LOOK – Lekki Obserwacyjno-Obronny Kontener

LOOK w wersji długiej, w obecnej konfiguracji, ustawiony w terenie.

LOOK w wer­sji dłu­giej, w obec­nej kon­fi­gu­ra­cji, usta­wiony w tere­nie.

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., nale­żące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., to reno­mo­wany pro­du­cent m.in. broni strze­lec­kiej róż­nych kali­brów. Jednak w ofer­cie Zakładów jest także wyrób prze­zna­czony do ochrony życia żoł­nie­rzy. Jest nim opan­ce­rzony Lekki Obserwacyjno-Obronny Kontener, czyli LOOK. Powstał nie tylko na bazie doświad­czeń bojo­wych Wojska Polskiego, ale wpi­suje się też w potrzebę ochrony przed nowymi zagro­że­niami, także tymi nie­zwią­za­nymi z wojną kon­wen­cjo­nalną.

Prace nad LOOK mają swoją genezę we wnio­skach z misji Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie. Zadania wyko­ny­wane tam przez pol­skich żoł­nie­rzy wyma­gały m.in. wysta­wia­nia poste­run­ków i punk­tów kon­tro­l­nych. I to nie tylko w ramach baz polo­wych, ale także poza nimi, w tere­nie. Mało kto o tym pamięta, ale prze­cież Wojsko Polskie chro­niło też m.in. prze­bieg wybo­rów, w tym zabez­pie­czało lokale wybor­cze. Często bra­ko­wało czasu lub potrzeb­nych mate­ria­łów, aby wysta­wić impro­wi­zo­wane punkty kon­tro­lne czy straż­nice. Pozyskanie ich z dostęp­nego na miej­scu mate­riału było cza­sami nie­moż­liwe. Na doda­tek worki z pia­skiem czy inne kon­struk­cje drew­niano-ziemne lub z budow­la­nych pre­fa­bry­ka­tów nie tylko źle chro­nią przed ostrza­łem, ale byto­wa­nie żoł­nie­rzy w tak pry­mi­tyw­nych warun­kach upo­śle­dza ich zdol­ność do wyko­ny­wa­nia zadań. Z dru­giej strony nie można w opi­sa­nym celu zaj­mo­wać dostęp­nych budyn­ków, gdyż pociąga to za sobą eks­mi­sję lud­no­ści, którą ma się chro­nić.
LOOK to przy­kład zupeł­nie innego podej­ścia, w któ­rym życie i zdro­wie żoł­nie­rzy jest trak­to­wane prio­ry­te­towo. Powstaniu kon­te­nera przy­świe­cała myśl, że dba­nie o warunki służby ma bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie na sku­tecz­ność dzia­ła­nia woj­ska. A nie można dopusz­czać do sytu­acji, w któ­rych oszczę­dza się na ochro­nie waż­nych obiek­tów woj­sko­wych lub cywil­nych.

Dla woj­ska, służb i biz­nesu

Choć misja PKW w obu kra­jach dobie­gła końca, zapo­trze­bo­wa­nie na spe­cja­li­styczne kon­te­ne­rowe poste­runki obronne lub obser­wa­cyjne pozo­stało. Nie cho­dzi wyłącz­nie o ochronę baz woj­sko­wych, choć tu też jest wiele do nad­ro­bie­nia. Czasy drew­nia­nych budek straż­ni­czych rodem z XIX w., albo adap­to­wa­nych na straż­nice kio­sków z gaze­tami powinny odejść do lamusa. Do tego poja­wiły się wyzwa­nia zwią­zane z ochroną waż­nej infra­struk­tury – zada­nia takie mają wypeł­niać oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej. A ostat­nio doszły także pro­blemy z kon­trolą gra­nic w obli­czu kry­zysu imi­gra­cyj­nego. Również w Polsce oddziały Straży Granicznej i Policji nie mają sprzętu, by kon­tro­lo­wać prze­pływ takich mas ludz­kich.
Choć szcze­góły kon­struk­cji LOOK opi­sane są dalej, to warto uwy­pu­klić jego tak­tyczne zalety. LOOK, dzięki wyko­na­niu w stan­dar­dzie kon­te­ne­rów logi­stycz­nych i pale­to­wemu sys­te­mowi zała­dunku i roz­ła­dunku, jest łatwy w trans­por­cie i roz­kła­da­niu.
Co wię­cej, LOOK mogą prze­wo­zić powszech­nie dostępne cywilne samo­chody cię­ża­rowe. Jest to bar­dzo wygodne roz­wią­za­nie dla oddzia­łów WOT, gdyż nie anga­żują sił logi­stycz­nych wojsk ope­ra­cyj­nych.
LOOK jest dosto­so­wany do dzia­ła­nia w przy­god­nym tere­nie. W przy­padku ochrony baz czy infra­struk­tury cywil­nej, LOOK można pod­łą­czyć do cywil­nej sieci ener­ge­tycz­nej. W innym przy­padku LOOK zasila jego wła­sny agre­gat prą­do­twór­czy.
Konstrukcja LOOK uwzględ­nia zapew­nie­nie użyt­kow­ni­kom osłony przed róż­nymi zagro­że­niami: falą nad­ci­śnie­nia, oddzia­ły­wa­niem ter­micz­nym i odłam­kami pobli­skich wybu­chów (eks­plo­zje gra­na­tów, tzw. kok­tajle Mołotowa, ataki samo­bój­cze – także z uży­ciem pojaz­dów). Wytrzymuje ostrzał z broni ręcz­nej, w tym amu­ni­cją 7,62×51 mm NATO ze 100 m. LOOK można dopo­sa­żyć w ekrany prze­ciw­ku­mu­la­cyjne (np. RPGnet, znane z „afgań­skich” Rosomaków). Wówczas LOOK jest zabez­pie­czony przed nie­spo­dzie­wa­nym uży­ciem ręcz­nych gra­nat­ni­ków prze­ciw­pan­cer­nych. Jest to bar­dzo ważna zaleta dla oddzia­łów WOT, które muszą liczyć się z ata­kiem dywer­syj­nych pod­od­dzia­łów nie­przy­ja­ciela.

  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE