Modernizacja pol­skich czoł­gów Leopard 2A4

Demonstrator czołgu Leopard 2PL w hali zakładów Rheinmetall Landsysteme w Unterlüß tuż przed przewiezieniem do Polski w celu zaprezentowania na MSPO 2016.

Demonstrator czołgu Leopard 2PL w hali zakła­dów Rheinmetall Landsysteme w Unterlüß tuż przed prze­wie­zie­niem do Polski w celu zapre­zen­to­wa­nia na MSPO 2016.

Modernizacja pol­skich czoł­gów pod­sta­wo­wych Leopard 2A4 do stan­dardu Leopard 2PL to jeden z naj­waż­niej­szych pro­gra­mów moder­ni­za­cji Wojsk Lądowych zapi­sa­nych w Planie moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP w latach 2013 – 2022. Od kilku mie­sięcy reali­zuje go kon­sor­cjum w skła­dzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. z Gliwic, przy istot­nym udziale kilku innych przed­się­biorstw nale­żą­cych do PGZ, zaś stra­te­gicz­nym part­ne­rem moder­ni­za­cji jest nie­miecka firma Rheinmetall Landsysteme GmbH, nale­żąca do kon­cernu Rheinmetall Defence.

Umowa pomię­dzy Inspektoratem Uzbrojenia MON i kon­sor­cjum firm mają­cych wyre­mon­to­wać i zmo­der­ni­zo­wać czołgi została pod­pi­sana 28 grud­nia 2015 r. w radom­skiej sie­dzi­bie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jej war­tość wynosi ok. 2,415 mld PLN i prze­wi­duje ona prze­pro­wa­dze­nie do 30 listo­pada 2020 r. moder­ni­za­cji 128 czoł­gów do wer­sji 2PL (z opcją na moder­ni­za­cję do 30 listo­pada 2021 r. kolej­nych 14), a wcze­śniej wyko­na­nie prze­glą­dów wszyst­kich wozów na pozio­mie F6 i dopro­wa­dze­nie ich do peł­nej spraw­no­ści tech­nicz­nej na pod­sta­wie odręb­nej umowy (koszt tych prac nie został wli­czony do war­to­ści umowy bazo­wej). Poza tym wyko­nawcy zre­ali­zują dodat­kowe przed­się­wzię­cia: moder­ni­za­cję tre­na­że­rów i symu­la­to­rów Ośrodka Szkolenia Leopard w Świętoszowie do stan­dardu wer­sji 2PL; dostar­cze­nie pakietu logi­stycz­nego umoż­li­wia­ją­cego zapew­nie­nie wspar­cia eks­plo­ata­cji czoł­gów w całym ich cyklu życio­wym – zesta­wów narzę­dzi spe­cjal­nych MES‑3; mody­fi­ka­cję i – tam gdzie to będzie nie­zbędne – opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji tech­nicz­nej (TDv) czołgu oraz doku­men­ta­cji tech­nicz­nej symu­la­to­rów i tre­na­że­rów w wer­sji 2PL; a także pakiet szko­le­niowy, obej­mu­jący szko­le­nie załóg wozów i instruk­to­rów oraz per­so­nelu tech­nicz­nego.
Choć pol­scy kon­sor­cjanci i ich kra­jowi pod­wy­ko­nawcy oraz pod­do­stawcy zre­ali­zują więk­szość prac, to na ich pew­nych eta­pach nie­odzowne będzie wspar­cie przez firmy z zagra­nicy, a przede wszyst­kim part­nera stra­te­gicz­nego – firmę Rheinmetall Landsysteme GmbH, nale­żącą do grupy Rheinmetall Defence. To wła­śnie Rheinmetall Landsysteme odpo­wia­dać będzie za opra­co­wa­nie pro­jektu moder­ni­za­cji czołgu, będzie uczest­ni­czył w przy­go­to­wa­niu doku­men­ta­cji tech­nicz­nej, wykona pro­to­typ wozu wer­sji 2PL i czołgi par­tii prób­nej, udzieli także ZM Bumar-Łabędy nie­zbęd­nego wspar­cia tech­nicz­nego w uru­cho­mie­niu pro­duk­cji wozów seryj­nych oraz dostar­czy nie­zbędne narzę­dzia i prze­każe know-how. Firmy Rheinmetall Defence będą także wspo­ma­gać pol­skie pod­mioty w pozy­ski­wa­niu czę­ści zamien­nych z importu, nie­zbęd­nych w dal­szym okre­sie eks­plo­ata­cji czoł­gów. Wartość tych prac wyce­niono na ok. 130 milio­nów EUR (ok. 570 mln PLN). Stosowna umowa okre­śla­jąca zasady tej współ­pracy została zawarta pomię­dzy Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A. i firmą Rheinmetall Landsysteme GmbH w dniu 18 lutego 2016 r. w Gliwicach.
To bynaj­mniej nie jedyne poro­zu­mie­nie, które pol­skie przed­się­bior­stwa bio­rące udział w moder­ni­za­cji Leopardów do stan­dardu 2PL zawrą z fir­mami nale­żą­cymi do grupy Rheinmetall Defence. Na prze­strzeni roku 2016 zostaną one pod­pi­sane także z: Rheinmetall Waffe Munition GmbH, która odpo­wia­dać będzie za moder­ni­za­cję armaty i dostawy amu­ni­cji, a także Rheinmetall Defence Electronics GmbH, która współ­pra­co­wać będzie przy moder­ni­za­cji celow­nika dzia­ło­no­wego EMES 15 i sys­temu kie­ro­wa­nia ogniem czołgu, a także innych ele­men­tów jego wypo­sa­że­nia elek­tro­nicz­nego. Ich war­tość to kolej­nych ok. 70 mln EUR (ok. 305 mln PLN), a ogólny udział grupy Rheinmetall Defence w moder­ni­za­cji pol­skich czoł­gów się­gnąć ma ok. 200 mln EUR (ok. 875 mln PLN).
Kolejne umowy zawarte zostaną z trzema innymi pod­mio­tami prze­my­sło­wymi z Niemiec: firmą IBD Deisenroth Engineering GmbH (sys­tem dodat­ko­wego opan­ce­rze­nia wieży i wykła­dziny prze­ciw­od­pry­skowe jej wnę­trza), Airbus DS Optronics GmbH (współ­praca przy moder­ni­za­cji przy­rządu obser­wa­cyj­nego dowódcy PERI R17), a także Jenoptik Defence & Civil Systems ESW GmbH (elek­tryczne napędy wieży i armaty EWNA). Podpiszą je – odpo­wied­nio – Rosomak S.A., PCO S.A. i Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Pełna wer­sja arty­kułu dostępna w e‑wydaniu za darmo »>

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE