Modernizacja pol­skiej obrony prze­ciw­lot­ni­czej w 2016 r.

antena typu AESA jako propozycja do programu Wisła

Modernizacja pol­skiej obrony prze­ciw­lot­ni­czej w 2016 r. Raytheon w 2016 r. sys­te­ma­tycz­nie infor­mo­wał o postę­pach prac nad nową sta­cją radio­lo­ka­cyjną z ante­nami typu AESA zbu­do­wa­nymi w tech­no­lo­gii GaN. Raytheon ofe­ruje ten radar w pro­gra­mie Wisła, ale także jako przy­szły LTAMDS dla US Army. Fot. Raytheon

W ubie­głym roku Ministerstwo Obrony Narodowej doko­nało rewi­zji „Planu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP na lata 2013−2022”, przy­go­to­wa­nego przez poprzedni rząd. Biorąc pod uwagę umowy zawie­rane przez obecne kie­row­nic­two resortu obrony widać, że obrona prze­ciw­lot­ni­cza pozo­staje jed­nym z głów­nych kie­run­ków wzmac­nia­nia poten­cjału bojo­wego Wojska Polskiego.

Miniony rok nie przy­niósł żad­nych roz­strzy­gnięć w dwóch pro­gra­mach doty­czą­cych obrony prze­ciw­lot­ni­czej, które budziły dotąd naj­wię­cej emo­cji, czyli Wisła i Narew. Nie mniej w pierw­szym z nich MON swo­imi decy­zjami przy­wró­cił fak­tyczną kon­ku­ren­cję ryn­kową. Wyraźnie też okre­ślił ocze­ki­wa­nia pol­skiej strony odno­śnie współ­pracy z prze­my­słem sku­pio­nym w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. W 2016 r. resort obrony zawarł też umowy, które na dłu­gie lata prze­są­dzą o kształ­cie naj­niż­szej war­stwy pol­skiej obrony prze­ciw­lot­ni­czej. Byliśmy też świad­kami donio­słych wyda­rzeń w histo­rii pol­skiej radio­lo­ka­cji.

Systematyczna budowa naj­niż­szego pię­tra

Z obec­nej per­spek­tywy widać, że naj­le­piej prze­biega wdra­ża­nie tych sys­te­mów prze­ciw­lot­ni­czych, które powstały siłami pol­skiego prze­my­słu i kra­jo­wego zaple­cza badaw­czo-roz­wo­jo­wego. Tuż przed nasta­niem 2016 r., bo jesz­cze 16 grud­nia 2015 r., Inspektorat Uzbrojenia MON pod­pi­sał z PIT-RADWAR S.A. umowę na dostawę łącz­nie 79 egzem­pla­rzy Samobieżnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego (SPZR) Poprad za 1,0835 mln PLN. Będą one dostar­czane w latach 2018 – 2022 do puł­ków i dywi­zjo­nów OPL Wojsk Lądowych. Można śmiało powie­dzieć, że będzie to pierw­sze tak zasad­ni­cze wzmoc­nie­nie poten­cjału tych jed­no­stek po 1989 r. Tym bar­dziej, że trudno wska­zać kon­kretny typ uzbro­je­nia, który Poprady zastą­pią. Jest to raczej wypeł­nie­nie olbrzy­miej luki, z ist­nie­nia któ­rej zda­wano sobie sprawę już od dwóch dekad.
Mniej wię­cej w tym samym cza­sie z powo­dze­niem zakoń­czono próby Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego (PSR‑A) Pilica, opra­co­wa­nego przez kon­sor­cjum, któ­rego lide­rem tech­nicz­nym jest ZM Tarnów S.A. Otworzyło to drogę do pod­pi­sa­nia umowy o war­to­ści 746 155 165,41 PLN, co nastą­piło 24 listo­pada ubie­głego roku. Umowa zakłada przy­go­to­wa­nie pro­jektu wyko­naw­czego przez ZM Tarnów S.A. w ciągu sze­ściu mie­sięcy. Jego oceną zaj­mie się zespół powo­łany przez szefa Inspektoratu Uzbrojenia MON. Jeżeli zespół zgłosi swoje uwagi do pro­jektu, zostaną one dołą­czone do pro­jektu wyko­naw­czego i wów­czas na bazie tej doku­men­ta­cji powsta­nie pro­to­ty­powy sys­tem Pilica, który będzie wzor­cem do pro­duk­cji seryj­nej zgod­nym z wyma­ga­niami woj­ska. Czas dostawy sze­ściu bate­rii prze­wi­dziano na lata 2019 – 2022.
Zarówno w SPZR Poprad, jak i PSR‑A Pilica głów­nym „efek­to­rem” rakie­to­wym jest kie­ro­wany pocisk rakie­towy Grom, pro­du­ko­wany przez MESKO S.A. Biorąc jed­nak pod uwagę zapla­no­wany ter­mi­narz dostaw, można zakła­dać, że doce­lowo oba sys­temy będą strze­lać naj­now­szymi poci­skami Piorun, będą­cymi wyni­kiem dal­szego ewo­lu­cyj­nego roz­woju Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego (PPZR) Grom. Tym bar­dziej, że MON zawarł już w ubie­głym roku pierw­szą umowę na dostawę Piorunów w wer­sji prze­no­śnej. Podpisano ją 20 grud­nia. Za 932,2 mln PLN MESKO S.A. dostar­czy w latach 2017 – 2022 420 mecha­ni­zmów star­to­wych i 1300 poci­sków rakie­to­wych. Według zapo­wie­dzi MON otrzy­my­wać je będą zarówno jed­nostki ope­ra­cyjne Wojska Polskiego, jak i wła­śnie for­mo­wane oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej. Zarówno wyrzut­nie SPZR Poprad, jak i PSR‑A Pilica są dosto­so­wane do zakła­da­nia nowych Piorunów w miej­sce Gromów. Uruchomienie pro­duk­cji poci­sków Piorun jest tym więk­szym suk­ce­sem, że mówimy o wyro­bie cał­ko­wi­cie pol­skim – skon­stru­owa­nym przez pra­cow­ni­ków Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego Telesystem-Mesko Sp. z o.o. i Wojskowej Akademii Technicznej. A jed­no­cze­śnie o naj­wyż­szych para­me­trach w tej kla­sie poci­sków rakie­to­wych na świe­cie (zwal­cza­nie celów na wyso­ko­ści 10 – 4000 m i odle­gło­ści do 6000 m).

  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE