Nadchodzi CZ P‑10

CZ P-10 to nowa rodzina pistoletów czeskiego potentata

CZ P‑10 to nowa rodzina pisto­le­tów cze­skiego poten­tata w bar­dzo dziś popu­lar­nym ukła­dzie bez­kur­ko­wym.

Marka CZ od dzie­się­cio­leci jest syno­ni­mem wyso­kiej jako­ści, a przy tym atrak­cyj­nych cenowo, pisto­le­tów samo­pow­ta­rzal­nych z mecha­ni­zmem ude­rze­nio­wym typu kur­ko­wego (z kur­kiem odkry­tym). Dziś Česká zbro­jo­vka a.s. wsłu­chała się w opi­nie poten­cjal­nych klien­tów i pro­po­nuje im krótką broń palną w coraz popu­lar­niej­szym ukła­dzie bez­kur­ko­wym (z bij­ni­ko­wym mecha­ni­zmem ude­rze­nio­wym). Rezultatem jest zupeł­nie nowa rodzina pisto­le­tów CZ P‑10.

Pistolety CZ P‑10 są współ­cze­snymi przed­sta­wi­cie­lami swo­jej kate­go­rii, które oko użyt­kow­nika ucie­szą ele­ganc­kim a zara­zem agre­syw­nym wzor­nic­twem – jed­nak w prze­ci­wień­stwie do wielu kon­ku­ren­tów na tyle ory­gi­nal­nym, że „pe dzie­siątkę” łatwo roz­po­znać na pierw­szy rzut oka. Jeśli zaś cho­dzi o roz­wią­za­nia kon­struk­cyjne, w CZ P‑10 znaj­dzie­cie wszystko, czego można ocze­ki­wać od nowo­cze­snego bez­kur­ko­wego pisto­letu służ­bo­wego, mogą­cego oczy­wi­ście słu­żyć także do obrony wła­snej. Zamek ryglo­wany zmo­dy­fi­ko­wa­nym sys­te­mem Browninga w powięk­szo­nym oknie wyrzu­to­wym łusek, pro­sto­li­niowy bij­nik z wyłącz­nym czę­ścio­wym samo­na­pi­na­niem, brak bez­piecz­nika nastaw­nego przy zacho­wa­niu wyso­kiego bez­pie­czeń­stwa uży­cia, wytrzy­mały poli­me­rowy szkie­let z wymien­nymi grzbie­tami ręko­je­ści, maga­zy­nek o dużej pojem­no­ści… A to wcale nie koniec. Nie przez przy­pa­dek trzy zespoły kon­struk­cyjne nowego pisto­letu CZ docze­kały się ochrony paten­to­wej.

Komfortowych 25 N

Dwa patenty doty­czą mecha­ni­zmu spu­sto­wego i bij­ni­ko­wego mecha­ni­zmu ude­rze­nio­wego, co pozwala wypro­wa­dzić z błędu tych, któ­rzy są prze­ko­nani, że na tym polu nie można zasko­czyć rynku czymś zupeł­nie nowym. Mechanizm spu­stowy w ory­gi­nalny spo­sób wyko­rzy­stuje roz­wią­za­nia typowe dla kla­sycz­nych pisto­le­tów CZ, a zatem język spu­stowy w postaci jed­no­ra­mien­nej dźwi­gni i wypły­wa­jące z tego „jed­no­kie­run­kowe”, ide­al­nie roz­ło­żone prze­nie­sie­nie siły naci­sku. Rezultatem jest sto­sun­kowo krótka droga i bar­dzo płynna praca języka spu­sto­wego z liniowo nara­sta­ją­cym opo­rem i punk­to­wym mak­si­mum tuż przed odpa­le­niem.

Konstruując CZ P-10 uwzględniono nie tylko najnowsze osiągnięcia konstrukcyjne i materiałowe, ale także starannie dopracowano ergonomię, nie zapominając o atrakcyjnym wzornictwie.

Konstruując CZ P‑10 uwzględ­niono nie tylko naj­now­sze osią­gnię­cia kon­struk­cyjne i mate­ria­łowe, ale także sta­ran­nie dopra­co­wano ergo­no­mię, nie zapo­mi­na­jąc o atrak­cyj­nym wzor­nic­twie.

Maksymalna siła oporu języka spu­sto­wego jest fabrycz­nie usta­wiona na war­tość 25 N. W pisto­le­tach służ­bo­wych i prze­zna­czo­nych do samo­obrony to kom­for­towa i obec­nie w pełni bez­pieczna war­tość, o któ­rej kon­ku­ren­cja może jedy­nie poma­rzyć. Doskonały jest także czte­ro­mi­li­me­trowy, świet­nie wyczu­walny reset spu­stu, który zapew­nia bar­dzo szyb­kie odda­nie kolej­nego strzału.
Oczywistością jest zasto­so­wa­nie auto­ma­tycz­nego bez­piecz­nika bij­nika, gwa­ran­tu­ją­cego pełne bez­pie­czeń­stwo w przy­padku upadku broni. To ory­gi­nalne roz­wią­za­nie, które ze względu na swą pro­stotę i sku­tecz­ność zasłu­że­nie docze­kało się ochrony paten­to­wej. Mamy też, dziś obli­ga­to­ryjny, bez­piecz­nik spu­stowy. Dzięki niemu, a także kon­struk­cji mecha­ni­zmów: spu­sto­wego i ude­rze­nio­wego, CZ P‑10 jest w mak­sy­mal­nym stop­niu bez­pieczną bro­nią, w któ­rej do stop­nio­wej dez­ak­ty­wa­cji zabez­pie­czeń docho­dzi samo­czyn­nie przy pra­wi­dło­wej obsłu­dze.

Typowe dla rodziny CZ P‑10 są zewnętrzne pro­wad­nice zamka. Dzięki temu sze­ro­kość szkie­letu jest nie­wielka, a na wyraź­nie wysta­ją­cych bocz­nych ścia­nach zamka są dwie pary powierzchni uła­twia­ją­cych napi­na­nie zamka. Górne kra­wę­dzie zamka, na 23 dłu­go­ści ku przo­dowi, zostały ścięte dla uła­twie­nia prze­no­sze­nia i wkładania/wyjmowania z kabury, co jest, począw­szy od modelu
CZ P‑07 Duty, swo­istym „zna­kiem fir­mo­wym” pisto­le­tów CZ z poli­me­ro­wym szkie­le­tem.

Digital Firearm Ergonomic Design

Szkielet CZ P‑10, wyko­nany ze sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nego two­rzywa wzmoc­nio­nego włók­nem szkla­nym, to wynik prak­tycz­nego zasto­so­wa­nia naj­now­szych badań w sfe­rze ergo­no­mii, a także tren­dów wzor­nic­twa prze­my­sło­wego. Česká zbro­jo­vka nawią­zała współ­pracę z wyspe­cja­li­zo­wa­nym labo­ra­to­rium nauko­wym, w wyniku czego zasto­so­wano uni­ka­tową meto­dykę DiFEND (Digital Firearm Ergonomic Design), która przy uży­ciu dokład­nego bio­me­cha­nicz­nego modelu czło­wieka umoż­li­wia zapro­po­no­wa­nie naj­lep­szej ergo­no­mii, uwzględ­nia­ją­cej potrzeby doce­lo­wej grupy użyt­kow­ni­ków. W przy­padku „pe dzie­siątki” takie podej­ście połą­czono z ana­lizą opty­mal­nego wykoń­cze­nia zewnętrz­nego, cechy klu­czo­wej w przy­padku dłu­go­trwa­łego strze­la­nia lub strze­la­nia ze spo­co­nymi dłońmi.

W ręko­je­ści pisto­letu CZ P‑10 na pierw­szy rzut oka nie zasto­so­wano żad­nych awan­gar­do­wych roz­wią­zań, ale to, że jej kon­struk­cja została dosko­nale prze­my­ślana, strze­lec poczuje od razu po wzię­ciu broni do ręki. Pistolet zawsze jest w naj­lep­szej pozy­cji, nie śli­zga się nawet w spo­co­nych dło­niach, celo­wa­nie jest intu­icyjne, ruch wylotu lufy po strzale jest mini­malny, a wszyst­kie tra­fie­nia usta­wiają się w jed­nej osi.

Rozmiar ręko­je­ści można czę­ściowo dopa­so­wać do wiel­ko­ści dłoni za pomocą łatwo wymien­nych grzbie­tów wiel­ko­ści S, M i L, a kom­fort uchwytu można dodat­kowo popra­wić przy uży­ciu prze­dłu­żo­nej stopki maga­zynka.

Charakterystyczny kształt pisto­le­towi CZ P‑10 nadaje także duży kabłąk spu­stu z kar­bo­waną przed­nią kra­wę­dzią, nad któ­rego miej­scem styku ze szkie­le­tem, na bokach tego ostat­niego, są chro­po­wate płasz­czy­zny do bez­piecz­nego „odło­że­nia” palca wska­zu­ją­cego strze­la­ją­cej dłoni i popra­wie­nia chwytu palca dru­giej. Jest to od dawna doce­niane przez użyt­kow­ni­ków. Pod przed­nią czę­ścią szkie­letu nie mogło zabrak­nąć stan­dar­do­wej szyny mon­ta­żo­wej, która w kom­pak­to­wym wyko­na­niu ma jeden rowek.

Wartościowe opcje

Pistolety rodziny CZ P‑10 są jed­nymi z nie­licz­nych na rynku, które ofe­rują w pełni obu­ręczną obsługę zatrza­sku zamka i zwal­nia­cza maga­zynka. Wraz z wpro­wa­dze­niem dwu­stron­nego zwal­nia­cza maga­zynka, w ofer­cie zna­la­zły się także uni­wer­salne maga­zynki z doda­nym otwo­rem na przed­niej ścia­nie pudełka do pisto­le­tów CZ z poli­me­ro­wym szkie­le­tem, które oprócz bez­kur­ko­wej „pe dzie­siątki”, mogą być także wyko­rzy­stane do kur­ko­wych modeli CZ P‑07 i CZ P‑09. W ramach wpro­wa­dzo­nych zmian, w nowych maga­zyn­kach zasto­so­wano także jaskra­wo­czer­wony podaj­nik, który jest wyraź­nie widoczny przez okno wyrzu­towe łusek po odcią­gnię­ciu zamka w tylne poło­że­nie, a dzięki temu jest także łatwiej­szy do odna­le­zie­nia po wyrzu­ce­niu na zie­mię.

Ogromną zaletą pisto­le­tów rodziny CZ P‑10 jest ponad­stan­dar­dowa żywot­ność, która w przy­padku lufy wynosi mini­mum 50 000 strza­łów, a mniej­szych detali 30 000 strza­łów. Przyczyniają się do tego także bar­dzo odporne powłoki zewnętrzne. Kolejnym kro­kiem naprzód jest zasto­so­wa­nie stali nie­rdzew­nej do wyko­na­nia wielu wewnętrz­nych ele­men­tów meta­lo­wych. To zaś gwa­ran­tuje cał­ko­witą odpor­ność broni na koro­zję.

Użytkownicy doce­nią z pew­no­ścią także wygodne przy­rządy celow­ni­cze. W stan­dar­do­wym wyko­na­niu CZ P‑10 ma szczer­binkę z dodaną kra­wę­dzią do jed­no­ręcz­nego napi­na­nia zamka np. o pasek, którą wyko­nano ze stopu alu­mi­nium o wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści i elok­sa­lo­wano na czarno. Widoczność muszki i szczer­binki popra­wiają trzy lumi­ne­scen­cyjne punkty.

CZ P-10 oferowany jest obecnie w wielkości compact i kalibrach 9 mm Luger (9×19 mm) oraz .40 S&W. Broń konstrukcyjnie jest przystosowana do użycia przez strzelców prawo- i leworęcznych. Poza pistoletami z czarnym szkieletem, oferowana jest także odmiana w kolorze flat dark earth.

CZ P‑10 ofe­ro­wany jest obec­nie w wiel­ko­ści com­pact i kali­brach 9 mm Luger (9×19 mm) oraz .40 S&W. Broń kon­struk­cyj­nie jest przy­sto­so­wana do uży­cia przez strzel­ców prawo- i lewo­ręcz­nych. Poza pisto­le­tami z czar­nym szkie­le­tem, ofe­ro­wana jest także odmiana w kolo­rze flat dark earth.

Kompakt z pojem­nym maga­zyn­kiem

CZ P‑10 powstał jako rodzina mode­lowa, obej­mu­jąca pisto­lety od typu full size po sub­com­pact. Jako pierw­sza na rynku poja­wiła się wer­sja CZ P‑10 C, którą można zakla­sy­fi­ko­wać jako com­pact. Jest to jed­nak peł­no­war­to­ściowa broń służ­bowa lub do samo­obrony kali­bru 9 mm Luger (9×19 mm) lub .40 S&W z impo­nu­jącą siłą ognia. W przy­padku „dzie­wiątki” do dys­po­zy­cji jest 15+1 naboi (17+1 z prze­dłu­ża­czem maga­zynka), zaś w „czter­dzie­stce” 12+1 (15+1).

W pierw­szej fazie sprze­daży CZ P‑10 C skie­ro­wano głów­nie na nie­na­sy­cony rynek Stanów Zjednoczonych. Klienci z Polski pierw­sze egzem­pla­rze tej uda­nej broni będą mogli kupić w dru­giej poło­wie bie­żą­cego roku.

  • Česká zbrojovka a.s.

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE