Leopard 2A7V – wariant na 100-lecie nie­miec­kiej broni pan­cer­nej

Leopard 2A7 na stoisku KMW na salonie Eurosatory 2016. Model ten jest obecnie najbliższy przyszłej wersji A7V.

Leopard 2A7 na sto­isku KMW na salo­nie Eurosatory 2016. Model ten jest obec­nie naj­bliż­szy przy­szłej wer­sji A7V.

Czołgi Leopard 2A7 Bundeswehry prze­cho­dzą moder­ni­za­cję do stan­dardu ozna­czo­nego A7V. Jej zakres jest raczej skromny – tech­nicz­nie i finan­sowo. Poprawione cha­rak­te­ry­styki czołgu uła­twią przede wszyst­kim eks­plo­ata­cję w ten spo­sób ulep­szo­nych Leopardów 2. Zarazem poja­wie­nie się naj­now­szego nie­miec­kiego wariantu tego czołgu jest oka­zją do pew­nych porów­nań z pol­ską moder­ni­za­cją Leopard 2PL, jak i innymi roz­wią­za­niami dostęp­nymi na rynku dla użyt­kow­ni­ków Leoparda 2.

O sto­sun­kowo nie­wiel­kim zakre­sie wpro­wa­dzo­nych mody­fi­ka­cji świad­czy już ozna­cze­nie czołgu. Zamiast kolej­nej cyfry w sufik­sie, wydłu­żył się on o dodat­kową literę. Oznaczenie naj­now­szego modelu, czyli A7V to oczy­wi­ście gra słów, litera V pocho­dzi od nie­miec­kiego imie­słowu Verbessert, ozna­cza­ją­cego po pol­sku udo­sko­na­lony. Zarazem jest to sym­bo­liczne nawią­za­nie do pierw­szego nie­miec­kiego czołgu, czyli Sturmpanzerwagen A7V (także A.7V. od Allgemaine Kriegsdepartement 7. Abteilung – Verkehrswesen, 7. Oddział Departament Wojny – Komunikacji) z 1917 r.

Panzerwaffe dzi­siaj

Choć zakrawa to już na tru­izm, to przy­po­mnijmy, że pod koniec lat 80., XX wieku zachod­nio­nie­miecka wów­czas Bundeswehra miała 3500 czoł­gów, z czego ok. 2200 Leopardów 2 i resztę Leopardów 1. Dawało to 86 bata­lio­nów pan­cer­nych. Obecnie Wojska Lądowe (Heer) Bundeswehry mają jedy­nie 225 czoł­gów roz­dy­spo­no­wa­nych mię­dzy pię­cioma bata­lio­nami pan­cer­nymi (czyli czoł­gów, niem. Panzerbataillon). Według obo­wią­zu­ją­cej struk­tury (tzw. Heer 2011) są to: Panzerlehrbataillon 93 w Munster (Panzerlehrbrigade 9 ze składu 1. Panzerdivision), Panzerbataillon 104 w Pfreimd (Panzerbrigade 12, 10. Panzerdivision), Panzerbataillon 203 w Augustdorf (Panzerbrigade 21,
1. Panzerdivision), Panzerbataillon 393 w Bad Frankenhausen (Panzergrenadierbrigade 37, 10. Panzerdivision) i Gebirgspanzerbataillon 8 w Pfreimd („gór­ski”, Panzerbrigade 12, 10. Panzerdivision). Uzupełnia je Panzerbataillon 414, wcho­dzący w skład holen­der­skiej 43 Gemechaniseerde Brigade (43 Mechbrig), pod­po­rząd­ko­wa­nej nie­miec­kiej 1. Panzerdivision (for­mal­nie uzbro­jony w czołgi Leopard 2A6), ale obec­nie jest to pod­od­dział ska­dro­wany, który wg pla­nów ma być obsa­dzony w 2017 r. Co wię­cej, obec­nie żoł­nie­rze Panzerbataillon 414 pocho­dzą z Panzerlehrbataillon 93 i Panzerbataillon 203, więc jego czołgi zapewne też. Zatem Panzerbataillon 414 nie ma swo­ich eta­to­wych czoł­gów, co pod­po­wiada też aryt­me­tyka, gdyż pięć bata­lio­nów po 44 Leopardy 2A6 każdy daje dekla­ro­wane 225 czołgi w linio­wej służ­bie Bundeswehry.
Jednak wkrótce ma być lepiej, czyli wię­cej. Pierwsze plany roz­bu­dowy sił pan­cer­nych kie­row­nic­two fede­ral­nego resortu obrony ogło­siło jesz­cze w kwiet­niu 2015 r. Za pre­tekst podano sytu­ację na Ukrainie i zagro­że­nie ze strony Rosji, czemu zara­dzić miało zwięk­sze­nie liczby Leopardów 2 do 328, poprzez odku­pie­nie 103 sztuk od prze­my­słu i ich przy­wró­ce­nie do służby, co miało kosz­to­wać 22 mln EUR. Obecna kon­cep­cja zakłada, że w 2020 r. Bundeswehra ma mieć 320 czoł­gów.

  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE