Mustang runda druga

Samochody terenowe z nadwoziem pick-up stają się coraz popularniejsze wśród użytkowników wojskowych, m.in. dzięki ich sporej ładowności, podatności na modyfikacje, czy łatwość montażu różnego typu zabudów.  W takim układzie był Ford Ranger, oferowany w poprzednim postępowaniu przez PGZ i WZM.

Samochody tere­nowe z nad­wo­ziem pick-up stają się coraz popu­lar­niej­sze wśród użyt­kow­ni­ków woj­sko­wych, m.in. dzięki ich spo­rej ładow­no­ści, podat­no­ści na mody­fi­ka­cje, czy łatwość mon­tażu róż­nego typu zabu­dów. W takim ukła­dzie był Ford Ranger, ofe­ro­wany w poprzed­nim postę­po­wa­niu przez PGZ i WZM.

18 lipca na stro­nie inter­ne­to­wej Inspektoratu Uzbrojenia i w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opu­bli­ko­wane Ogłoszenie o zamó­wie­niu na dostawę samo­cho­dów cię­ża­rowo-oso­bo­wych wyso­kiej mobil­no­ści (kryp­to­nim Mustang). To już dru­gie podej­ście do pro­gramu zakupu następcy obec­nie eks­plo­ato­wa­nych w woj­sku Honkerów i wer­sji spe­cja­li­stycz­nych UAZ-ów-469B. Jeżeli tym razem wszystko prze­bie­gnie zgod­nie z pla­nem, to nowe pojazdy powinny zacząć tra­fiać do użyt­kow­ni­ków w 2019 r.

Przypomnijmy, że 23 lipca 2015 r. Inspektorat Uzbrojenia ogło­sił postę­po­wa­nie IU/84/X‑96/ZO/NZO/DOS/Z/2015 na dostawę 882 (841 nie­opan­ce­rzo­nych i 41 opan­ce­rzo­nych) fabrycz­nie nowych samo­cho­dów cię­ża­rowo-oso­bo­wych wyso­kiej mobil­no­ści, a w czerwcu 2016 r. prze­słał do sied­miu poten­cjal­nych wyko­naw­ców, speł­nia­ją­cych warunki udziału w postę­po­wa­niu, zapro­sze­nia do zło­że­nia ofert wraz z załą­czo­nymi Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia (WiT 9/2016). Ostatecznie w (zmie­nia­nym kil­ku­krot­nie) wyma­ga­nym ter­mi­nie, tj. do 24 maja br. wpły­nęła tylko jedna oferta, zło­żona przez kon­sor­cjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. wraz z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. z Poznania, doty­cząca samo­cho­dów Ford Ranger. Ze względu na zaofe­ro­waną cenę – 2,058 mld PLN, która zna­cząco prze­wyż­szała kwotę 232 mln PLN, jaką „zama­wia­jący zamie­rzał prze­zna­czyć na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia”, zgod­nie z prze­pi­sami Prawa o zamó­wie­niach publicz­nych, postę­po­wa­nie o udzie­le­nie zamó­wie­nia zostało unie­waż­nione już 19 czerwca.
Na pyta­nie, dla­czego zło­żona została tylko jedna oferta, można udzie­lić sze­regu odpo­wie­dzi, jed­nak wyma­ga­łoby to m.in. szcze­gó­ło­wej ana­lizy wysła­nych do wyko­naw­ców SIWZ. W tych zapi­sach wła­śnie należy poszu­ki­wać zasad­ni­czych przy­czyn braku odzewu ze strony tak wielu ofe­ren­tów, któ­rzy wcze­śniej zgło­sili akces do pro­gramu Mustang. Pewną pod­po­wie­dzią mogą być pyta­nia zada­wane poten­cjal­nym wyko­naw­com przez IU do tre­ści ogło­sze­nia o zamó­wie­niu Mustangów. Dotyczyły one zarówno cha­rak­te­ry­styki samych pojaz­dów, zawar­tej w opi­sie zamó­wie­nia, jak i wymo­gów for­mal­no­praw­nych, które musiał speł­niać wyko­nawca.
Czy na obecne ogło­sze­nie odpo­wie więk­sza liczba pod­mio­tów, tego teo­re­tycz­nie (o ile ter­min nie ule­gnie zmia­nie) dowiemy się po 4 wrze­śnia br., kiedy to upływa ter­min skła­da­nia wstęp­nych ofert lub wnio­sków o udział w postę­po­wa­niu.

Mustang od nowa

W nowym ogło­sze­niu wpro­wa­dzono kilka zmian, choć pozo­sta­wiono też nie­które kon­tro­wer­syjne zapisy. Co oczy­wi­ste, poja­wiły się nowe ter­miny dostaw – w latach 2019 – 2022. Zmieniła się rów­nież, choć nie­znacz­nie, liczba pojaz­dów na 913, w tym w wer­sji nie­opan­ce­rzo­nej 872 i 41 w opan­ce­rzo­nej. Co jed­nak warto odno­to­wać, i może to sta­no­wić dodat­kową zachętę dla wyko­naw­ców, w ogło­sze­niu zna­lazł się zapis o opcji na dostawę mak­sy­mal­nie 2787 pojaz­dów w wer­sji nie­opan­ce­rzo­nej w latach 2019 – 2026. Przypuszczalnie jest to zwią­zane z pla­nami wypo­sa­że­nia w tę kate­go­rię samo­cho­dów rów­nież aktu­al­nie for­mo­wa­nych jed­no­stek Wojsk Obrony Terytorialnej.
Jeśli cho­dzi o wyma­ga­nia doty­czące kon­struk­cji następ­ców Honkerów, zawarte w krót­kim opi­sie zamó­wie­nia, to pozo­stają one takie same, czyli przed­mio­tem dostaw są samo­chody nowe (rok dostawy musi być toż­samy z rokiem pro­duk­cji), cha­rak­te­ry­zu­jące się:
❚ ukła­dem napę­do­wym 4×4 (dopusz­czalny jest stały napęd na oś tylną z dołą­cza­nym napę­dem osi przed­niej),
❚ nad­wo­ziem w wer­sji nie­opan­ce­rzo­nej przy­sto­so­wa­nym do prze­wozu ośmiu osób i kie­rowcy, a w wer­sji opan­ce­rzo­nej – czte­rech osób i kie­rowcy,
❚ dopusz­czalną masą cał­ko­witą (DMC) samo­chodu nie­opan­ce­rzo­nego wyno­szącą mak­sy­mal­nie 3500 kg,
❚ ładow­no­ścią w wer­sji nie­opan­ce­rzo­nej mini­mum 1000 kg, a w opan­ce­rzo­nej co naj­mniej 600 kg,
❚ sil­ni­kiem o zapło­nie samo­czyn­nym o maso­wym wskaź­niku mocy nie mniej­szym niż 35 kW/t (co dla pojazdu o DMC 3500 kg ozna­cza jed­nostkę napę­dową o mocy co naj­mniej 123 kW/167 KM, a dla opan­ce­rzo­nej sto­sow­nie wię­cej, ze względu na wyż­sze DMC),
❚ 200 mm (poprzed­nio wyma­gano min. 220 mm prze­świtu);
❚ przy­sto­so­wa­niem do poko­ny­wa­nia bro­dów o głę­bo­ko­ści przy­naj­mniej 500 mm (bez przy­go­to­wa­nia) i nie mniej niż 650 mm (po przy­go­to­wa­niu).
Ponadto samo­chody powinny być wypo­sa­żone w wycią­garkę o sile uciągu nie mniej­szej niż 100% DMC z liną o dłu­go­ści co naj­mniej 25 m.
Pojazdy w wer­sji opan­ce­rzo­nej powinny być opan­ce­rzone (wraz z szy­bami kulo­od­por­nymi) na pozio­mie nie mniej­szym niż 1 wg STANAG 4569, Aneks A (kulo­od­por­ność) i Aneks B (odpor­ność na deto­na­cję). W tej wer­sji koła muszą być wypo­sa­żone we wkładki typu run flat, umoż­li­wia­jące kon­ty­nu­ację jazdy po utra­cie ciśnie­nia w oponie/oponach.
Wszystkie samo­chody powinny być zuni­fi­ko­wane pod wzglę­dem: ukła­dów prze­nie­sie­nia mocy, osprzętu, wypo­sa­że­nia, roz­miesz­cze­nia ele­men­tów ste­ro­wa­nia, tablic przy­rzą­dów itp.
Zamówienie obej­mo­wać ma rów­nież świad­cze­nie usług napraw, obsługi i kon­ser­wa­cji w okre­sie gwa­ran­cji, prze­pro­wa­dza­nych w auto­ry­zo­wa­nych warsz­ta­tach na tery­to­rium Polski.
Podobnie jak poprzed­nio zma­wia­jący ogra­ni­czył liczbę wyko­naw­ców do pię­ciu i w przy­padku więk­szej ich liczby ma doko­nać selek­cji w opar­ciu o zamiesz­czone w ogło­sze­niu kry­te­ria (punkty będą przy­zna­wane za dodat­kowe dostawy pojaz­dów tere­no­wych z napę­dem 4×4 o DMC do 3500 kg, także w wer­sji opan­ce­rzo­nej).
Zmianie, w porów­na­niu do poprzed­niego ogło­sze­nia, ule­gły za to kry­te­ria oceny naj­ko­rzyst­niej­szej eko­no­micz­nie oferty. Tym razem cena sta­nowi 60% wagi (poprzed­nio 80%), okres gwa­ran­cji 5% (poprzed­nio 10%), prze­świt pojazdu 10% (poprzed­nio 5%), masowy wskaź­nik mocy 10% (poprzed­nio 5%). Doszło nowe kry­te­rium – doty­czące jed­no­bry­ło­wego nad­wo­zia, które musi być roz­wią­za­niem fabrycz­nym pro­du­centa pojazdu bazo­wego – sta­no­wiące 15% wagi i jed­no­cze­śnie praw­do­po­dob­nie wyklu­cza­jące z udziału w postę­po­wa­niu wyko­naw­ców ofe­ru­ją­cych samo­chody z nad­wo­ziem typu pick-up.

  • Mateusz J. Multarzyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE