Modernizacja pol­skich Leopardów 2A4

WiT 1_2016_leopardy
28 grud­nia 2015 r., w radom­skiej sie­dzi­bie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., została pod­pi­sana umowa doty­cząca moder­ni­za­cji czoł­gów Leopard 2A4 do stan­dardu Leopard 2PL. To jeden z naj­waż­niej­szych pro­gra­mów moder­ni­za­cji Wojsk Lądowych zapi­sa­nych w Planie moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP w latach 2013 – 2022, choć w sto­sunku do pier­wot­nych pla­nów opóź­niony o około dwa lata. Zrealizuje je kon­sor­cjum w skła­dzie Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. z Gliwic, przy istot­nym udziale kilku innych przed­się­biorstw nale­żą­cych do PGZ, zaś stra­te­gicz­nym part­ne­rem moder­ni­za­cji będzie nie­miecka firma Rheinmetall Landsysteme GmbH, nale­żąca do kon­cernu Rheinmetall Defence.

Podpisanie umowy, ze względu na jej war­tość i zna­cze­nie dla moder­ni­za­cji SZ RP, miało wyjąt­kowo uro­czy­stą oprawę. Wziął w nim udział m.in. sekre­tarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, a pod­pi­sali ją – z ramie­nia Inspektoratu Uzbrojenia, jego szef, gen. bryg. Adam Duda, zaś kon­sor­cjum mają­cego reali­zo­wać przed­się­wzię­cie: pre­zes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Arkadiusz Siwko, czło­nek zarządu PGZ Maciej Lew-Mirski, a także pre­zes zarządu Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. Adam Janik i czło­nek zarządu firmy Zbigniew Siuśta.
Zgodnie z zapi­sami umowy, któ­rej war­tość wynosi 2,415 mld PLN, do 2020 r. moder­ni­za­cję do stan­dardu Leopard 2PL przej­dzie 128 wozów wer­sji A4. Ma być ona jed­nak roz­sze­rzona o 14 kolej­nych wozów, prze­ję­tych w latach 2014 – 2015, ale będzie to wyma­gało pod­pi­sa­nia w odpo­wied­nim momen­cie sto­sow­nego aneksu i wydzie­le­nia na ten cel nie­zbęd­nych środ­ków. Jeśli wszystko prze­bie­gnie zgod­nie z pla­nem, wozy te przejdą moder­ni­za­cję w 2021 r.
Dodatkowo zmo­der­ni­zo­wana zosta­nie rów­nież baza szko­le­niowa (symu­la­tory i tre­na­żery Ośrodka Szkolenia Leopard w Świętoszowie), tak by odpo­wia­dała ona stan­dar­dowi czołgu w wer­sji PL.
Podana wyżej kwota nie obej­muje jed­nak wszyst­kich kosz­tów, które zostaną ponie­sione w ramach pro­jektu. Każdy czołg przej­dzie przed moder­ni­za­cją prze­glądy F6 wieży, pod­wo­zia i wypo­sa­że­nia w celu przy­wró­ce­nia mu peł­nej spraw­no­ści tech­nicz­nej. Zakres prac remon­to­wych zre­ali­zo­wa­nych na poszcze­gól­nych czoł­gach będzie się z pew­no­ścią róż­nić (doświad­cze­nia poka­zują, że mogą to być róż­nice zna­czące), a więc wyma­gać będzie innej kal­ku­la­cji kosz­tów – tzw. wyni­ko­wej – wyni­ka­ją­cej np. z koniecz­no­ści zamó­wie­nia czę­ści zamien­nych, stąd nie doli­czono ich do ceny bazo­wej umowy. Przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia twier­dzą, że środki na pokry­cie kosz­tów remon­tów czoł­gów będą zabez­pie­czone w budże­tach MON na poszcze­gólne lata reali­za­cji przed­się­wzię­cia.
Zgodnie z suge­stią kon­sor­cjum, które przed­sta­wiło IU oferty uwzględ­nia­jące udział róż­nych part­ne­rów zagra­nicz­nych: turec­kiego Aselsana i nie­miec­kich firm Krauss-Maffei Wegmann (dwa warianty moder­ni­za­cji) oraz Rheinmetall Landsysteme i wyni­ka­jące z tego kal­ku­la­cje kosz­tów, stra­te­gicz­nym part­ne­rem przy moder­ni­za­cji czoł­gów będzie firma Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS). Nieoficjalnie za jej wybo­rem prze­ma­wiały koszty – z ceny kon­traktu na part­nera zagra­nicz­nego przy­pad­nie nieco mniej niż połowa (sza­cun­kowo ok. 215 mln EUR), a także – co nie pozo­staje bez zna­cze­nia na pro­cen­towy udział – bar­dzo sze­roki udział pol­skich przed­się­biorstw w reali­za­cji prac, a także dosta­wach nowego wypo­sa­że­nia. W reali­za­cji pro­jektu, poza ZM Bumar-Łabędy, na obec­nym eta­pie wymie­nia się jako wyko­naw­ców: Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania (udział w prze­glą­dach i remon­tach czoł­gów), PCO S.A. (dostawa kamer ter­mo­wi­zyj­nych do celow­nika dzia­ło­no­wego i przy­rządu obser­wa­cyj­nego dowódcy, a także opto­elek­tro­nicz­nych przy­rzą­dów obser­wa­cyj­nych kie­rowcy, w tym kamery do obser­wa­cji prze­strzeni z tyłu czołgu), Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. (pro­duk­cja elek­trycz­nych napę­dów obrotu wieży i być może ukła­dów sta­bi­li­za­cji uzbro­je­nia), Rosomak S.A. (pro­duk­cja licen­cyjna ele­men­tów pan­ce­rza dodat­ko­wego), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy OBRUM Sp. z o.o. z Gliwic (moder­ni­za­cja symu­la­to­rów i tre­na­że­rów).
Umowa zakłada stwo­rze­nie w przed­się­bior­stwach pol­skiego prze­my­słu obron­nego poten­cjału w zakre­sie obsłu­gi­wa­nia i ser­wi­so­wa­nia czoł­gów w całym okre­sie ich doce­lo­wej eks­plo­ata­cji. Także pol­skie firmy będą odpo­wie­dzialne za zabez­pie­cze­nie dostaw czę­ści zamien­nych i wyko­ny­wa­nie nie­zbęd­nych obsług zakła­do­wych i napraw zmo­der­ni­zo­wa­nych czoł­gów. Oznacza to, że prze­mysł otrzyma trans­fer nie­zbęd­nych tech­no­lo­gii i narzę­dzi do obsłu­gi­wa­nia oraz ser­wi­so­wa­nia czoł­gów od part­nera zagra­nicz­nego.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE