Niech roz­kwita sto Pterodaktyli

Korporacja AVIC sprzedala za granice juz 100 sednich samolotow bezzalogowych Wing Loong I i deklaruje, ze ma jeszcze sto nastepnych zamwien do wykonania. Wszystkie fot. Piotr Butowski

Korporacja AVIC sprze­dala za gra­nice juz 100 sed­nich samo­lo­tow bez­za­lo­go­wych Wing Loong I i dekla­ruje, ze ma jesz­cze sto nastep­nych zamwien do wyko­na­nia. Wszystkie fot. Piotr Butowski

W poprzed­nim nume­rze LAI przed­sta­wi­li­śmy poka­zane w Zhuhai w listo­pa­dzie 2018 r. nowe pro­jekty chiń­skich bojo­wych bez­za­ło­go­wych lata­ją­cych skrzy­deł oraz futu­ry­styczne wiel­kie bez­za­ło­gowce. W dru­giej czę­ści opo­wiemy o mniej awan­gar­do­wych, ale za to przy­no­szą­cych pie­nią­dze, chiń­skich samo­lo­tach bez­za­ło­go­wych śred­niej klasy, więk­szość z któ­rych jest prze­zna­czona na eks­port.

Sto Wing Loongów na eks­port

Chiny zro­biły z sys­te­mów bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych klasy MALE (medium-alti­tude long-endu­rance, czyli dużej dłu­go­trwa­ło­ści lotu na śred­niej wyso­ko­ści) swój udany towar eks­por­towy. Kilka tygo­dni po Airshow China, 25 grud­nia 2018 r., kor­po­ra­cja Aviation Industry Corporation of China (AVIC) uro­czy­ście przed­sta­wiła setny egzem­plarz Wing Loong I prze­zna­czony dla klienta zagra­nicz­nego. Nie wia­domo, do kogo trafi ten kon­kretny samo­lot. Wcześniej, począw­szy od 2011 r., samo­loty Wing Loong I zostały sprze­dane do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a póź­niej do Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu, Pakistanu, Egiptu, Indonezji i Uzbekistanu. Saudyjskie bez­za­ło­gowce uczest­ni­czyły w dzia­ła­niach wojen­nych w Jemenie, pod­czas gdy Irak sto­so­wał swoje sys­temy w walce z oddzia­łami Państwa Islamskiego.
Podczas pre­zen­ta­cji set­nego eks­por­to­wego samo­lotu bez­za­ło­go­wego Wing Loong I szef pro­gra­mów sys­te­mów bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych w Chengdu Li Yidong powie­dział tele­wi­zji chiń­skiej, że oprócz tych 100 goto­wych samo­lo­tów mamy jesz­cze 100 następ­nych zamó­wień do wyko­na­nia.
Wing Loong albo Pterodaktyl to ozna­cze­nia eks­por­towe samo­lotu bez­za­ło­go­wego Yilong, czyli Skrzydlaty Smok, który został opra­co­wany w Chengdu Aircraft Design & Research Institute (CADI) nale­żą­cym do kor­po­ra­cji AVIC. Prototyp pierw­szej i naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nej wer­sji Wing Loong I wystar­to­wał w paź­dzier­niku 2007 r. W służ­bie chiń­skich sił powietrz­nych samo­lot otrzy­mał ozna­cze­nie GJ‑1 (Gongji, co zna­czy atak).
Według pro­du­centa, samo­lot bez­za­ło­gowy Wing Loong I utrzy­muje się w powie­trzu przez 20 godzin, osiąga pułap 7000 m i roz­wija pręd­kość mak­sy­malną 280 km/h; masa star­towa wynosi 1200 kg, w czym 275 kg to paliwo i 200 kg to ładu­nek uży­teczny. Samolot ma pro­ste skrzy­dło o roz­pię­to­ści 14 m i kadłub o dłu­go­ści 9,05 m, uste­rze­nie motyl­kowe oraz sil­nik tło­kowy Rotax 914 z tur­bo­do­ła­do­wa­niem o mocy 74 kW (100 KM) ze śmi­głem pcha­ją­cym. Typowo dla samo­lo­tów tej klasy jest wypo­sa­żony w gło­wicę opto­elek­tro­niczną z kamerą ter­mo­wi­zyjną, kamerą tele­wi­zyjną i lase­ro­wym wskaź­ni­kiem celu. Uzbrojenie jest prze­no­szone na dwóch bel­kach pod­skrzy­dło­wych. Dane podane przez jed­nego z użyt­kow­ni­ków, Kazachstan, róż­nią się masą star­tową – 1100 kg i puła­pem – 5000 m.
Debiutem Airshow China 2018 była wer­sja Wing Loong I‑D (dwa lata wcze­śniej poka­zana w postaci małego modelu). Z masą star­tową 1500 kg jest to samo­lot bez­za­ło­gowy w zasa­dzie tej samej klasy co pierw­szy z Pterodaktyli, ale ma kilka zna­czą­cych ulep­szeń. W masie pła­towca 70 proc. sta­no­wią kom­po­zyty. Aerodynamika jest popra­wiona i roz­pię­tość skrzy­dła jest zwięk­szona do 17,6 m. Wreszcie, napę­dem nowej wer­sji jest moc­niej­szy sil­nik die­slow­ski. Wszystko to pozwala wer­sji I‑D zabie­rać do 400 kg uzbro­je­nia na czte­rech bel­kach pod skrzy­dłami i utrzy­my­wać się w powie­trzu przez 35 godzin. Już po wysta­wie w Zhuhai, 23 grud­nia 2018 Wing Loong I‑D wyko­nał swój pierw­szy lot trwa­jący 30 minut.

  • Piotr Butowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE