MILEX-2017 – pierw­sze wra­że­nia

Jeden z przedseryjnych pojazdów opancerzonych Kajman podczas prezentacji dynamicznej na lotnisku Minsk-1.

Jeden z przed­se­ryj­nych pojaz­dów opan­ce­rzo­nych Kajman pod­czas pre­zen­ta­cji dyna­micz­nej na lot­ni­sku Minsk‑1.

Stolica Republiki Białorusi gościła w dniach 20 – 22 maja ósmą Międzynarodową Wystawę Uzbrojenia i Techniki Wojskowej MILEX-2017. Jak zwy­kle, nie zabra­kło na niej pre­mier i cie­ka­wych eks­po­na­tów, przede wszyst­kim będą­cych efek­tami prac lokal­nego prze­my­słu obron­nego.

Przedsięwzięcie, zor­ga­ni­zo­wane przy współ­pracy: Urzędu Prezydenta Republiki Białorusi, Państwowej Rady Wojskowo-Przemysłowej RB, Ministerstwa Obrony RB i Narodowego Centrum Wystawienniczego BelExpo, daje uni­ka­tową moż­li­wość bez­po­śred­niego zapo­zna­nia się w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie z rezul­ta­tami pro­jek­tów prze­my­słu obron­nego wschod­niego sąsiada Polski, tak na potrzeby wła­snego resortu obrony, jak i kon­tra­hen­tów zagra­nicz­nych. Choć w nazwie wystawy znaj­duje się człon „mię­dzy­na­ro­dowa”, fak­tycz­nie prio­ry­te­to­wym celem jest zapre­zen­to­wa­nie wła­snych osią­gnięć. Spośród wystaw­ców zagra­nicz­nych naj­wię­cej, co nie może dzi­wić, było firm i pla­có­wek naukowo-badaw­czych z Federacji Rosyjskiej, a innych można było dosłow­nie poli­czyć na pal­cach obu dłoni. Według ofi­cjal­nych danych orga­ni­za­to­rów, w tego­rocz­nym MILEX-ie wzięło udział 100 wystaw­ców z Białorusi, 62 z Rosji i ośmiu z pię­ciu innych kra­jów Europy oraz Azji (ChRL – 3, Kazachstan – 1, Niemcy – 1, Słowacja – 1, Ukraina – 2). Nowością tego­rocz­nej wystawy było to, że odby­wała się w dwóch odda­lo­nych od sie­bie loka­li­za­cjach. Pierwszą, główną, był kom­pleks kul­tu­ralno-spor­towy MKSK Minsk-Arena, gdzie po raz pierw­szy wystawa odbyła się przed trzema laty, a dru­gim teren lot­ni­ska Minsk‑1. Powierzchnia hali MKSK Minsk-Arena zajęta przez eks­po­zy­cję to 7040 m², a prze­strzeń otwarta wokół niej, gdzie zgro­ma­dzono więk­sze eks­po­naty i sto­iska nie­któ­rych wystaw­ców 6330 m². Na lot­ni­sku wyko­rzy­stany został otwarty teren o powierzchni 10 318 m². Łącznie wyeks­po­no­wano aż 400 egzem­pla­rzy uzbro­je­nia i sprzętu woj­sko­wego. MILEX-2017 odwie­dziło 47 ofi­cjal­nych dele­ga­cji na róż­nym szcze­blu z 30 państw, wśród któ­rych nie zabra­kło mini­strów obrony, sze­fów sztabu gene­ral­nego i wice­mi­ni­strów odpo­wie­dzial­nych za prze­mysł obronny oraz zakupy. W cza­sie trzech dni wystawy przez jej eks­po­zy­cje prze­wi­nęło się 55 000 zwie­dza­ją­cych, z czego 15 000 pro­fe­sjo­nal­nych. Akredytowanych zostało 167 przed­sta­wi­cieli mediów.
Pomimo sta­rań orga­ni­za­to­rów, nie udało się unik­nąć – wspo­mi­na­nego w rela­cji z minio­nych lat – „sowiec­kiego folk­loru” w postaci nie­mal nie­ogra­ni­czo­nego dostępu do ple­ne­ro­wych eks­po­na­tów przy­pad­ko­wych zwie­dza­ją­cych ze wszyst­kich grup wie­ko­wych, szcze­gól­nie tych naj­młod­szych. Taka sytu­acja każ­dego foto­grafa dopro­wa­dza nie tylko do bólu głowy, a cza­sem do roz­stroju ner­wo­wego. Skutkuje to także pro­ble­mami dla orga­ni­za­to­rów i wystaw­ców, bo o ska­le­cze­nie, a nawet urazy, w takiej sytu­acji wcale nie jest trudno. Nie chciał­bym być złym pro­ro­kiem, ale cie­kaw jestem, kto poniósłby odpo­wie­dzial­ność, jeśli ktoś w wyniku nie­szczę­śli­wego wypadku utra­cił zdro­wie lub nawet życie…
W krót­kiej, pierw­szej, rela­cji przed­sta­wiamy pre­miery wystawy, do innych nowo­ści bia­ło­ru­skiej zbro­je­niówki wró­cimy w kolej­nym nume­rze WiT.

Pojazdy opan­ce­rzone

Przed kom­plek­sem MKSK Minsk-Arena wysta­wione zostały trzy egzem­pla­rze lek­kiego pły­wa­ją­cego pojazdu opan­ce­rzo­nego Kajman, kolejne trzy poka­zy­wano – także w ruchu – na tere­nie lot­ni­ska Minsk‑1. Twórcą pojazdu są 140. Zakłady Remontowe z Borysowa. Siedmiotonowy, dwu­osiowy pojazd w ukła­dzie 4×4 ma dłu­gość 6000 mm, sze­ro­kość 2820 mm, wyso­kość 2070 mm i prze­świt (przy mak­sy­mal­nym obcią­że­niu) 490 mm. Kajman może prze­wieźć do sze­ściu osób. Poziom ochrony bali­stycz­nej zade­kla­ro­wano na pozio­mie Br4 i Br5 według normy GOST 50963 – 96 (szyby mają odpor­ność 5aXL). Napęd sta­nowi tur­bo­do­ła­do­wany sil­nik wyso­ko­prężny D‑245.30E2 o mocy 115 kW/156,4 KM, prze­ka­zu­jący moment obro­towy na 5‑stopniową mecha­niczną skrzy­nię bie­gów SAAZ-4334M3. Zawieszenie kół jest nie­za­leżne, na drąż­kach skręt­nych. Do napędu w wodzie służą dwa pęd­niki stru­go­wodne, napę­dzane mecha­nicz­nie poprzez przy­stawkę odbioru mocy skrzyni bie­gów.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE