Koncern lot­ni­czo-kosmiczny Dassault Aviation

Falcon 8X to najnowszy i najwiekszy bizjet produkowany w Dassault Aviation. Wkrotce rodzina Falconow powiekszy sie o model 6X, który zastapi anulowanego Falcona 5X.

Falcon 8X to naj­now­szy i naj­wiek­szy bizjet pro­du­ko­wany w Dassault Aviation. Wkrotce rodzina Falconow powiek­szy sie o model 6X, który zastapi anu­lo­wa­nego Falcona 5X.

Mający stu­let­nią tra­dy­cję fran­cu­ski kon­cern lot­ni­czo-kosmiczny Dassault Aviation to znany w świe­cie pro­du­cent samo­lo­tów woj­sko­wych i cywil­nych. Takie kon­struk­cje jak Mystère, Mirage, Super-Étendard czy Falcon na stałe zapi­sały się w histo­rii nie tylko fran­cu­skiego lot­nic­twa. Do dziś firma dostar­czyła ponad 10 tys. samo­lo­tów użyt­kow­ni­kom z 90 kra­jów. Obecnie asor­ty­ment pro­duk­cji obej­muje wie­lo­za­da­niowe samo­loty bojowe Rafale i odrzu­towe samo­loty dys­po­zy­cyjne Falcon. Od kil­ku­na­stu lat firma inwe­stuje duże środki w bez­za­ło­gowe sys­temy powietrzne i kosmiczne.

Dassault Aviation działa w trzech sek­to­rach: samo­lo­tów woj­sko­wych, samo­lo­tów cywil­nych i kosmicz­nym. Zakres dzia­łal­no­ści firmy obej­muje obec­nie przede wszyst­kim: pro­duk­cję i moder­ni­za­cję myśliw­ców Rafale na potrzeby lot­nic­twa mor­skiego i sił powietrz­nych Francji i innych kra­jów; moder­ni­za­cję fran­cu­skich samo­lo­tów Mirage 2000D, Atlantique 2 (ATL2) i Falcon 50; obsługę tech­niczną samo­lo­tów Mirage 2000 i Alpha Jet we Francji i innych kra­jach; pro­duk­cję i obsługę samo­lo­tów dys­po­zy­cyj­nych Falcon oraz opar­tych na tej plat­for­mie samo­lo­tów obser­wa­cyj­nych i patro­lo­wych mor­skich Falcon 2000 MRA/MSA i Falcon 900 MPA; pro­jek­to­wa­nie, roz­wój i testy wspól­nie z part­ne­rami zagra­nicz­nymi bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych; prace badaw­czo-roz­wo­jowe przy zało­go­wych i bez­za­ło­go­wych stat­kach orbi­tal­nych i sub­or­bi­tal­nych wie­lo­krot­nego użytku oraz wystrze­li­wa­nych z samo­lo­tów małych rakie­tach nośnych.
Dassault Aviation to spółka akcyjna noto­wana na pary­skiej gieł­dzie papie­rów war­to­ścio­wych (Euronext Paris). Właścicielem więk­szo­ścio­wego pakietu akcji jest hol­ding Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD), który 31 grud­nia 2017 r. miał 62,17 % akcji Dassault Aviation, dają­cych 76,79 % gło­sów na wal­nym zgro­ma­dze­niu akcjo­na­riu­szy. Koncern Airbus SE był wła­ści­cie­lem 9,93 % akcji (6,16 % gło­sów), a w rękach mniej­szych akcjo­na­riu­szy znaj­do­wało się 27,44 % akcji (17,05 % gło­sów). Pozostałych 0,46 % akcji uprzy­wi­le­jo­wa­nych (bez prawa głosu na WZA) pozo­staje w dys­po­zy­cji Dassault Aviation.
Dassault Aviation wraz z licz­nymi spół­kami zależ­nymi two­rzy Dassault Aviation Group. Pięć spółek par­ty­cy­puje w skon­so­li­do­wa­nych wyni­kach finan­so­wych grupy. Są to: ame­ry­kań­skie Dassault International, Inc. (nale­żąca w 100 % do Dassault Aviation) i Dassault Falcon Jet Corp. (88 % jej akcji należy do Dassault Aviation, a 12 % do Dassault International) oraz fran­cu­skie Dassault Falcon Service, Sogitec Industries (obie nale­żące w 100 % do Dassault Aviation) i Thales (w któ­rej Dassault Aviation ma 25 % udzia­łów). Istniejąca wcze­śniej w Stanach Zjednoczonych spółka Dassault Procurement Services została w 2017 r. włą­czona do Dassault Falcon Jet. 31 grud­nia 2017 r. w fir­mach tych (poza Thalesem) zatrud­nio­nych było 11 398 osób, w tym 8045 osób w samej Dassault Aviation. We Francji pra­co­wało 80 % per­so­nelu, a w Stanach Zjednoczonych 20 %. Spośród ogółu zatrud­nio­nych 17 % sta­no­wiły kobiety. Od 9 stycz­nia 2013 r. na czele 16-oso­bo­wego komi­tetu wyko­naw­czego (zarządu) Dassault Aviation stoi pre­zes i dyrek­tor gene­ralny Éric Trappier. Honorowym pre­ze­sem zarządu jest 92-letni Serge Dassault – młod­szy syn zało­ży­ciela firmy Marcela Dassault.
W 2017 r. Dassault Aviation dostar­czył odbior­com 58 nowych samo­lo­tów – dzie­więć Rafale (jeden dla fran­cu­skich i osiem dla egip­skich sił powietrz­nych) i 49 Falconów. Przychód grupy ze sprze­daży netto wyniósł 4,808 mld euro, a zysk netto 489 mln euro (w tym Thales 241 mln). Był to wzrost odpo­wied­nio o 34 % i 27 % w porów­na­niu z 2016 r. W sek­to­rze woj­sko­wym (samo­loty Rafale) sprze­daż wynio­sła 1,878 mld euro, a w sek­to­rze cywil­nym (samo­loty Falcon) – 2,930 mld euro. Aż 89 % sprze­daży ulo­ko­wa­nych było na ryn­kach zagra­nicz­nych. Wartość pozy­ska­nych w 2017 r. zamó­wień wynio­sła 3,157 mld euro, w tym 756 mln euro w sek­to­rze woj­sko­wym (z czego 530 mln to zamó­wie­nia fran­cu­skie, a 226 mln zagra­niczne) i 2,401 mld w sek­to­rze cywil­nym. Były to naj­niż­sze zamó­wie­nia od pię­ciu lat. Od klien­tów zagra­nicz­nych pocho­dziło 82 % war­to­ści zło­żo­nych zamó­wień. Łączna war­tość port­fela zamó­wień spa­dła z 20,323 mld euro na koniec 2016 do 18,818 mld na koniec 2017 r. Z tej kwoty 16,149 mld euro przy­pada na zamó­wie­nia w sek­to­rze woj­sko­wym (w tym fran­cu­skie 2,840 mld i zagra­niczne 13,309 mld), a 2,669 mld w sek­to­rze cywil­nym. Obejmują one łącz­nie 101 samo­lo­tów Rafale (31 dla Francji, 36 dla Indii, 24 dla Kataru i 10 dla Egiptu) i 52 Falcony.
W ramach zobo­wią­zań off­se­to­wych, wyni­ka­ją­cych z kon­traktu na dostawę 36 myśliw­ców Rafale do Indii, 10 lutego 2017 r. Dassault Aviation i indyj­ski hol­ding Reliance utwo­rzyły spółkę joint-ven­ture Dassault Reliance Aerospace Ltd. (DRAL), z sie­dzibą w Nagpur w Indiach. Dassault Aviation objął w niej 49 % udzia­łów, a Reliance 51 %. DRAL będzie pro­du­ko­wała czę­ści do samo­lo­tów woj­sko­wych Rafale i cywil­nych Falcon 2000. Kamień węgielny pod budowę fabryki poło­żyli 27 paź­dzier­nika Éric Trappier i Anil D. Ambani (pre­zes Reliance). Dassault Aviation ma też swoje spółki w ChRL (Dassault Falcon Business Services Co. Ltd.), Hongkongu (Dassault Aviation Falcon Asia-Pacific Ltd.), Brazylii (Dassault Falcon Jet Do Brasil Ltda) i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (DASBAT Aviation LLC) oraz biura m.in. w Malezji i Egipcie.

  • Leszek A. Wieliczko

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE