Lotnictwo Aviation International 2015

  LAI 1-2015 S

  Spis tre­ści:

  • Gwiazdy AirShow w Radomiu — Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński
  • Polskie lot­nic­two woj­skowe wobec wyzwań XXI wieku — Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński
  • 90 lat Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych — Michał Fiszer, Jerzy Gruszczyński
  • M-346 Master — naj­bar­dziej nowo­cze­sny samo­lot szko­le­nia zaawan­so­wa­nego — Anna Zakrzewska
  • SW-4 Puszczyk — Maciej Szopa
  • Eurofighter pre­zen­tuje spraw­dzone przez NATO narzę­dzie prze­wagi powietrz­nej — Eurofighter

  Numer spe­cjalny wydany z oka­zji Air Show 2015.