Rheinmetall i Bumar-Łabędy wspól­nie zmo­der­ni­zują Leopardy 2A4

18 lutego zaprezentowano pierwszy czołg Leopard 2A4, który przeszedł przegląd F6 w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A., tym samym przedsiębiorstwo wykazały uzyskanie kompetencji, które miały zostać osiągnięte do końca kwietnia br. Prace przy pierwszych wozach realizowane są przy udziale specjalistów niemieckiego partnera.

18 lutego zapre­zen­to­wano pierw­szy czołg Leopard 2A4, który prze­szedł prze­gląd F6 w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A., tym samym przed­się­bior­stwo wyka­zały uzy­ska­nie kom­pe­ten­cji, które miały zostać osią­gnięte do końca kwiet­nia br. Prace przy pierw­szych wozach reali­zo­wane są przy udziale spe­cja­li­stów nie­miec­kiego part­nera.

18 lutego w Gliwicach została pod­pi­sana umowa pomię­dzy Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A. i nie­miecką firmą Rheinmetall Landsysteme GmbH, doty­cząca stra­te­gicz­nej współ­pracy w ramach pro­gramu moder­ni­za­cji pol­skich czoł­gów Leopard 2A4 do stan­dardu Leopard 2PL.

Zawarcie umowy ze stra­te­gicz­nym part­ne­rem zagra­nicz­nym to logiczny krok po pod­pi­sa­niu 28 grud­nia 2015 r. bazo­wej umowy nr IU/77/X89/ZS/NEGZ/USŁ/Z/2015/408 pomię­dzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a kon­sor­cjum w skła­dzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. Przypomnę, że jej war­tość wynosi ok. 2,415 mld PLN i prze­wi­duje ona prze­pro­wa­dze­nie do 30 listo­pada 2020 r. moder­ni­za­cji 128 czoł­gów do wer­sji 2PL (z opcją na moder­ni­za­cję do 30 listo­pada 2021 r. kolej­nych 14), a także wyko­na­nie prze­glą­dów na pozio­mie F6 i dopro­wa­dze­nie do peł­nej spraw­no­ści tech­nicz­nej na pod­sta­wie odręb­nej umowy – koszt tych prac nie został wli­czony do war­to­ści umowy bazo­wej. Poza tym wyko­nawcy zre­ali­zują dodat­kowe przed­się­wzię­cia: moder­ni­za­cję tre­na­że­rów i symu­la­to­rów Ośrodka Szkolenia Leopard w Świętoszowie do stan­dardu wer­sji 2PL; dostar­cze­nie pakietu logi­stycz­nego umoż­li­wia­ją­cego zapew­nie­nie wspar­cia eks­plo­ata­cji czoł­gów w całym ich cyklu życio­wym – zesta­wów narzę­dzi spe­cjal­nych MES‑3; mody­fi­ka­cję i – tam gdzie to będzie nie­zbędne – opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji tech­nicz­nej (TDv) czołgu oraz doku­men­ta­cji tech­nicz­nej symu­la­to­rów i tre­na­że­rów w wer­sji 2PL; a także pakiet szko­le­niowy, obej­mu­jący szko­le­nie załóg wozów i instruk­to­rów oraz per­so­nelu tech­nicz­nego.
Choć pol­scy kon­sor­cjanci i ich kra­jowi pod­wy­ko­nawcy oraz pod­do­stawcy zre­ali­zują więk­szość prac, to na ich pew­nych eta­pach nie­odzowne będzie wspar­cie przez firmy z zagra­nicy, a przede wszyst­kim part­nera stra­te­gicz­nego – firmę Rheinmetall Landsysteme GmbH, nale­żącą do grupy Rheinmetall Defence. To wła­śnie Rheinmetall Landsysteme odpo­wia­dać będzie za opra­co­wa­nie pro­jektu moder­ni­za­cji czołgu, będzie uczest­ni­czył w przy­go­to­wa­niu doku­men­ta­cji tech­nicz­nej, wykona pro­to­typ wozu wer­sji 2PL i czołgi par­tii prób­nej, udzieli także ZM Bumar-Łabędy nie­zbęd­nego wspar­cia tech­nicz­nego w uru­cho­mie­niu pro­duk­cji wozów seryj­nych oraz dostar­czy nie­zbędne narzę­dzia i prze­każe know-how. Firmy Rheinmetall Defence będą także wspo­ma­gać pol­skie pod­mioty w pozy­ski­wa­niu czę­ści zamien­nych z importu, nie­zbęd­nych w dal­szym okre­sie eks­plo­ata­cji czoł­gów. Wartość tych prac wyce­niono na ok. 130 milio­nów EUR (ok. 570 mln PLN).
Ze strony ZM Bumar-Łabędy S.A. umowę pod­pi­sali: pre­zes zarządu Adam Janik i czło­nek zarządu, dyrek­tor ds. finan­sowo-han­dlo­wych Zbigniew Siuśta, zaś ze strony Rheinmetall Landsysteme GmbH – pre­zes zarządu pionu Systemów Pojazdów, a także czło­nek zarządu Rheinmetall Defence Ben Hudson i dyrek­tor finan­sowy oddziału Pojazdów Taktycznych, czło­nek zarządu Rheinmetall Landsysteme GmbH Michael Andrzej Kara. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czył także czło­nek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Maciej Lew-Mirski.

  • Tomasz Wachowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE