NHIndustries NH90 cz.2

Marynarka Wojenna Francji otrzyma 14 NH90 NFH do zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych. Fot. NHIndustries

Marynarka Wojenna Francji otrzyma 14 NH90 NFH do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych i nawod­nych. Fot. NHIndustries

Pierwszy śmi­gło­wiec NH90 NFH dla Marynarki Wojennej Francji, zare­je­stro­wany jako F‑ZWTO, został obla­tany w Marignane 12 maja 2006 r. 25 czerwca 2009 r. pierw­szy seryjny NH90 NFH wylą­do­wał na pokła­dzie fre­gaty Chevalier Paul znaj­du­ją­cej się na Morzu Śródziemnym w rejo­nie Tulonu. We Francji śmi­głow­com obu wer­sji nadano nazwę NH90 Caïman.

Francja

Marynarka Wojenna ode­brała pierw­szego NH90 NFH 4 maja 2010 r. Łącznie zamó­wiono 27 śmi­głow­ców tego typu, z czego 13 w wer­sji zaopa­trze­niowo-ratow­ni­czej i 14 bojo­wych, do zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych i nawod­nych. Ostatni z nich ma być dostar­czony w 2021 r. Początkowo mor­skie NH90 NFH weszły w skład eska­dry doświad­czal­nej Escadrille 10S z Hyères Le Palyvestre, która jest mor­ską czę­ścią Centrum Prób w Locie – Centre d’Expérimentations Pratiques de l’Aéronautique (CEPA) z Sił Powietrznych. Natomiast dwa dywi­zjony ope­ra­cyjne na NH90 NFH to Flottille 33F z Lanvéoc-Poulmi pod Brestem od 2011 r. i Flottille 31F z Hyères Le Palyvestre pod Tulonem – od 2012 r. Pierwszy z dywi­zjo­nów 33F, ope­ru­ją­cych nad Atlantykiem, ma dzia­łać z pokładu fre­gat typu Aquitaine (FREMM), tutaj NH90 zastą­piły śmi­głowce Super Frelon. Z kolei 31F który ope­ruje nad Morzem Śródziemnym ma dzia­łać z pokładu nisz­czy­cieli typu Horizont, w tym dywi­zjo­nie NH90 zastą­piły śmi­głowce Sea Lynx.
3 grud­nia 2007 r. Francja zamó­wiła 34 NH90 TTH z opcją na zakup kolej­nych 34, co póź­niej wyko­rzy­stano, skła­da­jąc pewne zamó­wie­nie na 68 maszyn tego typu. W stycz­niu 2016 r. fran­cu­ska agen­cja zaku­pów Ministerstwa Obrony, DGA, zamó­wiła sześć dodat­ko­wych NH90 TTH dla fran­cu­skich Wojsk Lądowych, co zwięk­szyło fran­cu­skie zamó­wie­nie na tę odmianę dla ALAT do 74. Pierwszy z nich został obla­tany 16 grud­nia 2010 r. i po pró­bach, dostar­czony użyt­kow­ni­kowi 27 lipca 2012 r. Był to 100. wypro­du­ko­wany NH90 w odmia­nie TTH. Pierwsze fran­cu­skie trans­por­towe NH90 tra­fiły do szkoły lot­nic­twa wojsk lądo­wych École d’Application l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (EAALAT) w bazie Le Luc/Le Cannet, gdzie sfor­mo­wano na NH90 oddział szko­le­nia na ten typ dla Wojsk Lądowych i Marynarki Wojennej – Centre de Formation Interarmées NH90. Kolejne śmi­głowce weszły do wypo­sa­że­nia pułku 1er Régiment d’Hélicoptères de Combat w bazie Phalsbourg-Bourscheid, gdzie śmi­głowce te sta­no­wią wypo­sa­że­nie eskadr EHM1 i EHM2 (Escadrille d’Hélicoptères de Manœuvre), które wcho­dzą w skład bata­lionu manew­ro­wego – Bataillon d’Hélicoptères de Manœuvre et d’Assaut. EHM4 z tego bata­lionu dys­po­nuje śmi­głow­cami AS532UL Cougar. W skład pułku wcho­dzi też bata­lion śmi­głow­ców sztur­mo­wych i roz­po­znaw­czych – Bataillon d’Hélicoptères de Reconnaissance et d’Attaque, w skła­dzie dwóch eskadr na śmi­głow­cach sztur­mo­wych Tigre i jed­nej eska­dry roz­po­znaw­czej na śmi­głow­cach SA 342M1 Gazelle. Pułk ten, wraz z 3. i 5. Pułkiem Lotniczym Wojsk Lądowych two­rzą bry­gadę 4e Brigade d’Aérocombat (4e BAC) z bazy Clermont-Ferrand. Poza wspo­mnianą bry­gadą, w skład ALAT (lot­nic­twa Wojsk Lądowych Francji) wcho­dzi cen­trum obsługi tech­nicz­nej śmi­głow­ców – 9e Bataillon de Soutien Aéromobile oraz wspo­mniana szkoła EAALAT. Poza kom­plek­so­wym wspar­ciem lot­ni­czym wojsk lądo­wych, zada­niem 4. Brygady Śmigłowców jest też wysa­dza­nie tak­tycz­nych desan­tów, do któ­rych wyzna­czana jest z reguły 11. Brygada Spadochronowa – 11e Brigade Parachutiste, skła­da­jąca się z czte­rech puł­ków spa­do­chro­no­wych (w tym jeden Legii Cudzoziemskiej i dwóch puł­ków spa­do­chro­no­wych pie­choty mor­skiej), pułku pan­cer­nego z koło­wymi trans­por­te­rami ECR-90 Sagaie, pułku arty­le­rii i bata­lionu sape­rów. Nazwy „pułk” są tra­dy­cyjne, w isto­cie każdy ma siłę bata­lionu bądź dywi­zjonu arty­le­rii. 11. Brygada Spadochronowa wcho­dzi w skład 3e Division z Marsylii, jed­nej z dwóch dywi­zji Wojsk Lądowych Francji.

  • Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE