Król nowej wojny lądo­wej

Światowa premiera wozu wsparcia pola walki QN-506 miała miejsce podczas salonu w Zhuhai jesienią 2018 r.

Światowa pre­miera wozu wspar­cia pola walki QN-506 miała miej­sce pod­czas salonu w Zhuhai jesie­nią 2018 r.

W listo­pa­dzie ubie­głego roku w chiń­skim Zhuhai odbyła się 12. mię­dzy­na­ro­dowa wystawa i pokazy lot­ni­cze China International Aviation & Aerospace Exhibition 2018. Choć impreza ta poświę­cona jest przede wszyst­kim tech­nice lot­ni­czej, pre­zen­to­wane są na niej także wozy bojowe. Wśród tych, które miały na niej świa­towe pre­miery był także wóz wspar­cia pola walki QN-506.

Demonstrator pojazdu jest fir­mo­wany przez chiń­ską spółkę Guide Infrared z Wuhan. Specjalizuje się ona w pro­duk­cji sys­te­mów ter­mo­gra­ficz­nych, prze­zna­czo­nych zarówno dla woj­ska, jak i na rynek cywilny. Jak dotąd jed­nak nie była znana jako ofe­rent uzbro­je­nia.

QN-506 ochrzczono nie­skrom­nym mia­nem „króla nowej wojny lądo­wej” (Xin Luzhanzhi Wang). Nazwa ma nawią­zy­wać do jed­nego z epi­zo­dów popu­lar­nej w Chinach japoń­skiej serii ani­mo­wa­nej „Gundam”, w któ­rej wystę­pują róż­nego rodzaju maszyny bojowe, w tym mecha – wiel­kie roboty kro­czące. O prze­wa­gach QN-506 na polu walki w zamy­śle kon­struk­to­rów decy­do­wać mają roz­bu­do­wane sys­temy obser­wa­cji oraz silne i wie­lo­za­da­niowe uzbro­je­nie. Ewentualnych klien­tów ma kusić pro­stota kon­wer­sji, wyni­ka­jąca z modu­ło­wo­ści zestawu. W roli nośnika można wyko­rzy­stać prze­sta­rzałe czołgi lub wozy kołowe w ukła­dzie 8×8.

W przy­padku demon­stra­tora QN-506 jako baza do prze­bu­dowy posłu­żył czołg Typu 59. Po zdję­ciu z kadłuba wieży, prze­działy kie­ro­wa­nia i bojowy nakryto stałą nad­bu­dówką. Załogę sta­nowi trzech żoł­nie­rzy, któ­rzy sie­dzą obok sie­bie z przodu kadłuba. Po lewej stro­nie zaj­muje sta­no­wi­sko kie­rowca, w środku – dzia­ło­nowy, po pra­wej stro­nie zaś – dowódca pojazdu. Dostęp do wnę­trza prze­działu zapew­niają dwa włazy, które są bez­po­śred­nio nad sie­dzi­skami kie­rowcy i dowódcy. Ich pokrywy otwie­rają się na zawia­sach do przodu.

Uzbrojenie QN-506 w pełnej krasie. W centrum widoczne lufy 30 mm armaty i sprzężonego z nią 7,62 mm kaemu, po bokach – pojemniki-wyrzutnie pocisków rakietowych QN-201 i QN-502C. Na stropie wieży umieszczono głowice celowniczo-obserwacyjne działonowego i dowódcy.

Uzbrojenie QN-506 w peł­nej kra­sie. W cen­trum widoczne lufy 30 mm armaty i sprzę­żo­nego z nią 7,62 mm kaemu, po bokach – pojem­niki-wyrzut­nie poci­sków rakie­to­wych QN-201 i QN-502C. Na stro­pie wieży umiesz­czono gło­wice celow­ni­czo-obser­wa­cyjne dzia­ło­no­wego i dowódcy.W czo­ło­wej ścia­nie nad­bu­dówki wycięto dwa okna, w które wsta­wiono szyby kulo­od­porne. W razie potrzeby można na nie opu­ścić sta­lowe pokrywy z pozio­mymi szcze­li­nami obser­wa­cyj­nymi. Kierowca może obser­wo­wać teren bez­po­śred­nio przed wozem także przy uży­ciu dzien­nej kamery tele­wi­zyj­nej, którą umiesz­czono przed jego wła­zem. Dwie kolejne ulo­ko­wano po bokach kadłuba, na zasob­ni­kach na pół­kach nad­gą­sie­ni­co­wych, czwartą i ostat­nią zaś, peł­niącą funk­cję kamery cofa­nia, na pły­cie zamy­ka­ją­cej prze­dział napę­dowy. Obraz z tych urzą­dzeń może być wyświe­tlany na moni­to­rze znaj­du­ją­cym się na pul­pi­cie kie­rowcy. Na ujaw­nio­nych zdję­ciach nie widać, aby QN-506 wypo­sa­żono w wolant – praw­do­po­dob­nie do ste­ro­wa­nia mecha­ni­zmami skrętu demon­stra­tora nadal służą dwie dźwi­gnie.

Na stro­pie tyl­nej czę­ści nad­bu­dówki umiesz­czono obro­tową wieżę. Uzbrojenie ofen­sywne „Króla” przed­sta­wia się impo­nu­jąco i róż­no­rod­nie, co czę­ściowo tłu­ma­czy odwo­ła­nia do futu­ry­stycz­nego sprzętu z kre­skó­wek serii „Gundam”. Jego kom­po­nent lufowy sta­nowi 30 mm armata auto­ma­tyczna ZPT-99 i sprzę­żony z nią 7,62 mm kara­bin PKT. Armata – kopia rosyj­skiej 2A72 – osiąga szyb­ko­strzel­ność teo­re­tyczną 400 strz./min. Jednostkę ognia sta­nowi 200 nabo­jów, wpię­tych w dwie taśmy o pojem­no­ści, odpo­wied­nio, 80 i 120 nabo­jów. Dwustronne zasi­la­nie umoż­li­wia szybką zmianę rodzaju amu­ni­cji. Armata demon­stra­tora nie otrzy­mała dodat­ko­wego pod­par­cia, czę­sto sto­so­wa­nego w przy­padku wiot­kich luf 2A72. Ażurowe prze­dłu­że­nie koły­ski zostało jed­nak prze­wi­dziane w pro­jek­cie, ponie­waż widać je na wizu­ali­za­cjach. Zapas amu­ni­cji do PKT wynosi 2000 nabo­jów. Armata wraz z kaemem mogą być napro­wa­dzane w płasz­czyź­nie pio­no­wej w zakre­sie od –5 do 52°, co umoż­li­wia QN-506 pro­wa­dze­nie ognia do celów poło­żo­nych wyżej od pojazdu, np. w górach lub pod­czas walk miej­skich, a także do nisko­le­cą­cych samo­lo­tów i śmi­głow­ców.
Po obu stro­nach wieży zamon­to­wano bliź­nia­cze wyrzut­nie poci­sków rakie­to­wych. Mieszczą się w nich łącz­nie cztery prze­ciw­pan­cerne poci­ski kie­ro­wane QN-502C i 20 wie­lo­za­da­nio­wych poci­sków QN-201. Zgodnie z ujaw­nio­nymi infor­ma­cjami, QN-502C mają dys­po­no­wać zasię­giem 6 km. Przed tra­fie­niem poci­ski prze­cho­dzą w pła­skie nur­ko­wa­nie, ata­ku­jąc pod kątem ok. 55°. Umożliwia to pora­że­nie sła­biej chro­nio­nego stropu pojaz­dów bojo­wych. Podaje się, że ładu­nek kumu­la­cyjny gło­wicy jest w sta­nie prze­bić ekwi­wa­lent pan­ce­rza sta­lo­wego o gru­bo­ści do 1000 mm. QN-502C mogą dzia­łać w try­bie napro­wa­dza­nia „odpal i zapo­mnij” lub „odpal i kory­guj”.

Pociski QN-201 to poci­ski samo­na­pro­wa­dza­jące na pod­czer­wień o zasięgu 4 km. Korpus o śred­nicy 70 mm mie­ści gło­wicę kumu­la­cyjną zdolną prze­bić pan­cerz sta­lowy gru­bo­ści 60 mm lub ścianę żel­be­tową grubą na 300 mm. Promień raże­nia odłam­kami wynosi 12 m. Błąd tra­fie­nia ma nie prze­kra­czać metra.

Opisane uzbro­je­nie nie wyczer­puje moż­li­wo­ści ofen­syw­nych QN-506. Pojazd wypo­sa­żono także w amu­ni­cję krą­żącą. Z tyłu nad­bu­dówki umiesz­czono dwie wyrzut­nie, każda z dwoma poci­skami S570 o zasięgu 10 km. Ładunek kumu­la­cyjny ich gło­wicy może prze­bić pan­cerz sta­lowy o gru­bo­ści 60 mm. Promień raże­nia odłam­ków wynosi 8 m. Bezzałogowego samo­bójcę napę­dza sil­nik elek­tryczny poru­sza­jący śmi­gło z tyłu kadłuba.

  • Paweł Przeździecki

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE