Morskie aspekty MSPO 2016

MIO_5_2016_mspo

Prezydent Duda i wice­pre­mier Morawiecki zapo­znają się z Kormoranem na sto­isku Remontowej Shipbuilding S.A.

Kieleckie targi przy­cią­gają jak zawsze spore grono firm z branży zbro­je­nio­wej zarówno wiel­kich kon­cer­nów mię­dzy­na­ro­do­wych, jak i pol­skich przed­się­biorstw. Ta impreza nie jest nasta­wiona na pre­zen­ta­cję oferty dla mor­skiego rodzaju sił zbroj­nych, jed­nak liczba takich pro­duk­tów z roku na rok wzra­sta. Postaramy się przed­sta­wić nowo­ści i cie­ka­wostki z branży wojen­no­mor­skiej.

Organizatorzy tego­rocz­nego MSPO sta­rali się, aby wystawa miała jak naj­bar­dziej pol­ski cha­rak­ter. Temu celowi słu­żyła bar­dzo bogata pre­zen­ta­cja pol­skich firm zbro­je­nio­wych, jak i naszych sił zbroj­nych, a także rezy­gna­cja z zagra­nicz­nej wystawy naro­do­wej. Dlatego w tej rela­cji rów­nież sku­pimy się na pro­duk­tach pol­skiego prze­my­słu prze­zna­czo­nych dla mary­narki wojen­nej.
Wśród wystaw­ców z branży mor­skiej należy wymie­nić w pierw­szej kolej­no­ści stocz­nie – Remontową Shipbuilding z Gdańska i Stocznię Marynarki Wojennej z Gdyni. Ta pierw­sza chwa­liła się przede wszyst­kim pierw­szym budo­wa­nym w Polsce nisz­czy­cie­lem min Kormoran proj. 258, który reali­zuje aktu­al­nie cykl prób mor­skich. I wła­śnie ten okręt jako wytwór pol­skiej myśli tech­nicz­nej i dzieło pol­skich stocz­niow­ców był obiek­tem zain­te­re­so­wa­nia pre­zy­denta RP Andrzeja Dudy i wice­pre­miera Konrada Morawieckiego na sto­isku Remontowej. Poza Kormoranem stocz­nia ta po raz pierw­szy na tar­gach poka­zała model żaglowca szkol­nego El-Mellah budo­wa­nego dla Marynarki Wojennej Algierii. Niestety, nic cie­ka­wego nie można powie­dzieć
o pre­zen­ta­cji SMW z Gdyni, która po pro­stu nie ma czym się chwa­lić. Do Kielc nie przy­wio­zła nawet modelu patro­lowca Ślązak, któ­rego budowa notuje kolejne opóź­nie­nia.
Z pro­gra­mem budowy pol­skiego nisz­czy­ciela min, któ­rego pierw­szy etap zbliża się – miejmy nadzieję – do szczę­śli­wego finału, wiążą się pre­zen­ta­cje dwóch innych pol­skich firm – Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej (CTM) z Gdyni, wcho­dzą­cego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), oraz pry­wat­nej firmy KenBIT. CTM, które jest człon­kiem kon­sor­cjum budu­ją­cego Kormorana i odpo­wiada za prze­zna­czony dla niego okrę­towy sys­tem zarzą­dza­nia walki SCOT‑M, pre­zen­to­wało swoje osią­gnię­cia w zakre­sie bez­za­ło­go­wych plat­form mor­skich wyko­rzy­sty­wa­nych w wykry­wa­niu i zwal­cza­niu min, powsta­łych w ramach pro­gra­mów Europejskiej Agencji Obrony BURMIN (Buried Mines) i MLM (Modular Lightweight Minesweeping). W ramach pierw­szego z nich CTM opra­co­wało demon­stra­tor holo­wa­nej sta­bi­li­zo­wa­nej wzglę­dem dna plat­formy sen­so­rycz­nej, która miała swoją pre­mierę na tego­rocz­nych tar­gach Balt Military Expo w Gdańsku, zaś na MSPO otrzy­mała nagrodę Defender. Natomiast w ramach dru­giego pro­gramu ośro­dek odpo­wia­dał za opra­co­wa­nie demon­stra­tora tech­no­lo­gii modu­ło­wego lek­kiego trału nie­kon­tak­to­wego holo­wa­nego przez auto­no­miczną plat­formę nawodną. Trał ten oraz inne środki zwal­cza­nia min opra­co­wane przez CTM pre­zen­to­wano w Kielcach na modelu. Natomiast na eks­po­zy­cji Sił Zbrojnych RP można było zoba­czyć znaj­du­jący się w służ­bie pro­dukt CTM, czyli wzbud­nik pola magne­tycz­nego i elek­trycz­nego trału Promienica.

  • Andrzej Nitka

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE