Nadchodzi CZ P-10

CZ P-10 to nowa rodzina pistoletów czeskiego potentata

CZ P-10 to nowa rodzina pisto­le­tów cze­skiego poten­tata w bar­dzo dziś popu­lar­nym ukła­dzie bez­kur­ko­wym.

Marka CZ od dzie­się­cio­leci jest syno­ni­mem wyso­kiej jako­ści, a przy tym atrak­cyj­nych cenowo, pisto­le­tów samo­pow­ta­rzal­nych z mecha­ni­zmem ude­rze­nio­wym typu kur­ko­wego (z kur­kiem odkry­tym). Dziś Česká zbro­jo­vka a.s. wsłu­chała się w opi­nie poten­cjal­nych klien­tów i pro­po­nuje im krótką broń palną w coraz popu­lar­niej­szym ukła­dzie bez­kur­ko­wym (z bij­ni­ko­wym mecha­ni­zmem ude­rze­nio­wym). Rezultatem jest zupeł­nie nowa rodzina pisto­le­tów CZ P-10.

Pistolety CZ P-10 są współ­cze­snymi przed­sta­wi­cie­lami swo­jej kate­go­rii, które oko użyt­kow­nika ucie­szą ele­ganc­kim a zara­zem agre­syw­nym wzor­nic­twem – jed­nak w prze­ci­wień­stwie do wielu kon­ku­ren­tów na tyle ory­gi­nal­nym, że „pe dzie­siątkę” łatwo roz­po­znać na pierw­szy rzut oka. Jeśli zaś cho­dzi o roz­wią­za­nia kon­struk­cyjne, w CZ P-10 znaj­dzie­cie wszystko, czego można ocze­ki­wać od nowo­cze­snego bez­kur­ko­wego pisto­letu służ­bo­wego, mogą­cego oczy­wi­ście słu­żyć także do obrony wła­snej. Zamek ryglo­wany zmo­dy­fi­ko­wa­nym sys­te­mem Browninga w powięk­szo­nym oknie wyrzu­to­wym łusek, pro­sto­li­niowy bij­nik z wyłącz­nym czę­ścio­wym samo­na­pi­na­niem, brak bez­piecz­nika nastaw­nego przy zacho­wa­niu wyso­kiego bez­pie­czeń­stwa uży­cia, wytrzy­mały poli­me­rowy szkie­let z wymien­nymi grzbie­tami ręko­je­ści, maga­zy­nek o dużej pojem­no­ści… A to wcale nie koniec. Nie przez przy­pa­dek trzy zespoły kon­struk­cyjne nowego pisto­letu CZ docze­kały się ochrony paten­to­wej.

Komfortowych 25 N

Dwa patenty doty­czą mecha­ni­zmu spu­sto­wego i bij­ni­ko­wego mecha­ni­zmu ude­rze­nio­wego, co pozwala wypro­wa­dzić z błędu tych, któ­rzy są prze­ko­nani, że na tym polu nie można zasko­czyć rynku czymś zupeł­nie nowym. Mechanizm spu­stowy w ory­gi­nalny spo­sób wyko­rzy­stuje roz­wią­za­nia typowe dla kla­sycz­nych pisto­le­tów CZ, a zatem język spu­stowy w postaci jed­no­ra­mien­nej dźwi­gni i wypły­wa­jące z tego „jed­no­kie­run­kowe”, ide­al­nie roz­ło­żone prze­nie­sie­nie siły naci­sku. Rezultatem jest sto­sun­kowo krótka droga i bar­dzo płynna praca języka spu­sto­wego z liniowo nara­sta­ją­cym opo­rem i punk­to­wym mak­si­mum tuż przed odpa­le­niem.
Maksymalna siła oporu języka spu­sto­wego jest fabrycz­nie usta­wiona na war­tość 25 N. W pisto­le­tach służ­bo­wych i prze­zna­czo­nych do samo­obrony to kom­for­towa i obec­nie w pełni bez­pieczna war­tość, o któ­rej kon­ku­ren­cja może jedy­nie poma­rzyć. Doskonały jest także czte­ro­mi­li­me­trowy, świet­nie wyczu­walny reset spu­stu, który zapew­nia bar­dzo szyb­kie odda­nie kolej­nego strzału.
Oczywistością jest zasto­so­wa­nie auto­ma­tycz­nego bez­piecz­nika bij­nika, gwa­ran­tu­ją­cego pełne bez­pie­czeń­stwo w przy­padku upadku broni. To ory­gi­nalne roz­wią­za­nie, które ze względu na swą pro­stotę i sku­tecz­ność zasłu­że­nie docze­kało się ochrony paten­to­wej. Mamy też, dziś obli­ga­to­ryjny, bez­piecz­nik spu­stowy. Dzięki niemu, a także kon­struk­cji mecha­ni­zmów: spu­sto­wego i ude­rze­nio­wego, CZ P-10 jest w mak­sy­mal­nym stop­niu bez­pieczną bro­nią, w któ­rej do stop­nio­wej dez­ak­ty­wa­cji zabez­pie­czeń docho­dzi samo­czyn­nie przy pra­wi­dło­wej obsłu­dze.
Typowe dla rodziny CZ P-10 są zewnętrzne pro­wad­nice zamka. Dzięki temu sze­ro­kość szkie­letu jest nie­wielka, a na wyraź­nie wysta­ją­cych bocz­nych ścia­nach zamka są dwie pary powierzchni uła­twia­ją­cych napi­na­nie zamka. Górne kra­wę­dzie zamka, na 23 dłu­go­ści ku przo­dowi, zostały ścięte dla uła­twie­nia prze­no­sze­nia i wkładania/wyjmowania z kabury, co jest, począw­szy od modelu
CZ P-07 Duty, swo­istym „zna­kiem fir­mo­wym” pisto­le­tów CZ z poli­me­ro­wym szkie­le­tem.

  • Česká zbrojovka a.s.

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE