Konferencja „Lotnisko 2016”

Przewiduje się, że w portach lotniczych przyszłości pojawią się m.in. miejsca wypoczynku takie jak SPA czy baseny.

Przewiduje się, że w por­tach lot­ni­czych przy­szło­ści poja­wią się m.in. miej­sca wypo­czynku takie jak SPA czy baseny.

4 lutego w hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie odbyła się kon­fe­ren­cja „Lotnisko 2016”, po raz kolejny przy­go­to­wana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Wydarzenie to sku­piało się na przy­szło­ści por­tów lot­ni­czych w Polsce i zmie­nia­ją­cej się w ostat­nich latach spe­cy­fice ich dzia­ła­nia. Konferencje z serii „Lotnisko” są orga­ni­zo­wane od 2007 r., a ich celem jest przed­sta­wia­nie roz­wią­zań i pro­duk­tów mogą­cych mieć zasto­so­wa­nie w infra­struk­tu­rze lot­ni­sko­wej i oko­ło­lot­ni­sko­wej, orga­ni­za­cji ruchu lot­ni­czego, bez­pie­czeń­stwie lot­nisk, pasa­że­rów i mie­nia.

4 lutego w hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie odbyła się kon­fe­ren­cja „Lotnisko 2016”, po raz kolejny przy­go­to­wana przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. Wydarzenie to sku­piało się na przy­szło­ści por­tów lot­ni­czych w Polsce i zmie­nia­ją­cej się w ostat­nich latach spe­cy­fice ich dzia­ła­nia. Konferencje z serii „Lotnisko” są orga­ni­zo­wane od 2007 r., a ich celem jest przed­sta­wia­nie roz­wią­zań i pro­duk­tów mogą­cych mieć zasto­so­wa­nie w infra­struk­tu­rze lot­ni­sko­wej i oko­ło­lot­ni­sko­wej, orga­ni­za­cji ruchu lot­ni­czego, bez­pie­czeń­stwie lot­nisk, pasa­że­rów i mie­nia. Konferencja została podzie­lona na dwie sesje. Pierwsza została poświę­cona nowym tech­no­lo­giom, tren­dom i spo­so­bom budo­wa­nia prze­wagi kon­ku­ren­cyj­nej dla lot­nisk mię­dzy­na­ro­do­wych i regio­nal­nych. Część druga – bez­pie­czeń­stwu ope­ra­cji lot­ni­czych i w por­cie lot­ni­czym.
W pierw­szej czę­ści kon­fe­ren­cji został omó­wiony roz­wój mię­dzy­na­ro­do­wych i regio­nal­nych por­tów lot­ni­czych w kon­tek­ście dba­ło­ści o korzy­sta­ją­cych z nich pasa­że­rów. Jeszcze dzie­sięć lat temu nikt nie spo­dzie­wał się, że życie pasa­że­rów będzie uła­twiał w takim stop­niu roz­wój Internetu kolej­nej gene­ra­cji i masowe wej­ście do uży­cia smart­fo­nów. Te ostat­nie są dzi­siaj wyko­rzy­sty­wane choćby przy odpra­wie. Przewiduje się, że w przy­szło­ści za pośred­nic­twem smart­fonu lub kolej­nej gene­ra­cji urzą­dze­nia łącz­no­ści będziemy mogli auto­ma­tycz­nie dobie­rać śro­dek trans­portu z i na lot­ni­sko, a „wir­tu­alni asy­stenci” będą prze­pro­wa­dzać pasa­żera przez strefę boar­din­gową. Zredukowane zostaną uciąż­liwe pro­ce­dury zwią­zane z bez­pie­czeń­stwem – nie dla­tego, że pasa­że­ro­wie będą mniej wni­kli­wie kon­tro­lo­wani, ale dla­tego, że odpo­wied­nie pro­ce­dury będą prze­pro­wa­dzane auto­ma­tycz­nie, co dopro­wa­dzi do zre­du­ko­wa­nia poziomu stresu podró­żu­ją­cego. Podobnie będzie z odpra­wami, które będą odby­wać się coraz spraw­niej. Co za tym idzie pasa­żer będzie miał na lot­ni­sku wię­cej czasu wol­nego i z tego prze­wi­duje się roz­rost róż­nego rodzaju form uprzy­jem­nia­nia czasu. W por­tach lot­ni­czych przy­szło­ści poja­wią się z cza­sem miej­sca wypo­czynku takie jak SPA czy baseny.
Mariusz Szpikowski – dyrek­tor naczelny PP „Porty Lotnicze”, dyrek­tor Lotniska Chopina w Warszawie – przed­sta­wił kie­runki i rodzaje przed­się­wzięć podej­mo­wa­nych w ramach przy­go­to­wy­wa­nia tego naj­więk­szego portu lot­ni­czego w Polsce do wyzwań przy­szło­ści. Po pierw­sze wła­dze Lotniska im. Fryderyka Chopina sku­piają się na zwięk­sza­niu prze­pu­sto­wo­ści ter­mi­nali m.in. poprzez: zwięk­sze­nie płyn­no­ści ruchu pasa­że­rów w ter­mi­na­lach i wydaj­no­ści pracy punk­tów kon­troli pasz­por­to­wych. W tym samym celu ogra­ni­czono też zna­cze­nie komu­ni­ka­tów gło­so­wych na rzecz komu­ni­ka­tów wizu­al­nych, pre­zen­to­wa­nych na tabli­cach sys­temu infor­ma­cji lot­ni­sko­wej. Nastąpiło też zwięk­sze­nie szyb­ko­ści odprawy pasa­że­rów.
Od 2011 r. war­szaw­skie Okęcie należy do pro­gramu doty­czą­cego bagaży sku­pia­ją­cego 200 lot­nisk na świe­cie. W jego ramach pro­wa­dzone są ana­lizy prze­pływu bagaży w celu jego opty­ma­li­za­cji. Dzięki temu i zasto­so­wa­niu maszyn do wery­fi­ka­cji wymia­rów bagażu pro­blemy zwią­zane z jego odprawą spa­dły na Okęciu o około 80 proc. Płynność odpraw wzro­sła też dzięki wpro­wa­dze­niu auto­ma­tycz­nych bra­mek kon­troli kart pokła­do­wych – po ich przy­ło­że­niu do czyt­nika auto­mat od razu otwiera przej­ście – dzięki temu prze­pu­sto­wość na tym punk­cie „drogi” pasa­żera do samo­lotu wzro­sła aż trzy­krot­nie w porów­na­niu ze spraw­dza­niem kart przez pra­cow­nika portu lot­ni­czego. Kolejnym uspraw­nie­niem jest sys­tem zarzą­dza­nia kolej­ko­wa­niem, który kie­ruje pasa­żera do tej bramki kon­tro­l­nej, gdzie kolejka jest naj­krót­sza. W naj­bliż­szym cza­sie zmia­nom na lot­ni­sku im. Fryderyka Chopina ma także ulec aran­ża­cja sta­no­wisk kon­troli pasz­por­to­wej, dzięki czemu będzie ich mogło funk­cjo­no­wać wię­cej niż obec­nie. Przedstawiciel Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina wska­zał też na zalety i wady poło­że­nia lot­ni­ska na tere­nie dużego mia­sta. Do zalet należy łatwość komu­ni­ka­cyjna, do wad – ogra­ni­cze­nia hała­sowe i brak moż­li­wo­ści więk­szego roz­woju obszaru portu. Jak stwier­dził w tej sytu­acji jest nie­zbędne poszu­ki­wa­nie nowego portu lot­ni­czego, który musi być jed­nak jak naj­le­piej sko­mu­ni­ko­wany z regio­nem.
Jerzy Baumann, dyrek­tor ds. ope­ra­cyj­nych i dyrek­tor odpo­wie­dzialny Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. wska­zał, że pol­ski rynek lot­ni­skowy nadal ma duże zale­gło­ści w sto­sunku do Europy Zachodniej. Do dzi­siaj np. zale­d­wie trzy lot­ni­ska: w Warszawie, Modlinie i Trójmieście, osią­gnęły kate­go­rię drugą jeżeli cho­dzi o zaawan­so­wa­nie sys­temu radio­na­wi­ga­cyj­nego ILS.
  • Maciej Szopa

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE