Między Piorunem a Narwią

Między Piorunem a Narwią. Nowy pocisk wykorzystywałby „inteligencję” zestawu Piorun, a więc m.in. jego podczerwoną głowicę samonaprowadzania.

Między Piorunem a Narwią. Nowy pocisk wyko­rzy­sty­wałby „inte­li­gen­cję” zestawu Piorun, a więc m.in. jego pod­czer­woną gło­wicę samo­na­pro­wa­dza­nia.

Kompetencje, któ­rymi już dys­po­nuje zespół kon­struk­to­rów prze­no­śnych prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych Grom i Piorun mogą z powie­dze­niem zostać wyko­rzy­stane przy opra­co­wa­niu nowego prze­ciw­lot­ni­czego poci­sku kie­ro­wa­nego krót­kiego zasięgu. Nowy pocisk o zasięgu ok. 10 km mógłby już w per­spek­ty­wie czte­rech – pię­ciu naj­bliż­szych lat osią­gnąć sta­tus goto­wo­ści do uru­cho­mie­nia seryj­nej pro­duk­cji. Takie są kon­klu­zje pre­zen­ta­cji przed­sta­wio­nej pod­czas kon­fe­ren­cji nauko­wej, która odbyła się przy oka­zji tego­rocz­nych obcho­dów Święta Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w kosza­liń­skim Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

Projekt takiego poci­sku, a nawet zestawu wyko­rzy­stu­ją­cego go w cha­rak­te­rze efek­tora, zapre­zen­to­wali przed­sta­wi­ciele spółek: Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o. o., MESKO S.A., a także Wojskowej Akademii Technicznej. Ich zało­że­niem było wyko­rzy­sta­nie, zdo­by­tych na prze­strzeni ostat­niego ćwierć­wie­cza doświad­czeń, które zaowo­co­wały opra­co­wa­niem zesta­wów Grom i Piorun oraz wdro­że­niem uni­ka­to­wych tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia ich kry­tycz­nych zespo­łów i ele­men­tów, przede wszyst­kich zwią­za­nych z ukła­dami napro­wa­dza­nia i ste­ro­wa­nia, ale także źró­dłami zasi­la­nia, czy ukła­dami napę­do­wymi (sze­rzej w WiT 1/2015 i 9/2016).
Te kom­pe­ten­cje pozwa­lają, bez poważ­niej­szych inwe­sty­cji, przejść od prze­no­śnych prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych o zasięgu zwal­cza­nia celów do 6 km i wyso­ko­ści ich lotu do 3500 – 4000 m, do takich, któ­rych cha­rak­te­ry­styki umoż­li­wi­łyby zali­czyć je do osią­ga­ją­cych „górną gra­nicę” strefy raże­nia rakiet bar­dzo krót­kiego zasięgu (bli­skiego), dys­po­nu­ją­cych zdol­no­ścią zwal­cza­nia celów na dystan­sie do 10 km i lecą­cych na wyso­ko­ści do 5000 m. Właśnie takie poci­ski wyko­rzy­stują liczne samo­bieżne i prze­woźne zestawy kate­go­rii lek­kiej np. bry­tyj­ski Starstreak czy rosyj­ska Sosna. Są one opty­malne do zwal­cza­nia lot­nic­twa bez­po­śred­niego wspar­cia – samo­lo­tów sztur­mo­wych i śmi­głow­ców bojo­wych (uzbro­jo­nych), pozwa­la­jąc pora­zić nosi­ciel przed rubieżą sku­tecz­nego odpa­le­nia przez niego pre­cy­zyj­nego uzbro­je­nia kie­ro­wa­nego (przede wszyst­kim prze­ciw­pan­cer­nych poci­sków kie­ro­wa­nych), a także tak­tycz­nych sys­te­mów bez­za­ło­go­wych. Tego typu zestawy mogą dzia­łać w ugru­po­wa­niu wojsk, w prze­ci­wień­stwie do zesta­wów prze­no­śnych, które zasięg pre­de­sty­nuje do dzia­łań z zasadzki lub z pozy­cji wysu­nię­tych przed siły wła­sne.
Pocisk taki wyko­rzy­sty­wałby „inte­li­gen­cję” zestawu Piorun, a więc jego gło­wicę samo­na­pro­wa­dza­nia. W fazie opra­co­wy­wa­nia nowej kon­struk­cji moż­liwe byłoby jej dosko­na­le­nie w kie­runku poprawy cha­rak­te­ry­styk detek­cji i odpor­no­ści na zakłó­ce­nia, także przez doda­nie trze­ciego pasma spek­tral­nego – ultra­fio­le­to­wego. Z Pioruna prze­jęty zostałby także lase­rowy zapal­nik zbli­że­niowy.
Ze względu na zasięg poci­sku, układ napro­wa­dza­nia poci­sku byłby kom­bi­no­wany. Podczerwoną gło­wicę samo­na­pro­wa­dza­nia uzu­peł­niałby lase­rowy układ napro­wa­dza­nia. Optoelektroniczny blok urzą­dzeń obser­wa­cyjno-celow­ni­czych dys­po­no­wałby auto­ma­tycz­nym ukła­dem tele­wi­zyj­nego śle­dze­nia rakiety i celu, który zapew­niałby kie­ro­wa­nie lotem poci­sku w wiązce lasera bez udziału ope­ra­tora, co zde­cy­do­wa­nie pod­wyż­sza­łoby efek­tyw­ność strze­la­nia w warun­kach bojo­wych. Dzięki kom­bi­no­wa­nemu ukła­dowi napro­wa­dza­nia pocisk mógłby być odpa­lany w dwóch try­bach: z prze­chwy­ce­niem celu przez GSN przed star­tem (LOBL) i po star­cie (LOAL).

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE