Modernizacja Techniczna Sił Zbrojnych od MSPO

W ciągu ostatniego roku najważniejszą decyzją MON w obszarze zakupów dla Sił Powietrznych było wykorzystanie opcji na pozyskanie kolejnych czterech (co da w sumie 16 maszyn) samolotów szkolenia zaawansowanego M-346 Bielik.

W ciągu ostat­niego roku naj­waż­niej­szą decy­zją MON w obsza­rze zaku­pów dla Sił Powietrznych było wyko­rzy­sta­nie opcji na pozy­ska­nie kolej­nych czte­rech (co da w sumie 16 maszyn) samo­lo­tów szko­le­nia zaawan­so­wa­nego M‑346 Bielik.

Pod koniec lutego tego roku mini­ster obrony naro­do­wej Mariusz Błaszczak pod­pi­sał nowy Plan Modernizacji Technicznej sił zbroj­nych, tym razem na lata 2017 – 2026. Z nie­daw­nych zapo­wie­dzi Ministerstwa Obrony Narodowej wynika nato­miast, że już we wrze­śniu (być może w trak­cie trwa­ją­cego MSPO) zakoń­czone zostaną prace nad nowym doku­men­tem pla­ni­stycz­nym tej rangi, mówią­cym o pla­nach moder­ni­za­cyj­nych w latach 2021 – 2035. Pośród tej „doku­men­tozy” warto zauwa­żyć, że rze­czy­wi­stość nie znosi próżni i w ostat­nim roku MON pro­wa­dziło prace nad kon­kret­nymi postę­po­wa­niami i pod­pi­sy­wało umowy na nowy sprzęt (oraz remonty i mody­fi­ka­cje ist­nie­ją­cego wypo­sa­że­nia), który w kolej­nych latach ma tra­fić do Wojska Polskiego.

Na wstę­pie warto zazna­czyć, że niniej­szy arty­kuł nie aspi­ruje do zapre­zen­to­wa­nia wszyst­kich roz­po­czę­tych pro­ce­dur prze­tar­go­wych i pod­pi­sa­nych przez woj­sko umów w ostat­nim cza­sie, a zawiera wyłącz­nie waż­niej­sze z nich, odno­szące się w głów­nej mie­rze do zadań wymie­nio­nych w pro­gra­mach moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP. Oprócz wyszcze­gól­nie­nia dotych­cza­so­wych dzia­łań, pod koniec znaj­duje się rów­nież infor­ma­cja o przy­pusz­cze­niach autora doty­czą­cych umów i postę­po­wań, które powinny zostać pod­pi­sane w cza­sie nad­cho­dzą­cych kilku mie­sięcy.

Siły Powietrzne i obrona prze­ciw­lot­ni­cza

 • Wsparcie eks­plo­ata­cji samo­lo­tów wie­lo­za­da­nio­wych F‑16 Jastrząb przez pięć lat. Umowa mię­dzy­rzą­dowa LOA (Letter of Offer and Acceptance) pod­pi­sana w try­bie FMS (Foreign Military Sales) pomię­dzy rzą­dami Stanów Zjednoczonych i Polski. Jej pod­pi­sa­nie miało miej­sce w paź­dzier­niku 2018 r., a war­tość to ponad 115 mln USD (około 440 mln PLN).
 • Cztery kolejne samo­loty M‑346 Master w ramach opcji do umowy na sys­tem szko­le­nia zaawan­so­wa­nego AJT. Podobnie jak w przy­padku umów z 2014 i marca 2018 r., wyko­nawcą jest wło­ski kon­cern Leonardo. Z opcji na dodat­kowe samo­loty zde­cy­do­wano się sko­rzy­stać w grud­niu 2018 r. Wartość kolej­nych maszyn wraz pakie­tem wspar­cia to 675 mln PLN.
 • 73 pojazdy do trans­portu ele­men­tów sys­temu obrony powietrz­nej śred­niego zasięgu Patriot w ramach pro­gramu Wisła wraz z pakie­tem logi­stycz­nym i szko­le­nio­wym. Wykonawcą umowy jest firma Jelcz Sp. z o.o., nale­żąca do Huty Stalowa Wola (HSW) S.A., która z kolei jest spółką zależną Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) S.A. Kontrakt został pod­pi­sany w maju 2019 r. i opiewa na kwotę nie­mal 171 mln PLN.
Pod względem wartości największą, wartą około 1,9 mld PLN umową była ta dotycząca pozyskania jednego dywizjonu artylerii rakietowej dalekiego zasięgu systemu HIMARS w ramach programu Homar.

Pod wzglę­dem war­to­ści naj­więk­szą, wartą około 1,9 mld PLN umową była ta doty­cząca pozy­ska­nia jed­nego dywi­zjonu arty­le­rii rakie­to­wej dale­kiego zasięgu sys­temu HIMARS w ramach pro­gramu Homar.

Wojska Lądowe, Wojska Obrony Terytorialnej i Wojska Specjalne

 • 12 zesta­wów bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych klasy mini FlyEye. Wykonawcą kon­traktu jest WB Electronics S.A. a jego cał­ko­wita war­tość wraz z opcją to ponad 42 mln PLN. Samą umowę na pierw­sze trzy zestawy pod­pi­sano 3 grud­nia 2018 r., a z aneksu na kolejne 9 sko­rzy­stano 18 lipca br.
 • Cztery śmi­głowce S‑70i Black Hawk wraz z dopo­sa­że­niem oraz pakie­tem logi­stycz­nym i szko­le­nio­wym. Podmiotem odpo­wie­dzial­nym za reali­za­cję umowy są Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (PZL-Mielec) nale­żące do Sikorsky Aircraft Corporation, która jest wła­sno­ścią kor­po­ra­cji Lockheed Martin. Umowę o war­to­ści ponad 683 mln PLN pod­pi­sano 25 stycz­nia br.
 • Dywizjon (18 wyrzutni bojo­wych i 2 szkolne) sys­temu arty­le­ryj­skiego dale­kiego zasięgu HIMARS w ramach pro­gramu Homar wraz z amu­ni­cją, modu­łami szkol­nymi, dowo­dze­nia
  i pojaz­dami wspar­cia. Dostawa nastąpi na pod­sta­wie umowy mię­dzy rzą­dami Stanów Zjednoczonych i Polski, a jej wyko­nawcą jest Lockheed Martin. Podpisanie przez Polskę umowy odbyło się 13 lutego br., zaś jej sza­cun­kowa war­tość to około 1,9 mld PLN (414 mln USD netto).
 • Remont i mody­fi­ka­cja mak­sy­mal­nie 318 czoł­gów T‑72 nale­żą­cych do SZ RP. Wykonawcą umowy zostało kon­sor­cjum w skła­dzie: PGZ (lider), Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.
  i Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY S.A. Całkowita war­tość pod­pi­sa­nego 22 lipca br. kon­traktu to 1,749 mld PLN.

Marynarka Wojenna

 • Realizacja prac roz­wo­jo­wych na opra­co­wa­nie Mobilnego Systemu Radionawigacyjnego Średniego Zasięgu SRN. Wykonawcą pod­pi­sa­nej 5 wrze­śnia 2018 r. umowy o war­to­ści 62,5 mln PLN jest nale­żący do PGZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
 • Naprawa główna i dokowa okrętu dowo­dze­nia sił obrony prze­ciw­mi­no­wej ORP Kontradmirał X. Czernicki. Podmiotem odpo­wie­dzial­nym za reali­za­cję umowy zostało kon­sor­cjum PGZ, PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o. i Stoczni Remontowej Nauta S.A. Umowę o war­to­ści ponad 85 mln PLN zawarto 3 marca br.
 • Naprawa śred­nia i dokowa okrętu szkol­nego ORP Wodnik. Umowę z firmą Net Marine – Marine Power Service Sp. z o.o. o war­to­ści nie­mal 26 mln PLN pod­pi­sano 16 kwiet­nia br.
 • Cztery śmi­głowce AW101 w wer­sji ZOP/CSAR wraz z pakie­tem szko­le­nio­wym i logi­stycz­nym, a także wypo­sa­że­niem medycz­nym. Wykonawcą kon­traktu jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. nale­żąca do kon­cernu Leonardo. Umowę para­fo­wano 26 kwiet­nia br., a jej war­tość to 1,650 mld PLN.
 • Naprawa główna i dokowa fre­gaty rakie­to­wej ORP Gen. T. Kościuszko. Za reali­za­cję zada­nia odpo­wie­dzial­nym zostało kon­sor­cjum PGZ i PGZ Stocznia Wojenna. Umowę o war­to­ści 49 mln PLN pod­pi­sano 24 maja br.
 • Naprawa bie­żąca i dokowa okrętu hydro­gra­ficz­nego ORP Arctowski. Wykonawcą pod­pi­sa­nej 24 maja br. umowy o war­to­ści 50 mln PLN jest kon­sor­cjum PGZ i PGZ Stoczni Wojennej.

Pozostałe

 • Modyfikacja zin­te­gro­wa­nych węzłów tele­in­for­ma­tycz­nych KTSAwp sys­temu wspo­ma­ga­nia dowo­dze­nia C3IS Jaśmin. Umowę z Teldat Sp. z o.o. Sp.k. o war­to­ści ponad 64 mln PLN pod­pi­sano we wrze­śniu 2018 r.
 • 11 mobil­nych sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych NUR-15M Odra. Wykonawcą zawar­tej 4 wrze­śnia 2018 r. umowy została nale­żąca do PGZ firma PIT-RADWAR S.A., a jej war­tość to ponad 545 mln PLN.
 • 35 robo­tów patro­lowo-prze­no­śnych. Umowę o war­to­ści ponad 80 mln PLN pod­pi­sano 27 listo­pada ub.r. z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów.
 • Osiem zesta­wów bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych klasy tak­tycz­nej krót­kiego zasięgu PGZ 19R Orlik. Podmiotem odpo­wie­dzial­nym za reali­za­cję umowy jest kon­sor­cjum spółek nale­żą­cych do PGZ (wraz z nią samą), a lide­rem wyko­naw­czym zostały Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2. Kontrakt o war­to­ści nie­spełna 790 mln PLN pod­pi­sano 30 listo­pada 2018 r.
 • Niemal 20 tys. pisto­le­tów samo­pow­ta­rzal­nych kal. 9 mm PR-15 Ragun. Wykonawcą kon­traktu została nale­żąca do PGZ Fabryka Broni „Łucznik” – RADOM Sp. z o.o. Wartą 49 mln PLN umowę pod­pi­sano 4 grud­nia 2018 r.
 • 780 moź­dzie­rzy kal. 60 mm LMP-2017. Podmiotem odpo­wie­dzial­nym za reali­za­cję pod­pi­sa­nej 12 grud­nia ub.r. umowy są nale­żące do PGZ Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., a jej war­tość to 31 mln PLN.
 • 888 samo­cho­dów śred­niej ładow­no­ści i wyso­kiej mobil­no­ści Jelcz 442.32, w tym 473 w ramach zamó­wie­nia gwa­ran­to­wa­nego i kolejne 415 w ramach opcji. Dostawcą pojaz­dów został Jelcz Sp. z o.o. Umowa na kwotę od 419 do ponad 784 (wyko­rzy­sta­nie opcji) mln PLN pod­pi­sano 18 grud­nia 2018 r.
 • 58 zesta­wów narzę­dzi od mecha­ni­za­cji prac przy budo­wie wia­duk­tów i mostów w ramach pro­gramu Kosodrzewina. Wart ponad 143 mln PLN kon­trakt pod­pi­sano 20 grud­nia 2018 r. z firmą Janusz Kania Agregaty Pex-Pool Plus.
 • 41 węzłów tele­in­for­ma­tycz­nych w wer­sji kon­te­ne­ro­wej (24 sztuki) i prze­no­śnej (15 sztuk), a także w wer­sji szkolno-tre­nin­go­wej (2 sztuki). Firmą odpo­wie­dzialną za wyko­na­nie umowy jest kon­sor­cjum spółek Teldat Sp. z o.o. Sp.k. i Siltec sp. z o.o. Wartą pra­wie 300 mln PLN umowę pod­pi­sano 21 grud­nia 2018 r.
 • 47 zesta­wów Jelcz 862 z sys­te­mem samo­za­ła­dow­czym Multilift i przy­czepą do trans­portu kon­te­ne­rów PK 2 – 24‑t. Kontrakt z przed­się­bior­stwem Cargotec Poland Sp. z o.o. pod­pi­sano 2 kwiet­nia br., a jego war­tość wynio­sła ponad 95 mln PLN.
 • 18 pojaz­dów dowo­dze­nia i łącz­no­ści – apa­ra­towni łącz­no­ści cyfro­wych trans­mi­syj­nych RWŁC-10/T. Wykonawcą umowy są Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A i Transbit Sp. z o.o. Kontrakt o war­to­ści ponad 156 mln PLN pod­pi­sano 9 maja br.
 • 65 uni­wer­sal­nych kon­te­ne­ro­wych warsz­ta­tów obsłu­gowo-napraw­czych UKWO‑N bez pod­wozi bazo­wych, z czego 50 w opcji. Wykonawcą kon­traktu jest kon­sor­cjum HSW (lider), Autosan i Janusz Kania Agregaty Pex-Pool Plus. Umowę o war­to­ści ponad 100 mln PLN pod­pi­sano 14 maja 2019 r.
 • 24 żura­wie dużego udźwigu HIAB 855 EP‑5 na samo­cho­dach Jelcz 862D.43, z czego dwa w ramach zamó­wie­nia gwa­ran­to­wa­nego, a 22 w ramach opcji. Łączna war­tość pod­pi­sa­nej w 15 maja br. umowy z firmą Cargotec Poland wynio­sła nie­mal 45 mln PLN.
 • 114 cię­ża­ró­wek dużej ładow­no­ści i powięk­szo­nej mobil­no­ści Jelcz P662D.43, z czego 14 to pojazdy w ramach zamó­wie­nia gwa­ran­to­wa­nego, a pozo­stałe 100 doty­czy opcji. Dostawcą pojaz­dów został Jelcz. Wartą ponad 111 mln PLN umowę pod­pi­sano 29 maja br.
 • 14 zesta­wów (cią­gnik i naczepa) do trans­portu czoł­gów i cięż­kiego sprzętu gąsie­ni­co­wego z opcją na kolej­nych 12 cią­gni­ków i 9 naczep. Wykonawcą umowy została firma Jelcz. Wart ponad 126 mln PLN (z czego ponad 54 mln PLN doty­czy opcji) kon­trakt pod­pi­sano 29 maja 2019 r.
 • Nieujawniona liczba cystern do prze­wozu i dys­try­bu­cji wody CW-10. Umowę pod­pi­sano 17 czerwca br. z firmą Celtech Sp. z o.o., a jej war­tość to ponad 85 mln PLN.
 • 34 spy­charko-łado­warki SŁ-34C. Kontrakt z HSW pod­pi­sano 11 lipca br., a jego war­tość wynio­sła ponad 53 mln PLN.

Łączna war­tość pod­pi­sa­nych umów i wyko­rzy­sta­nych opcji zakupu w okre­sie wrze­sień 2018 – sier­pień 2019 r. wynosi około 11 mld PLN. Jak wynika z zapo­wie­dzi resortu obrony i ana­li­zo­wa­nych donie­sień medial­nych, do tego końca roku powinno udać się pod­pi­sać jesz­cze kilka umów, z któ­rych moż­li­wymi do reali­za­cji wydają się: pozy­ska­nie bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych klasy mini w ramach pro­gramu Wizjer; moder­ni­za­cja cią­gni­ków pan­cer­nych BPz‑2 do wer­sji wozu zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego; dostawa wozów pomocy tech­nicz­nej Rosomak-WPT; dostawa wozów roz­po­znaw­czych i dowód­czo-roz­po­znaw­czych Rosomak R‑1 i R‑2 z wieżą Hitfist-30P; dostawa wozów roz­po­zna­nia ska­żeń Rosomak-RSK; pozy­ska­nie zauto­ma­ty­zo­wa­nego sys­temu zbie­ra­nia, gro­ma­dze­nia, prze­twa­rza­nia i dys­try­bu­cji wia­do­mo­ści roz­po­znaw­czych otrzy­ma­nych od ele­men­tów dale­kiego roz­po­zna­nia pod kryp­to­ni­mem Pająk; pozy­ska­nie zin­te­gro­wa­nego zauto­ma­ty­zo­wa­nego sys­temu dowo­dze­nia wojsk lądo­wych pod kryp­to­ni­mem Wierzba; pozy­ska­nie sys­temu zarzą­dza­nia walką szcze­bla bata­lionu Rosomak-BMS; pozy­ska­nie tak­tycz­nego sys­temu pola walki, w tym kom­plek­so­wego sys­temu symu­la­cji pola walki do szko­le­nia bata­lionu; remont i moder­ni­za­cja okrę­tów rakie­to­wych typu Orkan; pozy­ska­nie mostów towa­rzy­szą­cych MS-20 Daglezja; a także pozy­ska­nie zdol­nych do prze­rzutu sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych Bystra.

 • Mariusz Szyszko

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE