Ku nowym moż­li­wo­ściom WCBKT S.A. na rynku cywil­nym

GPU-7/90 TAURUS zaprojektowany i wyprodukowany  przez WCBKT S.A. podczas obsługi  największego  pasażerskiego samolotu  świata  AIR BUS A-380.

GPU‑7/90 TAURUS zapro­jek­to­wany i wypro­du­ko­wany przez WCBKT S.A. pod­czas obsługi naj­więk­szego pasa­żer­skiego samo­lotu świata AIR BUS A‑380.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. (WCBKT S.A.) będąc kon­ty­nu­ato­rem powo­ła­nego w 1968 r. Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej Akademii Technicznej, zaj­muje się kon­stru­owa­niem i pro­duk­cją nowo­cze­snych urzą­dzeń na potrzeby obron­no­ści. WCBKT S.A. jest jedy­nym w Polsce przed­się­bior­stwem, które kom­plek­sowo wypo­saża lot­ni­ska woj­skowe w urzą­dze­nia do naziem­nej obsługi stat­ków powietrz­nych (NOSP). Już od kilku lat Spółka pro­wa­dzi dzia­łal­ność rów­nież na rynku cywil­nym ofe­ru­jąc urzą­dze­nia NOSP oraz po prze­ję­ciu kom­pe­ten­cji spółki ZREMB Wojkowice, także wypo­sa­że­nie han­ga­rowo-lot­ni­skowe.

Potencjał inte­lek­tu­alny i tech­niczny WCBKT S.A. pozwala na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści obej­mu­ją­cej pro­jek­to­wa­nie i pro­duk­cję nowo­cze­snych urzą­dzeń oraz zapew­nie­nie im spraw­no­ści w całym cyklu życia. Dzięki temu, że Spółka jest wła­ści­cie­lem zasto­so­wa­nych roz­wią­zań, ma nie­ogra­ni­czone moż­li­wo­ści w zakre­sie mody­fi­ka­cji i moder­ni­za­cji ofe­ro­wa­nych urzą­dzeń. Świadczy rów­nież pełen zakres usług ser­wi­so­wych.

Podest serwisowy – inne urządzenie pochodzące  z WCBKT S.A., umożliwiające naziemną obsługę m.in.samolotu Boeing 737.

Podest ser­wi­sowy – inne urzą­dze­nie pocho­dzące z WCBKT S.A., umoż­li­wia­jące naziemną obsługę m.in.samolotu Boeing 737.

Urządzenia pro­duk­cji WCBKT S.A. spraw­dziły się w bez­a­wa­ryj­nym dzia­ła­niu pod­czas misji zagra­nicz­nych Polskich Kontyngentów Wojskowych m.in. w Iraku, Afganistanie oraz ope­ra­cji Baltic Air Policing (woj­sko­wego nad­zoru prze­strzeni powietrz­nej Estonii, Litwy i Łotwy). Przedsiębiorstwo nie­ustan­nie poszu­kuje nowo­cze­snych roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych, udo­sko­na­la­jąc pro­du­ko­wany sprzęt i posze­rza­jąc ofertę Spółki o nowe urzą­dze­nia. WCBKT S.A. posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 i AQAP 2110: 2016 oraz Wewnętrzny System Kontroli.
WCBKT S.A. wcho­dzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ S.A.), co pozwala na korzy­sta­nie z poten­cjału kil­ku­dzie­się­ciu spółek i reali­za­cję wyso­ko­tech­no­lo­gicz­nych pro­jek­tów.
Od 2018 r. w struk­tu­rach WCBKT S.A. działa Centrum Dostaw i Serwisu Sprzętu do Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych (CDiSS NOSP). Głównym jego zada­niem jest kom­plek­sowe zapew­nie­nie dostęp­no­ści i spraw­no­ści urzą­dzeń dla wszyst­kich typów stat­ków powietrz­nych użyt­ko­wa­nych w Siłach Zbrojnych RP.
Centrum CDiSS NOSP ma za zada­nie nie tylko zabez­pie­czyć spraw­ność urzą­dzeń naziem­nej obsługi stat­ków powietrz­nych wyko­na­nych przez WCBKT S.A., ale rów­nież wszyst­kich innych urzą­dzeń tego typu wyko­rzy­sty­wa­nych przez Siły Zbrojne RP, dostar­czo­nych wraz z nowymi stat­kami powietrz­nymi (C‑130, C‑295, F‑16 i M‑346).
Oferta WCBKT S.A. obej­muje: zasi­la­cze cywilne, zasi­la­cze woj­skowe, dys­try­bu­tory, gazy­fi­ka­tory, sprę­żarki, urzą­dze­nia hydrau­liczne, osu­sza­cze, urzą­dze­nia oświe­tle­niowe, holow­niki lot­ni­skowe, urzą­dze­nia han­ga­rowo-lot­ni­skowe, urzą­dze­nia szkolno-tre­nin­gowe oraz sys­temy prze­ciw­po­ża­rowe i tłu­mie­nia wybu­chów.
Cywilne zasi­la­cze elek­tro­ener­ge­tyczne GPU‑7/90 TAURUS opra­co­wane i wypro­du­ko­wane w WCBKT S.A. zostały użyte m.in. do obsługi samo­lotu „Air Force One” pod­czas wizyty pre­zy­denta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, w Polsce w lipcu 2017 roku. W następ­nym roku naj­now­sza wer­sja woj­sko­wego, lot­ni­sko­wego urzą­dze­nia zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego samo­lo­tów LUZES V/D seria V, zamon­to­wana na pod­wo­ziu samo­chodu cię­ża­ro­wego Jelcz 443.32, została uho­no­ro­wana nagrodą Lider Bezpieczeństwa Państwa w kate­go­rii Innowacyjny Projekt. Pierwsze urzą­dze­nie tego typu zostało uro­czy­ście prze­ka­zane do 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu w maju 2018 roku.
Lotniskowe urzą­dze­nie zasi­la­nia elek­tro­ener­ge­tycz­nego LUZES V/D seria V jest prze­zna­czone do zasi­la­nia sys­te­mów pokła­do­wych, uru­cha­mia­nia sil­ni­ków i spraw­dza­nia stanu tech­nicz­nego wypo­sa­że­nia pokła­do­wego wszyst­kich typów stat­ków powietrz­nych Sił Zbrojnych RP. Urządzenie jest zapro­jek­to­wane do pracy cią­głej i może obsłu­gi­wać jed­no­cze­śnie dwa statki powietrzne w dowol­nych warun­kach (lot­ni­sko, lądo­wi­sko, teren przy­godny).

Zasilacz elektroenergetyczny GPU-7/90TAURUS oraz schody pasażerskie  LSP 3S, to sprzęt który już dziś staje się hitem  w ofercie WCBKT S.A.

Zasilacz elek­tro­ener­ge­tyczny GPU‑7/90TAURUS oraz schody pasa­żer­skie LSP 3S, to sprzęt który już dziś staje się hitem w ofer­cie WCBKT S.A.

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach we wrze­śniu 2018 r. pre­zen­to­wany przez firmę Boeing śmi­gło­wiec sztur­mowy AH-64 Apache (jest on nam pro­po­no­wany w ramach pro­gramu ope­ra­cyj­nego Kruk, dla zastą­pie­nia śmi­głow­ców Mi-24) był zasi­lany jed­nym z urzą­dzeń wypro­du­ko­wa­nych przez WCBKT S.A. – zasi­la­czem elek­tro­ener­ge­tycz­nym LUZES II/M serii V. Załoga AH-64 Apache dostar­czone przez pol­ską spółkę urzą­dze­nie okre­śliła jako lep­sze od ame­ry­kań­skiego!

  • Jerzy Gruszczyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE