Międzynarodowe zawody lot­ni­cze Awiadarts 2019

Wyżej: Su-34 z 4 Ośrodka Przygotowania Personelu Latającego i Prób Wojskowych w Lipiecku - zwycięzca w kategorii samolotów bombowych.

Wyżej: Su-34 z 4 Ośrodka Przygotowania Personelu Latającego i Prób Wojskowych w Lipiecku — zwy­cięzca w kate­go­rii samo­lo­tów bom­bo­wych.

Awiadarts to orga­ni­zo­wane przez Federację Rosyjską mię­dzy­na­ro­dowe współ­za­wod­nic­two załóg samo­lo­tów i śmi­głow­ców woj­sko­wych. Po raz pierw­szy urzą­dzono je w 2013 r. jako kon­kurs tylko rosyj­ski. W tego­rocz­nych mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach lot­ni­czych, jakie odbyły się z Riazaniu od 3 do 17 sierp­nia 2019 r. uczest­ni­czyły 22 załogi z Federacji Rosyjskiej i 21 załóg z Chińskiej Republiki Ludowej, Białorusi i Kazachstanu.

Konkurs roz­gry­wano w tym roku w sied­miu nomi­na­cjach: samo­lo­tów myśliw­skich, sztur­mo­wych, bom­bo­wych, bom­bo­wych cięż­kich i trans­por­to­wych, oraz śmi­głow­ców bojo­wych i trans­por­towo-bojo­wych. W kon­kur­sie samo­lo­tów myśliw­skich uczest­ni­czyły Su-30SM i Su-35S z Rosji, Su-30SM z Kazachstanu i J‑10A z ChRL. W kon­ku­ren­cjach samo­lo­tów sztur­mo­wych wystę­po­wały Su-25 z Kazachstanu, Su-25SM i SM3 z Rosji oraz Jak-130 z Białorusi. Taktyczne samo­loty bom­bowe były repre­zen­to­wane przez Su-34 z Rosji i JH-7A z Chin, bom­bowce cięż­kie – przez Tu-22M3 z Rosji i H‑6K z Chin, a samo­loty trans­por­towe – przez Ił-76M i MD z Rosji oraz Ił-76MD i Y‑9 z Chin. W kate­go­rii śmi­głow­ców bojo­wych uczest­ni­czyły rosyj­skie Ka-52 i Mi-28N, bia­ło­ru­skie Mi-24P oraz kazach­skie Mi-35M, a śmi­głow­ców trans­por­towo-bojo­wych – rosyj­skie Mi-8AMTSz‑W i Mi-8MTW‑5, bia­ło­ru­skie Mi-8MTW‑5 oraz kazach­skie Mi-171Sz.
Wyłanianie rosyj­skich uczest­ni­ków mię­dzy­na­ro­do­wego finału prze­cho­dziło w kilku eta­pach; naj­pierw w poszcze­gól­nych okrę­gach woj­sko­wych, a potem na rosyj­skim finale, który odbył się od 24 maja do 8 czerwca tego roku na Krymie.
W mię­dzy­na­ro­do­wej czę­ści kon­kursu Awiadarts 2019 naj­pierw oce­niono przy­go­to­wa­nie fizyczne załóg. Część lotna podzie­lona była na dwa etapy. W pierw­szym oce­niano wyko­na­nie lotu po tra­sie, tech­nikę pilo­to­wa­nia oraz pro­wa­dze­nie roz­po­zna­nia wzro­ko­wego. Zadania róż­niły się szcze­gó­łami w zależ­no­ści od kate­go­rii. Na przy­kład, od załóg myśliw­skich wyma­gano wyko­na­nia parą samo­lo­tów figur wyż­szego pilo­tażu, pod­czas gdy od załóg samo­lo­tów sztur­mo­wych i śmi­głow­ców – pro­stych manew­rów na małej wyso­ko­ści oraz pro­wa­dze­nia roz­po­zna­nia wzro­ko­wego, a od bom­bow­ców tak­tycz­nych – prze­lotu po tra­sie ze zmien­nym pro­fi­lem. Samoloty myśliw­skie i sztur­mowe oraz śmi­głowce wyko­ny­wały zada­nia parami; samo­loty bom­bowe i trans­por­towe dzia­łały poje­dyn­czo.
W naj­wy­żej kla­sy­fi­ko­wa­nym eta­pie fina­ło­wym oce­niano dokład­ność wyko­na­nia zadań bojo­wych prze­ciwko celom naziem­nym: strze­la­nia z dzia­łek i rakiet nie­kie­ro­wa­nych, bom­bar­do­wa­nia, a w przy­padku samo­lo­tów trans­por­to­wych – dokład­ność zrzutu ładunku. W pierw­szym eta­pie samo­loty wyko­ny­wały po jed­nym locie zali­cze­nio­wym, a w eta­pie dru­gim, na zasto­so­wa­nie bojowe – po dwa loty. Za wyniki w dru­gim eta­pie dawano też naj­wię­cej punk­tów.
Wystąpienia poszcze­gól­nych załóg oce­niane były przez grupę sędziów ze wszyst­kich kra­jów kie­ro­waną przez gen. mjr. Olega Makowieckiego z Rosji. W czte­rech z sied­miu nomi­na­cji zwy­cię­żyły załogi rosyj­skie. W kate­go­rii myśliw­ców naj­wię­cej punk­tów zebrały Su-30SM z 14 pułku lot­nic­twa myśliw­skiego z Kurska, w kate­go­rii bom­bow­ców – Su-34 z 4 Ośrodka Przygotowania Personelu Latającego i Prób Wojskowych z Lipiecka, w kate­go­rii bom­bow­ców cięż­kich – Tu-22M3 z 200 lot­ni­czego pułku bom­bow­ców cięż­kich z Biełaja koło Irkucka, a w kate­go­rii śmi­głow­ców bojo­wych – Ka-52 z 39 pułku śmi­głow­ców z Dżankoj na Krymie. W kate­go­rii samo­lo­tów trans­por­to­wych zwy­cię­żyła załoga chiń­ska na samo­lo­cie Y‑9; w kate­go­rii śmi­głow­ców trans­por­towo-bojo­wych – Mi-8MTW‑5 z Białorusi, a w kate­go­rii samo­lo­tów sztur­mo­wych – Su-25 z Kazachstanu.

  • Piotr Butowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE