Modernizacja Sił Zbrojnych RP kosz­tem okrę­tów

Budowa prototypowego niszczyciela min projektu 258 Kormoran II jest jedynym zrealizowanym zamierzeniem z programu „Zwalczanie zagrożeń na morzu”. Okręt odbywa obecnie cykl prób morskich, w tym pomiarów pól fizycznych i testów elementów systemu walki przeciwminowej.

Budowa pro­to­ty­po­wego nisz­czy­ciela min pro­jektu 258 Kormoran II jest jedy­nym zre­ali­zo­wa­nym zamie­rze­niem z pro­gramu „Zwalczanie zagro­żeń na morzu”. Okręt odbywa obec­nie cykl prób mor­skich, w tym pomia­rów pól fizycz­nych i testów ele­men­tów sys­temu walki prze­ciw­mi­no­wej.

Z – na razie bar­dzo ską­pych – infor­ma­cji doty­czą­cych zak­tu­ali­zo­wa­nego Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017 – 2022 wynika, że wszyst­kie pro­gramy budowy okrę­tów bojo­wych, poza nisz­czy­cie­lem min typu Kormoran II, zostały opóź­nione. Ponadto obecne kie­row­nic­two resortu obrony w przy­padku moder­ni­za­cji Marynarki Wojennej zro­biło praw­do­po­dob­nie to samo co poprzed­nie: naj­więk­sze wydatki zwią­zane z pozy­ska­niem nowych okrę­tów prze­rzu­ciło na okres po kolej­nych wybo­rach par­la­men­tar­nych, a więc poza rok 2019…

Od początku reali­za­cji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013 – 2022 spe­cja­li­ści spoza resortu obrony wska­zy­wali, że jest on nie­do­sza­co­wany pod wzglę­dem rze­czy­wi­stych kosz­tów i nie ma szans, żeby zapre­li­mi­no­wane środki wystar­czyły na jego reali­za­cję. Poprzednia ekipa Ministerstwa Obrony Narodowej nie tylko nie brała tego pod uwagę, ale jesz­cze dokła­dała dal­sze, kosz­towne wydatki, co w przy­padku Marynarki Wojennej prze­kła­dało się na zakup dru­giego Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego i mor­skich samo­lo­tów patro­lo­wych oraz zwięk­sze­nie wyma­gań (a więc podro­że­nie kosz­tów wpro­wa­dze­nia) okrę­tów patro­lo­wych z funk­cją zwal­cza­nia min Czapla, a także przy­spie­sze­nie har­mo­no­gramu reali­za­cji pro­gra­mów okrę­tów nie­bo­jo­wych (pomoc­ni­czych).

Cięcia budżetu Planu Modernizacji Technicznej

Przypuszczenia nie­za­leż­nych eks­per­tów oka­zały się praw­dziwe, co potwier­dziło nowe kie­row­nic­two resortu obrony po doko­na­niu wstęp­nego prze­glądu poprzed­niej redak­cji PMT. W kwiet­niu 2016 r. mini­ster Antoni Macierewicz ujaw­nił, że na reali­za­cję wszyst­kiego, co wcze­śniej zapla­no­wano do 2022 r., potrzeba by było około 235 mld PLN! Okazało się zatem, że nie­do­sza­co­wano budżet PMT o około 100 mld PLN, pomi­ja­jąc fakt, że nawet uzy­ska­nie wcze­śniej prze­wi­dy­wa­nych 130 mld PLN nie mogło być w żaden spo­sób zagwa­ran­to­wane…
Co cie­kawe, PMT nie został przez nowy resort obrony od razu sko­ry­go­wany (ogra­ni­czony), ale zaczęto do niego dokła­dać kolejne pro­gramy – przede wszyst­kim zwią­zane z budową nowego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej i z cybe­ro­broną. Pierwszy zarys zmian przed­sta­wiono dopiero 7 wrze­śnia br., pod­czas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Były to jed­nak tylko kon­cep­cje, ponie­waż fak­tycz­nie mini­ster Macierewicz pod­pi­sał aktu­ali­za­cję PMT dopiero 7 paź­dzier­nika 2016 r. Nie zgo­dził się jed­nak na jego ujaw­nie­nie, powia­da­mia­jąc media, że infor­ma­cje jawne zostaną prze­ka­zane do wia­do­mo­ści publicz­nej w sto­sow­nym cza­sie.
Wiadomo tylko, że kwota, jaka w latach 2017 – 2022 ma zostać prze­zna­czona na reali­za­cję 15 naj­waż­niej­szych pro­gra­mów moder­ni­za­cyj­nych, została zmniej­szona o co naj­mniej kil­ka­na­ście miliar­dów zło­tych – do 61 mld PLN. Przypomnijmy, że zgod­nie z poprzed­nim pla­nem, w latach 2013 – 2022 pla­no­wano wydać na ten cel 96 mld PLN, przy zało­że­niu, że naj­więk­sze wydatki zaczną się od bie­żą­cego roku (dane z kwiet­nia 2014 r.). Jeżeli wydatki na 15 prio­ry­te­to­wych pro­gra­mów ope­ra­cyj­nych utrzy­ma­łyby się na pozio­mie z 2014 r. (3,4 mld PLN rocz­nie) to ozna­cza, że w latach 2013 – 2016 wydano by około 14 mld PLN. W takim przy­padku wydatki na pro­gramy prio­ry­te­towe ogra­ni­czono by nawet o ponad 21 mld PLN.
Obecnie resort obrony zmniej­szył rów­nież budżet na reali­za­cję PMT. W kwiet­niu 2014 r. zakła­dano, że na cały PMT w latach 2013 – 2022 zosta­nie wyda­nych 137 mld PLN. Teraz, w okre­sie 2017 – 2022, MON zapla­no­wał na to jedy­nie około 77 mld PLN.

  • Maksymilian Dura

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE