Lotnictwo Aviation International 4/2015

  LAI 4-2015Spis tre­ści:

  • Co nowego w pro­gra­mie F-35 Lightning II – Łukasz Pacholski
  • Pocisk manew­ru­jący JASSM – istotny czyn­nik odstra­sza­nia. Wywiad z Josephem Breenem, Lockheed Martin – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa
  • Czy Wisła i Narew zwięk­szą poten­cjał obronny pań­stwa? – Marian Wojciechowski, Marek Borejko
  • Nie zmar­nujmy śmi­głow­co­wej szansy – Edward Margański
  • Najważniejsza jest suwe­ren­ność pań­stwa. Wywiad z Krzysztofem Krystowskim pre­ze­sem zarządu i dyrek­to­rem zarzą­dza­ją­cym PZL Świdnik – Jerzy Gruszczyński, Maciej Szopa
  • Międzynarodowy Salon Lotniczy Dubai Airshow 2015 – Paweł Bondaryk
  • Piloci pol­skich MiG-29 ćwi­czą w Bułgarii – Adam Gołąbek, Andrzej Wrona
  • Centrum stra­te­gicz­nego i tak­tycz­nego trans­portu lot­ni­czego Royal Air Force – Mike Schoenmaker
  • Combined Joined Personel Recovery Standarisation Course – Bartosz Bera
  • Dassault Mirage F1CT – Marek Łaz
   Airbus Defence & Space – roz­wój pomimo prze­ciw­no­ści losu – Paweł Bondaryk
  • Vickers Viscount – pierw­szy tur­bo­śmi­głowy samo­lot komu­ni­ka­cyjny – Jerzy Liwiński
  • Rosyjska inter­wen­cja w Syrii (część II) – Marcin Gawęda
  • Air Force Global Strike Command – w obli­czu nowych wyzwań – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński
  • Trzy nowe chiń­skie rakiety nośne (część I) – Waldemar Zwierzchlejski
  • Myśliwiec wyso­ko­ściowy Westland Welkin – Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński