LUZES V/D seria V już w Powidzu

Pierwszy zasilacz elektroenergetyczny LUZES V/D serii V na podwoziu samochodu ciezarowego Jelcz 442.32, ktory pod koniec maja trafil do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Pierwszy zasi­lacz elek­tro­ener­ge­tyczny LUZES V/D serii V na pod­wo­ziu samo­chodu cie­za­ro­wego Jelcz 442.32, ktory pod koniec maja tra­fil do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

24 maja Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. dostar­czyło Siłom Powietrznym pierw­szy egzem­plarz zasi­la­cza elek­tro­ener­ge­tycz­nego LUZES V/D serii V. Nowoczesne i mobilne, bo umiesz­czone na pod­wo­ziu samo­chodu cię­ża­ro­wego Jelcz 442.32, urzą­dze­nie tra­fiło do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. W naj­bliż­szej przy­szło­ści pla­no­wane są kolejne dostawy, które mają dopro­wa­dzić do eli­mi­na­cji z wypo­sa­że­nia Sił Zbrojnych RP urzą­dzeń roz­ru­cho­wych sowiec­kiej pro­duk­cji i zwięk­sze­nia polo­ni­za­cji parku urzą­dzeń naziem­nej obsługi stat­ków powietrz­nych.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. jest jedy­nym w Polsce pro­du­cen­tem sze­ro­kiej gamy nowo­cze­snych urzą­dzeń do naziem­nej obsługi stat­ków powietrz­nych (NOSP). Sprzęt ten cie­szy się wśród klien­tów dobrą renomą zarówno jeżeli cho­dzi o naj­wyż­szą jakość kom­po­nen­tów, ich nie­za­wod­ność, jak i jej sto­su­nek do pre­fe­ren­cyj­nej ceny. Czołowe miej­sce zaj­mują: urzą­dze­nie dia­gno­styczne, holow­niki lot­ni­skowe, urzą­dze­nia oświe­tle­niowe, osu­sza­cze, urzą­dze­nia hydrau­liczne, sprę­żarki powie­trza, gazy­fi­ka­tory, dys­try­bu­tory i wła­śnie zasi­la­cze elek­tro­ener­ge­tyczne, z któ­rych LUZES V/D serii V jest pierw­szym egzem­pla­rzem wypro­du­ko­wa­nym w ramach współ­pracy WCBKT S.A. i Jelcz Sp. z o.o. WCBKT S.A. zapew­nia SZ RP ponad 90% wszyst­kich urzą­dzeń NOSP. Poza nimi do obsługi stat­ków powietrz­nych służą urzą­dze­nia sowiec­kie, któ­rych liczba stale zmniej­sza się z racji upływu resur­sów, a także sys­temy zachod­nie, które poja­wiły się w Polsce wraz z samo­lo­tami C‑295M, C‑130, F‑16C/D i M‑346. Celem war­szaw­skich zakła­dów jest zapeł­nie­nie także tej ostat­niej niszy i suk­ce­sywna cał­ko­wita polo­ni­za­cja tego typu urzą­dzeń w SZ RP. Plan ten wydaje się realny, czego dowo­dem jest m.in. wła­śnie dostar­cze­nie LUZES‑a V/D serii V. Warto dodać, że WCBKT S.A. roz­sze­rzyło w ostat­nim cza­sie swoją ofertę także o pro­duk­cję na rynek cywilny, na któ­rym zdo­było już klien­tów w postaci dwóch agen­cji han­dlin­go­wych. Zakres oferty firmy suk­ce­syw­nie powięk­sza się o coraz to nowe roz­wią­za­nia, mody­fi­ka­cje i moder­ni­za­cje ofe­ro­wa­nych wyro­bów, roz­wija się także aktyw­ność Spółki w ramach pozy­ski­wa­nia nowych ryn­ków cywil­nych, w tym w Europie Środkowej i Wschodniej. Atutem jest wysoka jakość i nie­za­wod­ność wyro­bów, co firma opa­no­wała w trak­cie pro­jek­to­wa­nia oraz pro­duk­cji urzą­dzeń w wyko­na­niach woj­sko­wych.
W uro­czy­sto­ści odbioru nowego LUZES‑a V/D serii V wzięli udział: szef Szefostwa Techniki Lotniczej, Główny Inżynier Wojsk Lotniczych płk Janusz Zawiślak, dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego płk pil. Grzegorz Kołodziejczyk, zastępca dowódcy 33. BLTr. płk Dariusz Płóciennik, dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego płk pil. Krzysztof Walczak, dowódca Eskadry NOSP mjr Krzysztof Machowski, przed­sta­wi­ciele Jelcz Sp. z o.o. oraz pre­zes WCBKT S.A. Piotr Kisiel.
Koncepcja stwo­rze­nia tego urzą­dze­nia powstała w ramach współ­pracy dwóch przed­się­biorstw Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.: spółki Jelcz Sp. z o.o. i WCBKT S.A. W odróż­nie­niu od pozo­sta­łych zasi­la­czy elek­tro­ener­ge­tycz­nych znaj­du­ją­cych się w ofer­cie WCBKT S.A., LUZES V/D serii V nie został bowiem zamon­to­wany na niskiej przy­cze­pie lot­ni­sko­wej, ale na dwu­osio­wym pojeź­dzie śred­niej ładow­no­ści i wyso­kiej mobil­no­ści (wcze­śniej samo­bieżne wer­sje LUZES-ów V/D insta­lo­wano na dwu­osio­wych samo­cho­dach Star 944). Do mon­tażu wyko­rzy­sty­wana jest stan­dar­dowa 15-sto­powa rama pod­kon­te­ne­rowa, która umoż­li­wia insta­la­cję urzą­dze­nia w zasa­dzie na dowol­nym samo­cho­dzie cię­ża­ro­wym.
Także naj­now­szy LUZES jest prze­zna­czony do: zasi­la­nia sys­te­mów pokła­do­wych stat­ków powietrz­nych, uru­cha­mia­nia sil­ni­ków i spraw­dza­nia stanu tech­nicz­nego wypo­sa­że­nia pokła­do­wego. Każde urzą­dze­nie tego typu może zaopa­try­wać dwa statki powietrzne jed­no­cze­śnie, a dłu­gość każ­dego z kabli wydaw­czych to 20 m. Cały pojazd wraz z zabu­do­wa­nym zasi­la­czem ma dłu­gość 7600 mm, sze­ro­kość 2440 mm i wyso­kość 2740 mm. Masa całego zestawu to 12,7 t.
Jako odbiorca pierw­szego LUZES‑a V/D serii V 33. BLTr została wybrana nie bez powodu. Eksploatuje się w niej naj­wię­cej typów stat­ków powietrz­nych, a zasi­lacz ten jest uni­wer­salny, także jeśli cho­dzi o moż­li­wość dotar­cia do statku powietrz­nego, który wylą­do­wał w dowol­nym miej­scu, np. w tere­nie przy­god­nym. Umieszczenie zasi­la­cza na samo­cho­dzie wyso­kiej mobil­no­ści zwięk­sza też mobil­ność rzutu koło­wego, kiedy zacho­dzi potrzeba prze­miesz­cze­nia całej jed­nostki, co może zda­rzyć się np. w trak­cie kon­fliktu zbroj­nego.
LUZES V/D serii V ma zdol­ność do wyko­ny­wa­nia obsług i uru­cho­mień wszyst­kich typów stat­ków powietrz­nych eks­plo­ato­wa­nych w SZ RP i państw sojusz­ni­czych. Ta ostat­nia cecha tego urzą­dze­nia jed­nak jest dziś nie tyle wyjąt­kowa, ale stan­dar­dowa u wszyst­kich urzą­dzeń NOSP z WCBKT S.A. Charakteryzują się one bowiem wyjąt­kową uni­wer­sal­no­ścią. Dzięki ich zasto­so­wa­niu pol­scy tech­nicy lot­ni­czy nie muszą szko­lić się i obsłu­gi­wać dzie­sią­tek róż­nego typu urzą­dzeń, z któ­rych każde jest prze­zna­czone tylko do obsługi poje­dyn­czego typu samo­lotu lub jego kon­kret­nej insta­la­cji.

  • Maciej Szopa

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE