Ku naj­no­wo­cze­śniej­szej w Europie fir­mie okrę­to­wej

Fregata wielozadaniowa MEKO® A-200 w trakcie prób morskich na Bałtyku. Okręt zaprojektowany w oparciu o system MEKO® cechuje wysoka mobilność, zdolność do przetrwania na trudnym operacyjnie teatrze działań, niska wykrywalność i duża siła ognia.

Fregata wie­lo­za­da­niowa MEKO® A‑200 w trak­cie prób mor­skich na Bałtyku. Okręt zapro­jek­to­wany w opar­ciu o sys­tem MEKO® cechuje wysoka mobil­ność, zdol­ność do prze­trwa­nia na trud­nym ope­ra­cyj­nie teatrze dzia­łań, niska wykry­wal­ność i duża siła ognia.

Niemiecki hol­ding stocz­niowy thys­sen­krupp Marine Systems GmbH (tkMS) ofe­ruje pełną gamę usług stocz­nio­wych, obej­mu­jącą budowę okrę­tów nawod­nych i pod­wod­nych oraz ich wypo­sa­ża­nie w elek­tro­nikę pokła­dową. Spółka usta­na­wia od lat świa­towe stan­dardy zarówno w budo­wie okrę­tów nawod­nych i pod­wod­nych, jak rów­nież w roz­woju nowych tech­no­lo­gii. Firma nie­ustan­nie się roz­wija. W naj­bliż­szych latach w stoczni tkMS w Kilonii pla­no­wane jest wznie­sie­nie kilku nowo­cze­snych budyn­ków wraz z przy­na­leżną infra­struk­turą, w tym: nowej hali do pro­duk­cji dużych sek­cji kadłu­bo­wych, dru­giej linii wypo­sa­że­nio­wej, a także moder­ni­za­cja hali ser­wi­so­wej i pod­no­śnika mecha­nicz­nego.

Holding tkMS roz­sze­rza także swoją bazę zaso­bów inży­nier­skich. Po zapo­zna­niu się z osią­gnię­ciami mor­skiej branży pro­jek­to­wej w Polsce, nego­cjuje obec­nie z reno­mo­wa­nymi pol­skimi fir­mami pro­jek­to­wymi zawar­cie umów ramo­wych w spra­wie współ­pracy w dzie­dzi­nie pro­jek­to­wa­nia jed­no­stek nawod­nych i pod­wod­nych.

W ostat­nim cza­sie tkMS odniósł zna­czące suk­cesy w sek­to­rze budowy okrę­tów nawod­nych, który na rynku świa­to­wym cechuje silna kon­ku­ren­cja. W sierp­niu 2019 r. firma zakon­trak­to­wała cztery fre­gaty wie­lo­za­da­niowe typu MEKO® A‑200 dla jed­nego z państw w Afryce. Budowa pierw­szej z nich roz­po­częła się w tym roku w stoczni w Kilonii. Trwają rów­nież roz­mowy han­dlowe z innymi poten­cjal­nymi nabyw­cami okrę­tów tego typu.

Wizja fregaty typu Tamandaré przeznaczonej dla Brazylii, powstającej w oparciu o projekt MEKO® A-100MB.

Wizja fre­gaty typu Tamandaré prze­zna­czo­nej dla Brazylii, powsta­ją­cej w opar­ciu o pro­jekt MEKO® A‑100MB.

W maju 2019 r. zwo­do­wano pierw­szą z serii czte­rech kor­wet typu Saar 6, budo­wa­nych w Kilonii dla Korpusu Morskiego Sił Obronnych Izraela. W tym roku nastąpi jej prze­ka­za­nie użyt­kow­ni­kowi, a pozo­stałe trzy jed­nostki tego typu zostały już zwo­do­wane i znaj­dują się w róż­nych fazach wypo­sa­ża­nia.

Holding tkMS jest także odpo­wie­dzialny za budowę nowo­cze­snych fre­gat typu F125 dla Deutsche Marine. Pierwsza z nich – Baden-Württemberg– została prze­ka­zana 17 czerwca 2019 r., a druga – Nordrhein-Westfalen – cał­kiem nie­dawno, 10 czerwca. Dla nie­miec­kiej floty reali­zo­wany jest obec­nie także kon­trakt na budowę pię­ciu kor­wet typu K130 Braunschweig dru­giej serii.

W marcu 2020 r. kon­sor­cjum Águas Azuis Consortium, zło­żone z tkMS i bra­zy­lij­skich firm Embraer Defense & Security oraz Atech, pod­pi­sało z Marynarką Wojenną Brazylii kon­trakt na budowę serii czte­rech kor­wet wie­lo­za­da­nio­wych (obec­nie kla­sy­fi­ko­wa­nych jako fre­gaty) typu Tamandaré w ramach pro­gramu Corvetas Classe Tamandaré (CCT). W opar­ciu o dłu­go­ter­mi­nową współ­pracę, kon­sor­cjum, któ­remu prze­wo­dzi tkMS, stwo­rzyło solidne part­ner­stwo o kom­pe­ten­cjach umoż­li­wia­ją­cych sku­teczną reali­za­cję pro­gramu CCT, jak rów­nież przy­szłych stra­te­gicz­nych pro­jek­tów obron­nych tkMS w Brazylii. W maju tego roku nie­miecki hol­ding zawarł rów­nież kon­trakt na zakup stoczni Oceana w Itajaí w sta­nie Santa Catarina, co odbywa się za pośred­nic­twem bra­zy­lij­skiej spółki zależ­nej thys­sen­krupp Marine Systems do Brasil. W stoczni Oceana będą powsta­wać okręty typu Tamandaré dla Marinha do Brasil. Ogółem, tkMS reali­zuje obec­nie kon­trakty na budowę 13 okrę­tów nawod­nych róż­nych typów, a roz­mowy pro­wa­dzone są z kil­koma innymi poten­cjal­nymi klien­tami.

Nie mniej suk­ce­sów hol­ding tkMS odno­to­wuje na rynku kon­wen­cjo­nal­nych okrę­tów pod­wod­nych. W lutym 2019 r. zwo­do­wano w Kilonii pierw­szy z czte­rech okrę­tów typu 218 SG prze­zna­czo­nych dla Singapuru. Jednostce nadano imię Invincible i jest to naj­więk­szy okręt pod­wodny, jaki współ­cze­śnie powstał w Niemczech. Z kolei w kwiet­niu br. prze­ka­zano Marynarce Wojennej Egiptu okręt pod­wodny S43, trze­cią z czte­rech zamó­wio­nych przez to pań­stwo jed­no­stek typu 209/1400mod. Wraz z reali­za­cją pro­jektu budowy ogó­łem szczę­ściu okrę­tów typu 212CD dla flot wojen­nych Norwegii i Niemiec, tkMS wraz ze swo­imi klien­tami i part­ne­rami zamie­rza stwo­rzyć euro­pej­ski stan­dard NATO w dzie­dzi­nie kon­wen­cjo­nal­nych okrę­tów pod­wod­nych. Już dziś 70% kon­wen­cjo­nal­nej floty pod­wod­nej NATO jest pro­duk­cji tkMS. Obecnie hol­ding reali­zuje kon­trakty na budowę w sumie 15 okrę­tów pod­wod­nych, z czego osiem powsta­nie za gra­nicą na bazie pakie­tów mate­ria­ło­wych.

Spółka dys­po­nuje także pokaźną bazą moder­ni­za­cyjno-usłu­gową. Firma otrzy­mała już pierw­sze zamó­wie­nie, w ramach stra­te­gicz­nej umowy ramo­wej z Portugalią, na moder­ni­za­cję okrę­tów pod­wod­nych i nawod­nych, jak rów­nież umowę na moder­ni­za­cję okrętu pod­wod­nego Marynarki Wojennej Indii. Sukcesy odno­to­wano także w dzie­dzi­nie elek­tro­niki mor­skiej. Jako pierw­sza firma zachod­nia tkMS pomyśl­nie prze­te­sto­wał anty­tor­pedę, sta­no­wiącą część sys­temu obrony prze­ciw­tor­pe­do­wej SeaSpider.

Rosnące zna­cze­nie elek­tro­niki i cyfry­za­cji

Wraz z prze­ję­ciem firmy Atlas Elektronik zakoń­czył się pro­ces trans­for­ma­cji tkMS z dotych­cza­so­wego dostawcy plat­form okrę­to­wych w pro­du­centa w pełni zin­te­gro­wa­nych sys­te­mowo, nowo­cze­snych okrę­tów bojo­wych. Zakres usług hol­dingu roz­ciąga się obec­nie od etapu pro­jek­to­wa­nia kon­cep­cyj­nego, przez budowę okrę­tów i ich roz­wój, aż po inte­gra­cję sys­te­mów dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia uzbro­je­niem.

Elektronika staje się coraz waż­niej­sza jako tech­no­lo­gia klu­czowa, dla­tego thys­sen­krupp Marine Systems zapre­zen­to­wał nowy sys­tem zarzą­dza­nia walką do okrę­tów pod­wod­nych ORCCA. Opracowany przez spółkę kta naval sys­tems (joint ven­ture tkMS i nor­we­skiego Kongsberga) jest naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nym sys­te­mem tej klasy na rynku kon­wen­cjo­nal­nych okrę­tów pod­wod­nych. Wprowadzane są rów­nież nowe osią­gnię­cia w zakre­sie: tech­nik ste­alth, ogniw pali­wo­wych, aku­mu­la­to­rów litowo-jono­wych, wytwa­rza­nia addy­tyw­nego (druk 3D), bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­nego i wyko­rzy­sta­nia rze­czy­wi­sto­ści wirtualnej/rozszerzonej do wspie­ra­nia pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych i szko­leń.

Od MEKO® 200 do MEKO® A‑200

Zgodnie z ewo­lu­cyjną filo­zo­fią pro­jek­to­wa­nia rodziny okrę­tów MEKO® w ciągu ostat­nich pię­ciu dekad, każdy nowy model tej jed­nostki dzie­dzi­czył naj­lep­sze „geny rodzinne” poprzed­ni­ków, ale jed­no­cze­śnie był nasy­cany nowymi tech­no­lo­giami. Koncepcja MEKO® (Mehrzweck-Kombination – kom­bi­na­cja wie­lo­funk­cyjna) to idea oparta na modu­ło­wo­ści: kadłuba, nad­bu­dó­wek, wypo­sa­że­nia i uzbro­je­nia okrętu, mająca na celu łatwość dopa­so­wa­nia kon­kret­nego roz­wią­za­nia do potrzeb danej floty, póź­niej­szego ser­wi­so­wa­nia i reduk­cji kosz­tów zakupu oraz utrzy­ma­nia. Okręty MEKO® obej­mują rodziny: fre­gat, kor­wet i mor­skich jed­no­stek patro­lo­wych.

W opar­ciu o tę kon­cep­cję, tkMS roz­wi­nął w latach 90. pro­jekt popu­lar­nej fre­gaty ogól­nego prze­zna­cze­nia (General Purpose) MEKO® 200 w nowy MEKO® A‑200, czyli zaawan­so­waną (A‑Advanced) fre­gatę wie­lo­za­da­niową (Multi-Purpose). Ogółem powstało 25 okrę­tów MEKO® 200, które do dziś są „końmi robo­czymi” pię­ciu flot na świe­cie, w tym trzech nale­żą­cych do państw NATO (Grecja, Portugalia, Turcja) oraz Australii i Nowej Zelandii.

W ten spo­sób fre­gata wie­lo­za­da­niowa MEKO® A‑200 zacho­wuje legen­darną już wytrzy­ma­łość, zapew­nia bez­pie­czeń­stwo i nie­za­wod­ność swo­jej poprzed­niczki, ale jed­no­cze­śnie wyko­rzy­stuje zaawan­so­wane tech­niki i tech­no­lo­gie odpo­wia­da­jące śro­do­wi­sku zagro­żeń XXI wieku. Od poprzed­niczki różni ją jed­nak znacz­nie lep­sza prze­ży­wal­ność na polu walki, zdol­ność do jed­no­cze­snego zwal­cza­nia wielu celów i obni­żona wykry­wal­ność.

Warto pod­kre­ślić, że fre­gaty typów F123, F124 i F125 oraz kor­wety K130 prze­zna­czone dla Deutsche Marine, mimo że nie mają ozna­cze­nia MEKO® (nazwa ta jest zare­zer­wo­wana dla pro­jek­tów eks­por­to­wych), zbu­do­wano rów­nież w opar­ciu o stan­dardy MEKO®, zarówno w odnie­sie­niu do plat­form, jak i sys­te­mów walki. Fregaty typu F123 Brandenburg i kor­wety K130 Braunschweig są zop­ty­ma­li­zo­wane do dzia­łań na Bałtyku, stąd w ich kon­struk­cji zasto­so­wano roz­wią­za­nia MEKO® z zakresu żywot­no­ści okrętu, w tym podwójne gro­dzie wodosz­czelne oraz mecha­ni­zmy tłu­miące wstrząsy uda­rowe powstałe w wyniku wybu­chów pod­wod­nych, chro­niące witalne wypo­sa­że­nie okrętu przed uszko­dze­niem. Ponadto, każda z fre­gat wie­lo­za­da­nio­wych będą­cych w służ­bie Deutsche Marine jest wypo­sa­żona w trzy wzdłuż­niki tune­lowe, które zapew­niają podłużną sztyw­ność okrętu i zapo­bie­gają prze­ła­ma­niu kadłuba w przy­padku bez­po­śred­niego tra­fie­nia rakietą. To cecha nie bez zna­cze­nia w dzia­ła­niach na akwe­nach o szcze­gól­nie dużym nasy­ce­niu sys­te­mami ognio­wymi poten­cjal­nego prze­ciw­nika, takimi jak np. Bałtyk.

Ewolucja fre­gaty MEKO® A‑200 trwa począw­szy od czte­rech jed­no­stek serii Batch I, zbu­do­wa­nych dla Republiki Południowej Afryki (A‑200SAN), które roz­po­częły służbę w latach 2006 – 2007, przez dwie Batch II dla Algierii (A‑200AN), będą­cych w linii od lat 2016 – 2017, przez cztery okręty wer­sji Batch III zamó­wione przez jedno z państw afry­kań­skich, któ­rych dostawy mają roz­po­cząć się od 2022 r.

Zgodnie z filo­zo­fią kon­cep­cji MEKO®, moż­li­wo­ści bojowe fre­gaty typu A‑200 zostały przez ostat­nie lata popra­wione, m.in. dzięki włą­cze­niu do zestawu uzbro­je­nia do 16 prze­ciw­o­krę­to­wych poci­sków kie­ro­wa­nych i tor­ped cięż­kich dale­kiego zasięgu, jak też zaawan­so­wa­nych sen­so­rów, takich jak: radar z anteną aktywną AESA wyko­naną w tech­no­lo­gii azotku galu (GaN), sonary holo­wane, czy poprzez inte­gra­cję z bez­za­ło­go­wymi stat­kami powietrz­nymi.

Ewolucja pro­jektu trwa nadal i seria Batch IV obej­muje opcje zasto­so­wa­nia wie­lo­funk­cyj­nej sta­cji radio­lo­ka­cyj­nej z ante­nami ścia­no­wymi, sys­temu prze­ciw­tor­pe­do­wego klasy „hard kill” i moż­li­wość inte­gra­cji poci­sków manew­ru­ją­cych do ata­ków na odle­głe cele lądowe. Fregata wie­lo­za­da­niowa MEKO® A‑200 jest nowo­cze­snym okrę­tem zapro­jek­to­wa­nym do dzia­ła­nia w peł­no­ska­lo­wym kon­flik­cie i woj­nie syme­trycz­nej, a nie tylko do pro­wa­dze­nia dzia­łań do progu wojny. Jest połą­cze­niem mobil­no­ści, prze­ży­wal­no­ści i niskiej wykry­wal­no­ści z dużą siłą ognia.

  • thys­sen­krupp Marine Systems

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE