Lotnictwo Aviation International 5/2019

  Lotnictwo Aviation International 5/2019

  Spis tre­ści:

  • Aktualności woj­skowe – Krzysztof Kuska
  • Umowa na dostawę śmi­głow­ców AW101 dla Marynarki Wojennej pod­pi­sana – Stanisław Kutnik
  • Aktualności kosmiczne – Waldemar Zwierzchlejki
  • Technika rakie­towa w Polsce w służ­bie obron­no­ści pań­stwa – Kamil Mazurek
  • Stratolaunch po raz pierw­szy w powie­trzu – Krzysztof Kuska
  • Aktualności cywilne – Paweł Bondaryk
  • Myśliwce szó­stej gene­ra­cji – Leszek A. Wieliczko
  • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. Coraz szer­szy zakres usług. Wywiad z Leszkiem Walczakiem, Prezesem Zarządu WZL nr 2 S.A. – Łukasz Pacholski
  • XII Międzynarodowa Wystawa AIR FAIR. Bydgoszcz, 17 – 18 maja 2019 r. Wywiad z Jędrzejem Kowalczewskim, głów­nym orga­ni­za­to­rem wystawy AIR FAIR – Łukasz Pacholski
  • Lotnictwo cywilne. Coraz moc­niej­szy trzeci filar WZL nr 2 S.A. – Łukasz Pacholski
  • Kompetencje Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w utrzy­ma­niu samo­lo­tów pro­duk­cji Lockheed Martin – Łukasz Pacholski
  • Transformacja nie­miec­kiego lot­nic­twa woj­sko­wego – Krzysztof Kuska
  • Suchoj Su-35S w kon­flik­cie syryj­skim – Marcin Gawęda
  • Tactical Leadership Programme: zdo­by­wa­nie umie­jęt­no­ści dowo­dze­nia tak­tycz­nego – Mike Schoenmaker, Niels Hoogenboom
  • Airbus: euro­pej­ski prze­mysł lot­ni­czy przy­szło­ści (część II) – Leszek A. Wieliczko
  • Rywalizacja pro­du­cen­tów samo­lo­tów regio­nal­nych w 2018 r. – Jerzy Liwiński
  • AV-8B Harrier II w US Marine Corps Aviation – Paweł Henski
  • Myśliwski i bom­bowy bestia­riusz Hawkera (część I) – Tymoteusz Pawłowski

  W sprze­daży od 15.05.2019 r.

  Zobacz skrót cza­so­pi­sma:

  CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE