Laboratorium Symulatorów Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

WiT-2_2016_laboratorium
23 lutego 2016 r. ofi­cjal­nie zain­au­gu­ro­wana zosta­nie dzia­łal­ność Laboratorium Symulatorów, nale­żą­cego do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z Zielonki. Z jed­nej strony to zwień­cze­nie kil­ku­na­stu lat prac tej pla­cówki naukowo-badaw­czej nad pro­ble­ma­tyką woj­sko­wych symu­la­to­rów i tre­na­że­rów, zna­nych pod zbior­czą nazwą Śnieżnik, a z dru­giej począ­tek nowej dzia­łal­no­ści, która ma być reali­zo­wana na nie­osią­gal­nym wcze­śniej pozio­mie, przy­naj­mniej jeżeli cho­dzi o zaple­cze tech­niczne.

Rozpoczęcie dzia­łal­no­ści labo­ra­to­rium – zbie­ga­jące się w cza­sie z inau­gu­ra­cją obcho­dów 90-lecia powsta­nia Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia – będzie połą­czone z jed­no­dniową kon­fe­ren­cją, współ­or­ga­ni­zo­waną przez Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W jej trak­cie będzie można zwie­dzić nowy budy­nek labo­ra­to­rium, a także zapo­znać się z czę­ścią roz­wią­zań tech­nicz­nych pre­zen­to­wa­nych zapro­szo­nym gościom. A będzie czym się „poba­wić”. Laboratorium Symulatorów składa się z dwóch głów­nych pomiesz­czeń badaw­czych: hali symu­la­to­rów, gdzie ist­nieje moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia i pracy dowol­nych symu­la­to­rów lase­ro­wych opra­co­wa­nych i wyko­na­nych z udzia­łem WITU, oraz jesz­cze więk­szej hali z ochroną bali­styczną – strzel­nicy pozwa­la­ją­cej na testo­wa­nie tre­na­że­rów wyko­rzy­stu­ją­cych amu­ni­cję ćwi­czebną i bojową. Do tego docho­dzą inne pomiesz­cze­nia tech­niczne zabez­pie­cza­jące pracę labo­ra­to­rium, a także biura, maga­zyny i pomiesz­cze­nia socjalne.

Mimo zasto­so­wa­nych tu zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań, Laboratorium Symulatorów tylko w nie­wiel­kim stop­niu ma słu­żyć szko­le­niu żoł­nie­rzy i przede wszyst­kim będzie miej­scem badań oraz testów nowych roz­wią­zań. Będzie to także plat­forma wymiany infor­ma­cji mię­dzy twór­cami urzą­dzeń symu­la­cyj­nych a bez­po­śred­nimi użyt­kow­ni­kami, czyli pod­ofi­ce­rami i żoł­nie­rzami jed­no­stek linio­wych, peł­nią­cymi funk­cje ope­ra­to­rów oraz przed­sta­wi­cie­lami sek­cji szko­le­nia jed­no­stek. Laboratorium Symulatorów ma także słu­żyć pro­mo­wa­niu sys­te­mów symu­la­cyj­nych i tre­nin­go­wych WITU wśród poten­cjal­nych nowych kon­tra­hen­tów, zresztą nie tylko kra­jo­wych. Jak dowie­dzie­li­śmy się bowiem od dyrek­cji Instytutu, rośnie zain­te­re­so­wa­nie nimi także za gra­nicą. W Laboratorium Symulatorów będzie można pre­zen­to­wać wszel­kie znaj­du­jące się w ofer­cie roz­wią­za­nia, pla­cówka jest przy­go­to­wana także na obsługę klienta, który nie posia­dał wcze­śniej odpo­wied­niego doświad­cze­nia i umie­jęt­no­ści w zakre­sie wir­tu­al­nych szko­leń. Pracownicy Instytutu mogą zapro­po­no­wać kon­kretne pro­gramy szko­le­nia, dosto­so­wane do spe­cy­ficz­nych wyma­gań zama­wia­ją­cego.

W ramach wspar­cia pro­cesu eks­plo­ata­cji Śnieżników w woj­sku, Instytut wraz ze współ­pra­cu­jącą w tym pro­jek­cie firmą Autocomp Management Sp. z o.o., zamie­rzają prze­pro­wa­dzać szko­le­nia okre­sowe dla ope­ra­to­rów z jed­no­stek, które już wcze­śniej zostały wypo­sa­żone w symu­la­tory. Wynika to zarówno z potrzeby odświe­ża­nia ich wie­dzy, ale także szko­le­nia nowej kadry. Zdarza się bowiem, że wyszko­lony w WITU ope­ra­tor w wyniku rota­cji tra­fia do innej jed­nostki, a przed­tem – lepiej lub gorzej – szkoli swo­jego następcę. Biorąc pod uwagę, że Śnieżnik jest skom­pli­ko­wa­nym urzą­dze­niem tech­nicz­nym, ewen­tu­alne nie­wła­ściwe wyszko­le­nie nowego ope­ra­tora może wią­zać się z uszko­dze­niem sys­temu i koniecz­no­ścią jego naprawy, a w naj­gor­szym razie nawet z wyłą­cze­niem go na dłuż­szy czas z pro­cesu szko­le­nia i koniecz­no­ścią remontu zakła­do­wego. Dodatkowe kursy dla ope­ra­to­rów są też nie­zbędne z innego powodu – Śnieżniki pod­da­wane są cią­głym ulep­sze­niom, szcze­gól­nie doty­czą­cym zmian w opro­gra­mo­wa­niu. Zasady obsługi sys­temu mogą się zatem zmie­niać, poja­wiają się np. nowe funk­cje, które obsłu­gu­jący symu­la­tor powi­nien umieć wyko­rzy­stać w pro­ce­sie szko­le­nia żoł­nie­rzy. WITU reali­zuje bowiem pro­ces wspar­cia eks­plo­ata­cji wszyst­kich dostar­czo­nych symu­la­to­rów, dzięki czemu ich obsługa, nie­za­leż­nie od miej­sca roz­lo­ko­wa­nia, jest wszę­dzie taka sama. To przy­datne szcze­gól­nie w przy­padku urzą­dzeń zain­sta­lo­wa­nych w ośrod­kach szko­le­nia poli­go­no­wego, gdzie żoł­nie­rze z dowol­nej jed­nostki mogą korzy­stać ze Śnieżnika na poli­go­nie w taki sam spo­sób, jak w przy­padku znaj­du­ją­cego się w macie­rzy­stym gar­ni­zo­nie, a nawet szko­lić się na nim z wła­snym ope­ra­to­rem. Oczywiście, żaden symu­la­tor praw­dzi­wego dzia­ła­nia w polu nie zastąpi, ale nie­jed­no­krot­nie zda­rza się, że np. w wyniku zagro­że­nia poża­ro­wego latem, woj­sko nie może kon­ty­nu­ować szko­le­nia „w tere­nie” i w takiej sytu­acji wyko­rzy­sta­nie symu­la­tora wydaje się być jed­nym z opty­mal­nych roz­wią­zań. Dodatkowe moż­li­wo­ści sys­temu użyt­ko­wa­nego w ośrodku szko­le­nia poli­go­no­wego pozwa­lają na wyko­rzy­sta­nie Śnieżnika jako narzę­dzia egza­mi­nu­ją­cego i dopusz­cza­ją­cego do strze­la­nia ognio­wego na poli­go­nie.

  • Maciej Szopa, Krzysztof M. Płatek

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE