Niemieckie lot­nic­two w Afryce

bezzałogowy system rozpoznania taktycznego Luna wykorzystywany przez niemiecki kontyngent w Mali

Niemiecki kon­tyn­gent woj­skowy na tere­nie Mali wyko­rzy­stuje bez­za­ło­gowe sys­temy powietrzne Luna do pro­wa­dze­nia roz­po­zna­nia tak­tycz­nego. Fot. EMT

Od kilku lat są pro­wa­dzone inten­sywne dzia­ła­nia woj­skowe na tere­nie Mali zwią­zane ze zwal­cza­niem fun­da­men­ta­li­stów islam­skich. O ile fran­cu­skie dzia­ła­nia w 2013 r. pod­jęte na prośbę władz Republiki Mali doty­czyły wyłącz­nie jej obszaru (ope­ra­cja „Serval”), to w przy­padku ope­ra­cji „Barkhane” obej­mują obszar pię­ciu państw w rejo­nie Sahelu i Sahary, w tym w dal­szym ciągu Mali.

Operacja „Serval” została wsparta przez siły zbrojne wielu państw afry­kań­skich, euro­pej­skich i azja­tyc­kich. Kraje euro­pej­skie zaan­ga­żo­wały się począt­kowo przede wszyst­kim w dzia­ła­nia logi­styczne, a następ­nie szko­le­niowe i wresz­cie z uży­ciem uzbro­je­nia. Na mocy rezo­lu­cji ONZ nr 2100 z 25 kwiet­nia 2013 r. została utwo­rzona Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna w Mali (MINUSMA). Jej dzia­ła­nia roz­po­częły się 1 czerwca i obej­mują m.in. usta­bi­li­zo­wa­nie sytu­acji w naj­waż­niej­szych ośrod­kach i mia­stach oraz wspie­ra­nie przy­wró­ce­nia insty­tu­cji pań­stwa, wspie­ra­nie wdra­ża­nia poli­tycz­nej trans­for­ma­cji kraju oraz posta­no­wień zawar­tych w „mapie dro­go­wej”, w tym poli­tycz­nego dia­logu i orga­ni­za­cji wybo­rów, ochronę lud­no­ści cywil­nej oraz per­so­nelu ONZ i zapew­nie­nie prze­strze­ga­nia pra­wo­rząd­no­ści w kraju. Dodatkowo siły MINUSMA zapew­niają wspar­cie dzia­łań huma­ni­tar­nych.
Jednym z państw euro­pej­skich zaan­ga­żo­wa­nych w dzia­ła­nia na tere­nie Mali są Niemcy. Jeszcze w kwiet­niu 2016 r. mini­ster obrony Ursula von der Leyen zapo­wie­działa, że wkrótce zostaną tam prze­ba­zo­wane bez­za­ło­gowe samo­loty roz­po­znaw­cze Heron 1. Drugiego wrze­śnia poin­for­mo­wano ofi­cjal­nie, że zapa­dła osta­teczna decy­zja władz nie­miec­kich o wspar­ciu dzia­łań sił koali­cyj­nych BSP tego typu będą­cymi na wypo­sa­że­niu nie­miec­kich sił zbroj­nych. Jako bazę wyty­po­wano lot­ni­sko Gao, w czę­ści nazy­wa­nej Camp Castor. Przebazowanie cało­ści wypo­sa­że­nia i per­so­nelu z Lipska zapla­no­wano na okres 10 tygo­dni. Przed roz­po­czę­ciem dzia­łań oprócz samo­lo­tów bez­za­ło­go­wych prze­trans­por­to­wano dwa kon­te­nery dla obsługi BSP oraz środki łącz­no­ści i dodat­kowe zaopa­trze­nie.
Heron 1 zostały wypro­du­ko­wane przez Israel Aerospace Industries, nato­miast fede­ralny urząd ds. sprzętu tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr – BAAINBw) pod­pi­sał w ubie­głym roku umowę o ich leasingu z Airbus Defence and Space Airborne Solutions GmbH (ADAS) dla wpro­wa­dze­nia tych sys­te­mów do dzia­łań na tere­nie Mali. Podobna sytu­acja miała miej­sce w Afganistanie, gdzie rów­nież współ­pra­co­wano z Airbus Defence and Space (ADS). Według pod­pi­sa­nej umowy nie­miecki per­so­nel woj­skowy odpo­wiada za kon­trolę samo­lo­tów pod­czas wyko­ny­wa­nia misji bojo­wych, a pra­cow­nicy ADS zaj­mują się pro­ce­du­rami startu i lądo­wa­nia oraz obsługą maszyn. Wcześniej roz­po­znaw­cze samo­loty bez­za­ło­gowe będące w wypo­sa­że­niu nie­miec­kich sił zbroj­nych były wyko­rzy­sty­wane na tere­nie Afganistanu i Turcji.
  • Marek Łaz

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE