Chińskie okręty w Gdyni. Luyang II

Chińskie okręty w Gdyni. Luyang II

Chińskie okręty w Gdyni. Luyang II

7 paź­dzier­nika przy Nabrzeżu Francuskim Portu Gdynia po raz pierw­szy w histo­rii zacu­mo­wały okręty Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, two­rzące 152. Grupę Zadaniową. Jej dowódcą jest kadm. Jianxum Wang, który na co dzień pełni obo­wiązki zastępcy szefa sztabu Floty Morza Wschodniochińskiego, a jego okrę­tem fla­go­wym jest nisz­czy­ciel rakie­towy Jinan.

Jinan jest pią­tym z sze­ściu okrę­tów typu 052C (NATO: Luyang II), zbu­do­wa­nych dla mary­narki wojen­nej Państwa Środka. Służbę roz­po­czął 22 grud­nia 2014 r. i wszedł w skład Floty Morza Wschodniochińskiego z bazą w Zhoushan w pro­win­cji Zhejiang. Niszczyciele typu 052C są pierw­szymi chiń­skimi okrę­tami zdol­nymi do zapew­nie­nia eskor­to­wa­nym jed­nost­kom para­sola bez­pie­czeń­stwa przed środ­kami napadu powietrz­nego. Możliwe to jest dzięki ich uzbro­je­niu w kom­bi­na­cję poci­sków rakie­to­wych HHQ‑9 (lokalna wer­sja rosyj­skiego sys­temu S‑300W) oraz pra­cu­ją­cego w paśmie E/F (2‑4 GHz) radaru z czte­rema ante­nami ścia­no­wymi o ska­no­wa­niu fazo­wym H/LJG-346. Drugim okrę­tem bojo­wym, który zawi­nął do Gdyni jest fre­gata rakie­towa Yiyang typu 054A (NATO: Jiangkai II). Podobnie jak jed­nostka fla­gowa, tak i on jest bar­dzo młody, gdyż ban­derę wojenną pod­niósł 26 paź­dzier­nika 2010 r. i jest szó­stą, z 20 zbu­do­wa­nych fre­gat tego typu, jakie zasi­liły flotę Państwa Środka. Ostatnim okrę­tem 152. Grupy Zadaniowej jest zaopa­trze­nio­wiec Qiandaohu typu 903 (NATO: Fuchi) – jeden z dwóch „logi­sty­ków” powsta­łych według ory­gi­nal­nego pro­jektu 903. W odwie­dza­ją­cym Gdynię zespole był naj­star­szy, gdyż służbę roz­po­czął 30 kwiet­nia 2004 r., ale także naj­więk­szy, bowiem jego wypor­ność pełna wynosi aż 20 530 t (przy wymia­rach 178,5 x 24,8 x 8,7 m). Tym samym można go zali­czyć do jed­nego z naj­po­tęż­niej­szych okrę­tów wojen­nych jakie kie­dy­kol­wiek odwie­dziły pol­skie porty. Podobnie jak fla­go­wiec zarówno Yiyang, jak i Qiandaohu wcho­dzą w skład Floty Morza Wschodniochińskiego z bazą w Zhoushan.
Na każ­dej z trzech jed­no­stek poza stałą załogą zaokrę­to­wano także pod­od­działy Korpusu Piechoty Morskiej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, któ­rych zada­niem jest zapew­nie­nie im bez­pie­czeń­stwa pod­czas przej­ścia morzem i na postoju w obcych por­tach.
  • Marcin Chała

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE