Leopardy 2A5 w WZM S.A. – zakoń­cze­nie pierw­szego etapu

W przypadku obsług czołgów Leopard 2A5 kluczowe dla specjalistów WZM S.A. było opanowanie prac związanych z zespołami o odmiennej konstrukcji lub kompletacji w stosunku do wersji A4. Dotyczy to przede wszystkim wieży czołgu.

W przy­padku obsług czoł­gów Leopard 2A5 klu­czowe dla spe­cja­li­stów WZM S.A. było opa­no­wa­nie prac zwią­za­nych z zespo­łami o odmien­nej kon­struk­cji lub kom­ple­ta­cji w sto­sunku do wer­sji A4. Dotyczy to przede wszyst­kim wieży czołgu.

Na prze­ło­mie marca i kwiet­nia w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A., nale­żą­cych do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zakoń­czono pro­ces demon­tażu i wery­fi­ka­cji stanu tech­nicz­nego dwóch czoł­gów Leopard 2A5, będący pod­stawą do opra­co­wa­nia kosz­to­rysu ich prze­glądu i nie­zbęd­nych napraw, przy­wra­ca­ją­cych im pełną spraw­ność tech­niczną. Zgodnie z zawartą 28 grud­nia 2015 r. umową, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. to wła­śnie firma z Poznania odpo­wiada za kom­plek­sową obsługę w peł­nym zakre­sie i w całym cyklu życio­wym wozów bojo­wych tej wer­sji.

Przypomnijmy, że pod­stawą do reali­za­cji wspo­mnia­nych prac jest umowa zawarta w grud­niu ubie­głego roku z 4. Regionalną Bazą Logistyczną z Wrocławia, która zleca prze­pro­wa­dze­nie prze­glą­dów tech­nicz­nych na pozio­mie F6, napraw dodat­ko­wych pod­wozi (F6p), wieży oraz uzbro­je­nia (F6u) 14 czoł­gów pod­sta­wo­wych Leopard 2A4 i dwóch czoł­gów wer­sji A5 kon­sor­cjum w skła­dzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. Z kolei wyni­kiem jej zawar­cia było pod­pi­sane 28 grud­nia 2015 r. poro­zu­mie­nia pomię­dzy WZM S.A. i ZM Bumar-Łabędy S.A. o współ­pracy w zakre­sie prze­glą­dów F6 i napraw czoł­gów Leopard 2A4 i A5, znaj­du­ją­cych się w wypo­sa­że­niu Sił Zbrojnych RP. Na jego mocy doko­nano podziału zadań zwią­za­nych z reali­za­cją tych prac w PGZ S.A., zgod­nie z któ­rym w kom­pe­ten­cji Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pozo­staje kom­plek­sowa obsługa w zakre­sie peł­nego cyklu życia czoł­gów wer­sji A5 i szyb­ko­wy­mien­nych zespo­łów napę­do­wych (power-pack) wszyst­kich czoł­gów rodziny Leopard 2 uży­wa­nych w Wojsku Polskim. W dal­szej per­spek­ty­wie zakłady z Poznania mają stać się także lide­rem moder­ni­za­cji czoł­gów wer­sji A5. Wszystkie te dzia­ła­nia zwią­zane są z pro­ce­sem two­rze­nia kra­jo­wego poten­cjału obsłu­gowo-ser­wi­so­wego czoł­gów Leopard 2 wszyst­kich wer­sji i ich sprzętu towa­rzy­szą­cego, jak na przy­kład wozów zabez­pie­cze­nia tech­nicz­nego (np. Bergepanzer 2), co sta­nowi jedno z klu­czo­wych zadań sta­wia­nych przed pol­skim prze­my­słem obron­nym przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach, zaini­cjo­wa­nego pod koniec grud­nia 2015 r., pro­gramu moder­ni­za­cji czoł­gów tego typu (patrz WiT 1, 2 i 3/2016).
  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE