Kormoran na ostat­niej pro­stej

Kormoran podczas prób morskich. Badania wstępne zakończono w kwietniu, a w czerwcu rozpoczęły się badania kwalifikacyjne.

Kormoran pod­czas prób mor­skich. Badania wstępne zakoń­czono w kwiet­niu, a w czerwcu roz­po­częły się bada­nia kwa­li­fi­ka­cyjne.

Dobiegły końca bada­nia wstępne pro­to­ty­po­wego nisz­czy­ciela min Kormoran pro­jektu 258 Kormoran II, które trwały od jesieni minio­nego roku. Był to bar­dzo inten­sywny okres dla okrętu, stocz­niow­ców i załogi. Ale to jesz­cze nie koniec. Obecnie trwa faza decy­du­jąca – bada­nia kwa­li­fi­ka­cyjne. To ich wynik roz­strzy­gnie, czy okręt jest gotowy do roz­po­czę­cia służby pod biało-czer­woną ban­derą.

Okręt budo­wany jest eta­powo, prze­cho­dził próby stocz­niowe w por­cie i na morzu. Testowany był każdy z zamon­to­wa­nych na jed­no­stce sys­te­mów. Sprawdzano m.in. dzia­ła­nie sys­te­mów: dowo­dze­nia, łącz­no­ści, uzbro­je­nia i napę­do­wego. Weryfikowano rów­nież funk­cjo­nal­ność okrętu, prze­pro­wa­dza­jąc próby współ­pracy ze śmi­głow­cem i okrę­tami zaopa­tru­ją­cymi. Pracę badaw­czo-roz­wo­jową, która obej­muje wła­śnie budowę pro­to­ty­po­wego nisz­czy­ciela min, wyko­nuje kon­sor­cjum stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku, będą­cej lide­rem i twórcą plat­formy, oraz OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, odpo­wie­dzial­nego za sys­temy walki, dema­gne­ty­za­cji i sta­cje hydro­lo­ka­cyjne. W skład kon­sor­cjum wcho­dziła też Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upa­dło­ści likwi­da­cyj­nej w Gdyni, ale zakres jej zadań zakoń­czył się na wstęp­nym eta­pie reali­za­cji umowy.
Tymczasem 5 i 6 listo­pada ub.r. okręt po raz pierw­szy wyszedł w morze z minami. Na jego pokła­dzie rufo­wym, po lewej bur­cie, zamon­to­wano tory o nowej kon­struk­cji – sztyw­nej i łatwo demon­to­wal­nej, w prze­ci­wień­stwie do sto­so­wa­nych na star­szych tra­łow­cach i okrę­tach trans­por­towo-mino­wych. Ułożono na nich po sztuce z każ­dego z czte­rech typów min mor­skich, uży­wa­nych przez MW RP (denne MMD‑2, MMD‑1, kotwiczne OS i OD). Kormoran posta­wił je w wodach Zatoki Gdańskiej, skąd zostały pod­jęte przez tra­ło­wiec-nisz­czy­ciel min ORP Mewa.
9 listo­pada doko­nano pierw­szej próby zaopa­try­wa­nia w morzu (RAS, Replenishment At Sea), w któ­rej uczest­ni­czył zbior­ni­ko­wiec ORP Bałtyk. Podano wtedy linę nośną na sta­no­wi­sko dzio­bowe. Kolejną próbę tego typu pod­jęto 7 grud­nia. Tym razem „na sucho”, w Porcie Wojennym w Gdyni, z udzia­łem okrętu dowo­dze­nia siłami obrony prze­ciw­mi­no­wej ORP Kontradmirał X. Czernicki. Obie jed­nostki były zacu­mo­wane do jed­nego pirsu, po jego prze­ciw­nych stro­nach, przez który poda­wano liny nośne do prze­ka­zy­wa­nia ładun­ków sta­łych na śród­o­krę­cie nisz­czy­ciela min, jak rów­nież wąż pali­wowy do sta­no­wi­ska na jego dzio­bie. Nazajutrz oba okręty wyszły w morze, gdzie wyko­nano kolejną ope­ra­cję RAS – poda­nia węża pali­wo­wego z rufy Czernickiego (RAS Astern).
Podobne ope­ra­cje ćwi­czono 13 grud­nia 2016 r. Tego dnia ponow­nie współ­pra­co­wano z Czernickim, zaś po raz pierw­szy wyko­nano VERTREP (Vertical Replenishment), czyli prze­ka­zy­wa­nie ładun­ków ze śmi­głowca w zawi­sie nad pokła­dem. Był nim Kaman SH-2G z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego. Jego zada­niem było okre­śle­nie pra­wi­dło­wego pro­filu podej­ścia do zawisu nad jed­nostką oraz prze­ćwi­cze­nie pod­no­sze­nia i prze­ka­zy­wa­nia ładun­ków na nią.
Ponadto ukoń­czono pro­gram prób dla wszyst­kich pojaz­dów pod­wod­nych – auto­no­micz­nego Hugin 1000MR do roz­po­zna­nia i wstęp­nej loka­li­za­cji obiek­tów mino­po­dob­nych oraz zdal­nie kie­ro­wa­nych Morświn do trans­portu ładun­ków wybu­cho­wych Toczek, Double Eagle Mk III z sona­rem SHL-300 i jed­no­ra­zo­wych Głuptak do nisz­cze­nia min w warun­kach nie­bez­piecz­nych dla innych środ­ków neu­tra­li­za­cji. Program prób obej­mo­wał spraw­dze­nie ich peł­nej funk­cjo­nal­no­ści, w tym współ­pracy z okrę­to­wym sys­te­mem dowo­dze­nia SCOT‑M, opra­co­wa­nym przez CTM.
  • Tomasz Grotnik

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE