Moździerz samo­bieżny BMP-2B9

Samobieżny moździerz BMP-2B9 w postaci prezentowanej na wystawie KADEX-2016.

Samobieżny moź­dzierz BMP-2B9 w postaci pre­zen­to­wa­nej na wysta­wie KADEX-2016.

Podczas wystawy uzbro­je­nia i wypo­sa­że­nia woj­sko­wego KADEX-2014, kazach­stań­ska firma Semej Inżiniring zapre­zen­to­wała po raz pierw­szy publicz­nie pro­to­typ samo­bież­nego moź­dzie­rza kali­bru 82 mm BMP-2B9 wła­snej kon­struk­cji.

Moździerz na współ­cze­snym polu walki nadal pozo­staje waż­nym ele­men­tem sys­temu ognia arty­le­ryj­skiego, m.in. w bez­po­śred­nim wspar­ciu spie­szo­nych pod­od­dzia­łów. Jednak kon­struk­to­rzy współ­cze­snych moź­dzie­rzy, zacho­wu­jąc ich zasad­ni­cze cechy (moż­li­wość pro­wa­dze­nia ognia stro­mo­to­ro­wego, rela­tyw­nie pro­sta kon­struk­cja, umiar­ko­wana masa, znaczna szyb­ko­strzel­ność), dosko­nalą je poprzez zwięk­sze­nie mobil­no­ści, imple­men­ta­cję sys­te­mów kie­ro­wa­nia ogniem, czy też wpro­wa­dza­nie coraz sku­tecz­niej­szej amu­ni­cji, w tym kory­go­wa­nej i kie­ro­wa­nej. Moździerz, w porów­na­niu z innymi rodza­jami arty­le­rii lufo­wej, jest zazwy­czaj tań­szy w zaku­pie i eks­plo­ata­cji. Oczywiście dono­śność moź­dzie­rzy jest zna­cząco mniej­sza niż w przy­padku hau­bicy czy działa strze­la­ją­cego poci­skami o porów­ny­wal­nej masie, ale wynika to ze stro­mo­to­ro­wej tra­jek­to­rii lotu jego poci­sków, przy jesz­cze więk­szych kątach pod­nie­sie­nia, niż przy strze­la­niu z hau­bic (arma­to­hau­bic) tzw. górną grupą kątów. Z dru­giej strony zdol­ność do strze­la­nia „ponad wzgó­rzem“ daje moź­dzie­rzom znaczną prze­wagę tak­tyczną nad innymi dzia­łami w wyżyn­nym czy gór­skim tere­nie, na obsza­rach leśnych, a także w tere­nie zur­ba­ni­zo­wa­nym.
Swoje roz­wią­za­nie moź­dzie­rza samo­bież­nego pro­po­nuje także prze­mysł Kazachstanu. Biorąc pod uwagę zasto­so­wane w nim roz­wią­za­nia, jest oczy­wi­ste, że cho­dzi o pracę wyko­ny­waną na wła­sne potrzeby, ale mogącą zain­te­re­so­wać także sąsia­dów środ­ko­wo­azja­tyc­kiej repu­bliki lub pań­stwa dys­po­nu­jące ogra­ni­czo­nymi środ­kami na moder­ni­za­cję sił zbroj­nych.
Specjalizująca się w remon­tach uzbro­je­nia i sprzętu woj­sko­wego, a od nie­dawna także w jego pro­duk­cji, spółka akcyjna Semej Inżiniring należy do pań­stwo­wego hol­dingu Kazachstan Inżiniring. Firma powstała już po uzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści przez Republikę Kazachstanu, po prze­kształ­ce­niu zakła­dów remon­to­wych sprzętu pan­cer­nego w mie­ście Semej we wschod­niej czę­ści kraju, utwo­rzo­nych w 1976 r., a zatem jesz­cze w cza­sach ist­nie­nia ZSRS. Semej Inżiniring spe­cja­li­zuje się w remon­tach pojaz­dów opan­ce­rzo­nych – koło­wych i gąsie­ni­co­wych, ich moder­ni­za­cjach, wytwa­rza­niu pomocy szko­le­nio­wych do tychże pojaz­dów, a także prze­bu­do­wie wozów bojo­wych na pojazdy inży­nie­ryjne, mogące zna­leźć zasto­so­wa­nie nie tylko w woj­sku, ale także w gospo­darce cywil­nej.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE