Mario International Technology & Service – małe jest piękne

Stend do testowania amunicji czołgowej kalibru 120 mm.

Stend do testo­wa­nia amu­ni­cji czoł­go­wej kali­bru 120 mm.

Przemysł obronny to nie tylko olbrzy­mie kon­cerny z wie­lo­mi­liar­do­wymi w skali roku obro­tami, ale także nie­wiel­kie, zatrud­nia­jące kilka, kil­ka­na­ście osób firmy, spe­cja­li­zu­jące się w dosta­wach nie­ty­po­wego, czę­sto wytwa­rza­nego w jed­nost­ko­wych egzem­pla­rzach wypo­sa­że­nia, czy w usłu­gach. Za dosko­nały przy­kład może posłu­żyć ślą­ska firma Mario International Technology & Service Sp. z o.o.

Chociaż na rynku działa od nie­dawna, bo od 2012 r., zdo­była już wielu kra­jo­wych i zagra­nicz­nych klien­tów, wśród któ­rych są także zbro­je­niowi poten­taci. Złożyły się na to nie tylko wyso­kie kwa­li­fi­ka­cje zespołu, który choć składa się z ludzi mło­dych, to nie­jed­no­krot­nie mają­cych duże doświad­cze­nie wynie­sione z pracy w prze­my­śle obron­nym, w tym w kie­ro­wa­niu skom­pli­ko­wa­nymi pro­jek­tami, ale także kom­plek­so­wość usług – od pomy­słu, poprzez pro­jekt, do wyko­na­nia i uru­cho­mie­nia (wdro­że­nia), ela­stycz­ność i dale­kie od rutyny podej­ście do zle­co­nych zadań, a także zro­zu­mie­nie dla naj­bar­dziej nawet nie­ty­po­wych potrzeb klienta. Choć w swej histo­rii firma reali­zo­wała pro­jekty dla prze­my­słu wydo­byw­czego, to jed­nak zasad­ni­czą sferą dzia­łań Mario International Technology & Service jest sze­roko pojęty sek­tor obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa.
Jeśli cho­dzi o sferę pro­duk­cji, firma pro­jek­tuje i dostar­cza na indy­wi­du­alne zamó­wie­nia klien­tów spe­cja­li­styczne narzę­dzia, sprzęt mecha­niczny, elek­tryczny i elek­tro­niczny.
Firma może poszczy­cić się NATO-wskim Kodem Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) 2449H, a jej dzia­łal­ność opiera się na prze­strze­ga­niu uzy­ska­nych stan­dar­dów i norm potwier­dzo­nych cer­ty­fi­ka­tami: ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, cer­ty­fi­ka­tem Wewnętrznego Systemu Kontroli, a tak-
że Koncesją Ministra Spraw Wewnętrznych nr B‑060/2012 na wyko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie obrotu bro­nią, amu­ni­cją i wyro­bami o prze­zna­cze­niu woj­sko­wym lub poli­cyj­nym.

Od sten­dów do testo­wa­nia amu­ni­cji do wspar­cia eks­plo­ata­cji Leopardów 2

Pierwszą, a zara­zem jedną z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych, sfer dzia­łal­no­ści firmy są stendy do testo­wa­nia amu­ni­cji dużego kali­bru – od 120 mm wzwyż. Pod tym okre­śle­niem kryją się sta­cjo­narne insta­la­cje, budo­wane zazwy­czaj w opar­ciu o ory­gi­nalne armaty lub działa arty­le­ryj­skie, zlo­ka­li­zo­wane na poli­go­nach pla­có­wek naukowo-badaw­czych lub pro­du­cen­tów, a wyko­rzy­sty­wane w pro­ce­sie roz­woju i prób odbior­czych amu­ni­cji. Wśród dotąd zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów w tej sfe­rze są m.in.: stend do badań 120 mm amu­ni­cji do gład­ko­lu­fo­wych armat czoł­go­wych dla Ośrodka Badań
Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Stalowej Woli (wspól­nie z firmą Works 11), a także ana­lo­giczne sta­no­wi­sko dla Bofors Test Center w szwedz­kiej Karlskodze, nale­żą­cym do firmy BAE Systems Bofors.

  • Tomasz Wachowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE