Laserowe nowo­ści CRW Telesystem-Mesko

Przeciwpancerny pocisk kierowany Pirat w pojemniku transportowo-startowym na wyrzutni i moment tuż przed jego trafieniem w tarczę podczas prób w sierpniu tego roku.

Przeciwpancerny pocisk kie­ro­wany Pirat w pojem­niku trans­por­towo-star­to­wym na wyrzutni i moment tuż przed jego tra­fie­niem w tar­czę pod­czas prób w sierp­niu tego roku.

W stycz­nio­wym nume­rze „Wojska i Techniki” przy­po­mnie­li­śmy pol­skie osią­gnię­cia w sfe­rze woj­sko­wych zasto­so­wań tech­niki lase­ro­wej, zwią­zane przede wszyst­kim z osobą prof. dr. inż. Zbigniewa Puzewicza i jego współ­pra­cow­ni­ków. W ostat­nich latach prze­ży­wają one rene­sans, przede wszyst­kim w związku z zaan­ga­żo­wa­niem pol­skiego prze­my­słu obron­nego w prace nad amu­ni­cją pre­cy­zyj­nego raże­nia napro­wa­dzaną na cel pod­świe­tlany lase­rem. O dużym zna­cze­niu, a stąd także znacz­nej inten­syw­no­ści tych prac świad­czą infor­ma­cje o ich postę­pach na prze­strzeni kilku mie­sięcy, jakie minęły od naszej ostat­niej publi­ka­cji.

Przypomnijmy, że w ramach prac Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego Telesystem-Mesko Sp. z o.o. i Zespołu Elektroniki Kwantowej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, współ­pra­cu­ją­cych z zakła­dami MESKO S.A., na prze­strzeni ostat­niej dekady prze­pro­wa­dzono wiele ana­liz doty­czą­cych kie­run­ków budo­wa­nia kra­jo­wych kom­pe­ten­cji w sfe­rze amu­ni­cji napro­wa­dza­nej lase­rowo, a także kon­kret­nych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych i urzą­dzeń. Na ich bazie pod­jęto decy­zję o skon­cen­tro­wa­niu się na meto­dzie napro­wa­dza­nia na cele pod­świe­tlone świa­tłem lasera z wszyst­kimi wyni­ka­ją­cymi z tego kon­se­kwen­cjami. Prace te miały dopro­wa­dzić do wdro­że­nia do pro­duk­cji na początku dru­giej dekady XXI wieku m.in.: 70 mm poci­sku kie­ro­wa­nego na bazie lot­ni­czego npr NPR70, 98 mm poci­sku moź­dzie­rzo­wego, 120 mm poci­sku moź­dzie­rzo­wego do sys­temu Rak, 155 mm poci­sku arty­le­ryj­skiego do sys­te­mów Krab i Kryl, a także prze­ciw­pan­cer­nych poci­sków kie­ro­wa­nych o zasięgu do 2500 m. Wtedy rów­nież, obiek­tyw­nie oce­nia­jąc kra­jowe moż­li­wo­ści badaw­czo-roz­wo­jowe i wytwór­cze, zało­żono współ­pracę z zagra­nicz­nymi part­ne­rami w zakre­sie samej amu­ni­cji bądź jej ele­men­tów, ale za realną uznano moż­li­wość wdro­że­nia wła­snych roz­wią­zań w gło­wi­cach napro­wa­dza­nia poci­sków i blo­kach ich ste­ro­wa­nia. Przyjęto nato­miast, że apa­ra­tura naziemna nie­zbędna do wyko­rzy­sta­nia takiej amu­ni­cji – lase­rowy pod­świe­tlacz celu, miała powstać w kraju. Zadania opra­co­wa­nia lase­ro­wego pod­świe­tla­cza celu oraz gło­wic napro­wa­dza­ją­cych do amu­ni­cji pre­cy­zyj­nej kali­brów 120 i 155 mm pod­jęło się CRW Telesystem-Mesko. W wyniku tych prac, finan­so­wa­nych samo­dziel­nie przez firmę, na początku dru­giej dekady XXI wieku powstał moduł gło­wicy lase­ro­wej z lase­rem pom­po­wa­nym lampą wyła­dow­czą. Później zaadap­to­wano go do uży­cia w lase­ro­wym pod­świe­tla­czu celu LPC‑1, czyli pierw­szym pol­skim urzą­dze­niu lase­ro­wym do pod­świe­tla­nia celu plamką lase­rową, cał­ko­wi­cie opar­tym na pol­skiej myśli tech­nicz­nej.
Funkcjonalny demon­stra­tor LPC‑1 skom­ple­to­wano w 2013 r., zaś w 2014 r. jego pro­to­typ. Pierwsze próby poli­go­nowe pod­świe­tlacz prze­szedł w 2014 r., a począw­szy od 2015 r. jest wyko­rzy­sty­wany pod­czas wszyst­kich strze­lań APR 155 jako jedyne urzą­dze­nie tego rodzaju. LPC‑1 jest urzą­dze­niem uni­wer­sal­nym, które może posłu­żyć nie tylko do napro­wa­dza­nia 120 mm kie­ro­wa­nych poci­sków moź­dzie­rzo­wych i 155 mm kie­ro­wa­nych poci­sków arty­le­ryj­skich, ale także 70 mm poci­sków kie­ro­wa­nych powsta­łych na bazie npr, 98 mm kie­ro­wa­nych poci­sków moź­dzie­rzo­wych czy ppk krót­kiego zasięgu Pirat (sze­rzej o LPC‑1 w WiT 1/2019). Dziś jest to urzą­dze­nie wszech­stron­nie spraw­dzone i gotowe do pro­duk­cji seryj­nej.

Nowy LPC

Równolegle z pra­cami nad modu­łem gło­wicy lase­ro­wej z lase­rem pom­po­wa­nym lampą wyła­dow­czą w CRW Telesystem-Mesko pod­jęto się także reali­za­cji pro­jektu ana­lo­gicz­nego modułu, ale z pół­prze­wod­ni­ko­wym lase­rem pom­po­wa­nym dio­dowo. Z racji dostęp­nych przed dekadą moż­li­wo­ści tech­no­lo­gicz­nych skon­cen­tro­wano się na module z lase­rem pom­po­wa­nym lampą wyła­dow­czą, nie­mniej prace nad lase­rami pół­prze­wod­ni­ko­wymi kon­ty­nu­owano. W 2016 r., po pomyśl­nym ukoń­cze­niu pro­to­typu lasera pom­po­wa­nego dio­dowo wraz z ukła­dami zasi­la­nia i ste­ro­wa­nia, który mógł zostać wypo­sa­żony jako główny pod­ze­spół pod­świe­tla­cza lase­ro­wego, w CRW Telesystem-Mesko pod­jęto decy­zję o roz­po­czę­ciu pro­jek­to­wa­nia i budowy nowej gene­ra­cji pod­świe­tla­czy. Charakterystyki gaba­ry­towo-masowe nowego modułu lase­ro­wego z lase­rem pół­prze­wod­ni­ko­wym, a także cią­gła minia­tu­ry­za­cja i roz­wój ele­men­tów elek­tro­nicz­nych pozwo­liły na opra­co­wa­nie dal­mie­rza-pod­świe­tla­cza celu o ponad połowę mniej­szego pod wzglę­dem roz­mia­rów od LPC‑1 i zna­cząco od niego lżej­szego, a zara­zem o para­me­trach prze­wyż­sza­ją­cych poprzed­nika. Projekt pro­wa­dzony jest w ramach prac wła­snych i z wła­snych środ­ków.
Urządzenie od razu powstaje w dwóch odmia­nach – prze­no­śnej (doręcz­nej lub do moco­wa­nia na trój­nogu) oraz prze­zna­czo­nej do inte­gra­cji w ramach zespo­łów urzą­dzeń opto­elek­tro­nicz­nych lub gło­wic opto­elek­tro­nicz­nych (np. razem z kame­rami tele­wi­zyjną i ter­mo­wi­zyjną). Może być wyko­rzy­stany także jako urzą­dze­nie prze­no­śne o jesz­cze bar­dziej zre­du­ko­wa­nych roz­mia­rach lub zin­te­gro­wany z zespo­łami celow­ni­czo-star­to­wymi sys­te­mów uzbro­je­nia np. prze­ciw­pan­cer­nych poci­sków kie­ro­wa­nych napro­wa­dza­nych na odbite świa­tło lase­rowe. W przy­padku wer­sji prze­no­śnej moż­liwa jest także współ­praca z innymi urzą­dze­niami, np. kamerą ter­mo­wi­zyjną (która w obec­nej wer­sji nie jest zin­te­gro­wana z urzą­dze­niem) bądź lunetą optyczną, które mogą być moco­wane do obu­dowy urzą­dze­nia za pomocą szyny Picatinny.
Nowy lase­rowy pod­świe­tlacz celu będzie cecho­wała masa poni­żej 5 kg. Moduł pod­świe­tla­nia wyko­rzy­stuje pół­prze­wod­ni­kowy laser dio­dowy, pra­cu­jący na fali dłu­go­ści 1064 nm z czę­sto­tli­wo­ścią powta­rza­nia < 25 Hz, z ener­gią impulsu > 80 mJ, przy roz­bież­no­ści wiązki < 0,35 mrad i cza­sie trwa­nia impulsu 15 ± 5 ns. Zapewnia on oświe­tla­nie celów znaj­du­ją­cych się w odle­gło­ści do ok. 5 km. Programowalna sekwen­cja impul­sów jest zgodna ze STANAG 3733 i umoż­li­wia współ­pracę z lase­rowo napro­wa­dzaną amu­ni­cją innych państw NATO. Dalmierz pra­cuje na fali 1064 nm i zapew­nia pomiar odle­gło­ści w zakre­sie 0,2÷20 km (± 5 m). Obserwację celów zapew­nia wbu­do­wany celow­nik o powięk­sze­niu 10×.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE