierewiczem potwier­dza jego goto­wość do podej­mo­wa­nia nawet bar­dzo trud­nych tema­tów na posie­dze­niach Komisji Obrony Narodowej.

Czy widzi Pan potrzebę kon­ty­nu­owa­nia w Sejmie VIII kaden­cji prac wyspe­cja­li­zo­wa­nych zespo­łów par­la­men­tar­nych, takich jak zespół ds. Wojska Polskiego, czy pol­skiego prze­my­słu obron­nego?

O tym zade­cy­dują posło­wie. Ja ze swej strony chciał­bym, aby wszyst­kie naj­bar­dziej istotne aspekty bez­pie­czeń­stwa Polski, funk­cjo­no­wa­nia i przy­szło­ści Sił Zbrojnych RP, były pod­no­szone na posie­dze­niach KON. Ponadto, chcemy w ramach Komisji powo­łać cztery stałe pod­ko­mi­sje tema­tyczne: budżetu, spraw socjal­nych, pol­skiego prze­my­słu zbro­je­nio­wego i reali­za­cji pro­gramu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej sił zbroj­nych oraz do kon­tak­tów zagra­nicz­nych, w tym z NATO. Jeśli nato­miast jakaś grupa posłów stwier­dzi, iż chcia­łaby mieć moż­li­wość podej­mo­wa­nia zagad­nień na innym forum, na przy­kład zespołu par­la­men­tar­nego, to ja chęt­nie poprę taki pomysł. Uważam, że nigdy za dużo zain­te­re­so­wa­nia Wojskiem Polskim!

Czy Zjednoczona Prawica pla­nuje w Sejmie nowej kaden­cji wystą­pić z pro­jek­tami ustaw zwią­za­nych z obron­no­ścią, bez­pie­czeń­stwem i prze­my­słem obron­nym? Jeśli tak, to czego będą one doty­czyć?

Do wybo­rów szli­śmy z ambit­nym zamia­rem naprawy Sił Zbrojnych RP. Już pierw­sze decy­zje mini­stra Macierewicza, doty­czące choćby wydłu­że­nia służby sze­re­go­wych zawo­do­wych, czy odbu­dowy Obrony Terytorialnej, dowo­dzą że odpo­wie­dzial­nie trak­tu­jemy nasze przed­wy­bor­cze zobo­wią­za­nia. Wymagać one będą zmian legi­sla­cyj­nych. Kolejne zada­nia to: naprawa Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP, zor­ga­ni­zo­wa­nie nowego sys­temu pozy­ski­wa­nia uzbro­je­nia dla naszego woj­ska oraz stwo­rze­nie Agencji ds. Uzbrojenia. Musimy także wiele uwagi poświę­cić kwe­stiom cyber­bez­pie­czeń­stwa i poli­tyki kadro­wej. Bez zmian w obo­wią­zu­ją­cym pra­wie nie da się tego zre­ali­zo­wać.
Myślę, że należy także powró­cić do idei Biura Bezpieczeństwa Narodowego z cza­sów Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i wpro­wa­dzić ustawę o bez­pie­czeń­stwie naro­do­wym. Jak już z tej krót­kiej wypo­wie­dzi widać, posło­wie Komisji Obrony Narodowej nie będą narze­kać w Sejmie obec­nej kaden­cji na brak pracy.

Przed wybo­rami pre­zen­to­wał Pan pro­jekt powo­ła­nia Agencji ds. Uzbrojenia, nie­za­leż­nego od MON organu koor­dy­nu­ją­cego opra­co­wy­wa­nie wyma­gań dla nowego sprzętu woj­sko­wego, ini­cju­ją­cego prace badaw­czo-roz­wo­jowe i reali­zu­ją­cego pro­ces pozy­ski­wa­nia, eks­plo­ata­cji i uty­li­za­cji uzbro­je­nia. Czy mógłby Pan obec­nie roz­wi­nąć tę kon­cep­cję? Kiedy Agencja mogłaby roz­po­cząć swe funk­cjo­no­wa­nie? Czy nie oba­wia się Pan, że w okre­sie przej­ścio­wym, poprze­dza­ją­cym jej powo­ła­nie, może dojść do para­liżu dzi­siej­szego sys­temu zaku­pów opar­tego na agen­dach MON?

Historia gospo­dar­cza poka­zuje, że inten­sy­fi­ka­cja wydat­ków na zbro­je­nia sty­mu­luje roz­wój gospo­darki naro­do­wej i nowych tech­no­lo­gii. Polska jest wła­śnie cią­gle, nie­stety, w przeded­niu tego pro­cesu. Mówię „nie­stety”, gdyż pomimo upływu trzech lat od przy­ję­cia przez
Ministerstwo Obrony Narodowej Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013 – 2022, poszcze­gólne pro­gramy nie są reali­zo­wane zgod­nie z jego zało­że­niami. Zastanawiałem się, dla­czego tak się dzieje i w moim prze­ko­na­niu sprawy per­so­nalne – nie­kom­pe­ten­cja, czy także zła wola – nie tłu­ma­czą tej sytu­acji.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE