M28 z Mielca rusza na pod­bój Ameryki

start m28 z lotniska w Mielcu

M28 po star­cie do Billund w Danii, w prze­lo­cie obok wieży mie­lec­kiego lot­ni­ska. Fot. Paweł Bondaryk

W pią­tek 24 lutego z lot­ni­ska w Mielcu w drogę przez Ocean Atlantycki wyru­szył samo­lot wie­lo­za­da­niowy krót­kiego startu i lądo­wa­nia M28, ze zna­kami reje­stra­cyj­nymi SP-DGW i nume­rem seryj­nym AJE00347. Pilotowany przez załogę Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu samo­lot prze­leci trasą nad Północnym Atlantykiem, a następ­nie wykona dwu­mie­sięczne tour­née po Ameryce. Głównym celem wyprawy jest demon­stra­cja M28 w kilku kra­jach Ameryki Łacińskiej i na Karaibach. Polska załoga odwie­dzi kil­ka­na­ście miejsc, pre­zen­tu­jąc uni­kalne moż­li­wo­ści samo­lotu.

Ekipa Polskich Zakładów Lotniczych skła­da­jąca się z pię­ciu pilo­tów, czte­rech mecha­ni­ków i koor­dy­na­tora lotu ma przed sobą trasę liczącą około 15 000 kilo­me­trów i ponad 200 godzin lotu. Pierwszy odci­nek w postaci prze­lotu przez Atlantyk jest naj­trud­niej­szy ze względu na warunki atmos­fe­ryczne oraz fakt, że trasa pro­wa­dzi pod wiatr. Kilkanaście lat temu mie­lec­kie załogi poko­ny­wały Atlantyk drogą połu­dniową, przez Wyspy Zielonego Przylądka i Brazylię, dostar­cza­jąc samo­loty do Wenezueli. Loty przez ocean trwały od 8 do 11 godzin, a samo­loty musiały zostać do prze­lotu zmo­dy­fi­ko­wane przez mon­taż w kabi­nie 2000-litro­wego dodat­ko­wego zbior­nika paliwa.
Pierwszy etap lotu samo­lotu SP-DGW pro­wa­dził z Mielca do Billund w Danii i został poko­nany w cza­sie 4 godzin i 17 minut. Następnego dnia SP-DGW prze­le­ciał do Wick na pół­noc­nym wybrzeżu Szkocji, a w nie­dzielę po pra­wie czte­ro­go­dzin­nym locie zawi­tał do Rejkjawiku na Islandii. Kolejny etap to gren­landz­kie mia­sto Kulusuk; póź­niej samo­lot skie­ruje się naj­praw­do­po­dob­niej do Kangerlussuaq (Sondre Strømfjord), by kolej­nego dnia wylą­do­wać na jed­nym z lot­nisk pół­noc­nej Kanady i suk­ce­syw­nie zmie­rzać na połu­dnie, do Stanów Zjednoczonych.
Na początku marca samo­lot będzie demon­stro­wany poten­cjal­nym nabyw­com w Stanach Zjednoczonych, m.in. pod­czas tar­gów lot­ni­czych HAI Heli Expo w Dallas (6−9 marca). Oficjalnie tour­née roz­pocz­nie się 17 marca 2017 r. w Port of Spain w Trynidadzie i Tobago. Następnie, do połowy maja, samo­lot odwie­dzi dwa­na­ście innych miast poło­żo­nych w Brazylii, Argentynie, Ekwadorze, Kolumbii, Panamie i Meksyku. Podczas pobytu w Brazylii M28 będzie można zoba­czyć m.in. na odby­wa­ją­cych się na początku kwiet­nia tar­gach LAAD Defence & Security International Exhibition 2017 w Rio de Janeiro Prezes Polskich Zakładów Lotniczych Janusz Zakręcki stwier­dził, że jego zda­niem samo­lot wie­lo­za­da­niowy krót­kiego startu i lądo­wa­nia M28 został skon­stru­owany tak, aby posia­dać szcze­gólne walory, spraw­dza­jące się zwłasz­cza w trud­nych warun­kach panu­ją­cych w Ameryce Południowej. Celem tour­née jest zdo­by­cie nowych klien­tów z tam­tego regionu – linii lot­ni­czych, insty­tu­cji rzą­do­wych czy sił powietrz­nych. Według pre­zesa M28 może dosko­nale wypeł­niać w kra­jach kon­ty­nentu wszel­kiego rodzaju zada­nia, nie­do­stępne dla kon­ku­ren­cyj­nych pła­tow­ców.
Dwusilnikowy tur­bo­śmi­głowy samo­lot o mak­sy­mal­nej masie star­to­wej 7500 kg jest wypo­sa­żony w płat o boga­tej mecha­ni­za­cji i w trak­cie pobytu w Ameryce Łacińskiej, zade­mon­struje poten­cjal­nym klien­tom cywil­nym i woj­sko­wym swoje zdol­no­ści do prze­wo­że­nia ludzi i ładun­ków ze słabo roz­wi­nię­tych lot­nisk, nie­wy­po­sa­żo­nych w utwar­dzone i dłu­gie pasy star­towe. Skytruck został wypo­sa­żony w uni­wer­salną kabinę ładun­kową, umoż­li­wia­jącą demon­stra­cję moż­li­wo­ści szyb­kiej rekon­fi­gu­ra­cji wnę­trza do innego wariantu – pasa­żer­skiego, desan­to­wego, trans­por­to­wego czy sani­tar­nego. Samolot może zostać wypo­sa­żony w pod­ka­dłu­bowy bagaż­nik o nośno­ści 300 kg, do któ­rego można zała­do­wać na przy­kład bagaże pasa­że­rów w warian­cie pasa­żer­skim.
  • Paweł Bondaryk

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE