Modyfikacje i moder­ni­za­cje V-22 Osprey

V-22 Osprey

V-22 Osprey

W 2020 r. wie­lo­za­da­niowe samo­loty trans­por­towe pio­no­wego startu i lądo­wa­nia Bell-Boeing V-22 Osprey ozna­czone jako CMV-22B mają zna­leźć się na uzbro­je­niu ame­ry­kań­skich sił mor­skich. Z kolei V-22 nale­żące do Korpusu Piechoty Morskiej oraz Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych cze­kają kolejne mody­fi­ka­cje i moder­ni­za­cje posze­rza­jące ich moż­li­wo­ści ope­ra­cyjne.

Oblatany w 1989 r. V-22 prze­szedł długą i trudną drogę zanim roz­po­częła się jego regu­larna eks­plo­ata­cja w jed­nost­kach pie­choty mor­skiej (US Marine Corps, USMC) oraz jed­nost­kach pod­le­głych Dowództwu Operacji Specjalnych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (Air Force Special Operations Command, AFSOC). W okre­sie jego testo­wa­nia doszło do sied­miu kata­strof, w któ­rych zgi­nęło 36 osób. Samolot wyma­gał dopra­co­wa­nia tech­no­lo­gicz­nego oraz nowych pro­ce­dur szko­le­nia załóg uwzględ­nia­ją­cych spe­cy­fikę pilo­tażu samo­lotu z prze­sta­wia­nymi wir­ni­kami. Niestety od czasu uzy­ska­nia zdol­no­ści ope­ra­cyj­nej w 2007 r., doszło do kolej­nych czte­rech wypad­ków w któ­rych zgi­nęło osiem osób. Podczas ostat­niego wypadku – twar­dego lądo­wa­nia, które miało miej­sce 17 maja 2014 r. w bazie Bellows na wyspie Oahu, zgi­nęło dwóch żoł­nie­rzy pie­choty mor­skiej, a 20 odnio­sło rany.
Pomimo, że V-22 w zna­czący spo­sób zwięk­szają moż­li­wo­ści bojowe USMC oraz jed­no­stek spe­cjal­nych, samo­loty te nie miały dobrej prasy, a cały pro­gram czę­sto jest pod­da­wany kry­tyce. Nie pomo­gły też Osprey’owi ujaw­nione w ostat­nich latach infor­ma­cje o czę­sto nie­wła­ści­wym ser­wi­so­wa­niu samo­lo­tów w dywi­zjo­nach pie­choty mor­skiej oraz celo­wym zawy­ża­niu sta­ty­styk doty­czą­cych jego nie­za­wod­no­ści i goto­wo­ści bojo­wej. Pomimo tego V-22 posta­no­wiły rów­nież zaku­pić Siły Morskie Stanów Zjednoczonych (US Navy, USN), które będą wyko­rzy­sty­wać je jako pokła­dowe samo­loty trans­por­towe. Z kolei pie­chota mor­ska widzi V-22 w roli lata­ją­cych tan­kow­ców i zarówno ta for­ma­cja jak i dowódz­two ope­ra­cji spe­cjal­nych chcą uzbroić V-22 w broń ofen­sywną, tak aby mogły peł­nić zada­nia bli­skiego wspar­cia oddzia­łów naziem­nych (Close Air Support, CAS).

Kwestie eks­plo­ata­cyjne

Wypadek z 2014 r. na wyspie Oahu potwier­dził naj­po­waż­niej­szy pro­blem eks­plo­ata­cyjny Osprey’a – wzbi­ja­nie przez wir­niki olbrzy­miej ilo­ści pyłu i kurzu przy lądo­wa­niu bądź zawi­sie nad tere­nem piasz­czy­stym przy jed­no­cze­snej dużej wraż­li­wość sil­ni­ków na wyso­kie zapy­le­nie powie­trza. Za wzbi­ja­nie tuma­nów kurzu odpo­wia­dają rów­nież dysze wylo­towe sil­ni­ków, które po obró­ce­niu gon­doli sil­ni­ków do pozy­cji pio­no­wej (w cza­sie zawisu), znaj­dują się dość nisko nad zie­mią.

  • Paweł Henski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE