Land Forces Symposium 2016

Demonstrator technologii laserowego systemu uzbrojenia MoHELEWhe XX podczas prezentacji dynamicznej.

Demonstrator tech­no­lo­gii lase­ro­wego sys­temu uzbro­je­nia MoHELEWhe XX pod­czas pre­zen­ta­cji dyna­micz­nej.

Niemiecka grupa prze­my­słowa Rheinmetall Defence, oprócz regu­lar­nego udziału w mię­dzy­na­ro­do­wych wysta­wach tech­niki woj­sko­wej i tech­no­lo­gii obron­nych, samo­dziel­nie orga­ni­zuje liczne przed­się­wzię­cia słu­żące pre­zen­to­wa­niu swo­ich pro­duk­tów ich dotych­cza­so­wym użyt­kow­ni­kom, poten­cjal­nym kon­tra­hen­tom i part­ne­rom prze­my­sło­wym, a także przed­sta­wi­cie­lom spe­cja­li­stycz­nych mediów.

Takie pre­zen­ta­cje speł­niają dwo­jaką rolę. Poza moż­li­wo­ścią znacz­nie bar­dziej wszech­stron­nego poka­za­nia znaj­du­ją­cych się w pro­duk­cji lub w fazie roz­woju roz­wią­zań, służą wymia­nie poglą­dów i lep­szemu pozna­niu potrzeb poten­cjal­nych użyt­kow­ni­ków. Ostatnim, jak dotąd, przed­się­wzię­ciem tego typu, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Rheinmetall Defence, było sym­po­zjum poświę­cone uzbro­je­niu i wypo­sa­że­niu wojsk lądo­wych Land Forces Symposium 2016. Tegoroczna odsłona, która odbyła się 9 – 11 maja, była zde­cy­do­wa­nie naj­więk­sza spo­śród dotąd zor­ga­ni­zo­wa­nych, a przy­go­to­wano ją na tere­nie cen­trum doświad­czal­nego i poli­gonu Erprobungszentrum Unterlüß (EZU) oddziału Rheinmetall Waffe und Munition GmbH w Unterlüß w Dolnej Saksonii na pół­nocy Niemiec. Grupa przy­go­to­wy­wała się do niej już od dłuż­szego czasu. W minio­nych latach zor­ga­ni­zo­wano kilka tema­tycz­nie zbli­żo­nych poka­zów, ale w bie­żą­cym roku dotych­cza­sowe sym­po­zjum prze­kształ­ciło się w sze­roko zakro­joną akcję, któ­rej rze­czy­wi­sty wpływ na rynek zbro­je­niowy poznamy już w nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Ponad 600 gości z wszyst­kich kon­ty­nen­tów miało moż­li­wość, pod­czas trzech dni pre­zen­ta­cji i poka­zów dyna­micz­nych, dokład­nie zapo­znać się z wie­loma typami uzbro­je­nia i sprzętu ofe­ro­wa­nymi przez gospo­da­rza i jego lokal­nych, ale także zagra­nicz­nych part­ne­rów, m.in.: Angelo Podesta, Dynamit Nobel Defence, Aimpoint, Revision, Haix, Mech-Lab, Schmidt-Bender, 3M, Steyr Mannlicher, RUAG, Heckler & Koch. BAE Systems, Lifetime Engineering, Harris, Airbus Defence & Space, Proxdynamics, SIG-Sauer czy Theissen Training Systems.
Przedsięwzięcie kon­cen­tro­wało się na pre­zen­ta­cji sys­te­mów uzbro­je­nia i infor­ma­tycz­nych do plat­form, ale także dla żoł­nie­rzy. Głównie audio­wi­zu­alne, ale także poprzez sta­tyczne i dyna­miczne pokazy „żywego“ uzbro­je­nia i wypo­sa­że­nia, któ­rego w bie­żą­cym roku zgro­ma­dzono wyjąt­kowo wiele egzem­pla­rzy. W ramach pre­zen­ta­cji dyna­micz­nych nie mogło zabrak­nąć także strze­lań. Z punktu widze­nia orga­ni­za­to­rów głów­nymi tema­tami sym­po­zjum były: amu­ni­cja gra­nat­ni­kowa kali­bru 40 mm (40×53 mm HE ESD ABM, 40×46 mm Hyperion ABM Sound & Flash), spe­cjalna amu­ni­cja i wypo­sa­że­nie (Vanguard 180 dB Sound & Flash Grenade, rodzina odpa­la­nych „z ręki“ rakiet Mithras), uzbro­je­nie śred­niego kali­bru i amu­ni­cja do niego (30 mm DM21 KETF, 30 mm Target Practice MVR, RMG.50), moź­dzie­rze i inne sys­temy ognia pośred­niego (rodziny moź­dzie­rzy kali­brów 60 mm i 81 mm, sys­temy kali­bru 155 mm), amu­ni­cja do armat czoł­go­wych (120 mm DM11), sys­temy uzbro­je­nia wyko­rzy­stu­jące ener­gię skie­ro­waną (mobilny efek­tor HEL), sys­temy samo­osłony (sys­tem zady­mia­jący ROSY), wypo­sa­że­nie żoł­nie­rza (indy­wi­du­alny sys­tem walki Gladius, moduły lase­rowe, sys­temy kie­ro­wa­nia ogniem), sys­temy wspar­cia medycz­nego (Rheinmetall International Engineering), samo­chody użyt­kowe i wie­lo­za­da­niowe (Rheinmetall MAN Military Vehicles), i oczy­wi­ście wozy bojowe i pojazdy opan­ce­rzone (MBT ATD, MBT RI, SPz Puma, GTK Boxer).

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE