Kolejny krok Raytheona w kie­runku nowego radaru kie­ro­wa­nia ogniem

Zestaw Patriot NG

Zestaw Patriot NG

Pod koniec lutego kon­cern Raytheon ujaw­nił demon­stra­tor sta­cji radio­lo­ka­cyj­nej kie­ro­wa­nia ogniem prze­ciw­lot­ni­czego zestawu rakie­to­wego Patriot, wypo­sa­żony w antenę główną ze ska­no­wa­niem aktyw­nym (AESA) z modu­łami nadaw­czo-odbior­czymi wyko­na­nymi w tech­no­lo­gii azotku galu (GaN). To kolejny krok na dro­dze do opra­co­wa­nia sta­cji z ante­nami AESA GaN, zdol­nej do pro­wa­dze­nia obser­wa­cji w pro­mie­niu 360°, zaofe­ro­wa­nej m.in. Polsce w ramach per­spek­ty­wicz­nego zestawu Patriot NG.

Zimą ubie­głego roku Raytheon opu­bli­ko­wał pierw­sze zdję­cie modelu pomoc­ni­czej anteny układu ante­no­wego radaru kie­ro­wa­nia ogniem zestawu Patriot NG. Latem 2015 r. mieli oka­zję zapo­znać się z nim także pol­scy dzien­ni­ka­rze. Testowana na zakła­do­wym poli­go­nie w Pelham, w sta­nie New Hampshire, była pierw­szą anteną aktywną AESA (active elec­tro­ni­cally scan­ned array), zbu­do­waną z oddziel­nie ste­ro­wa­nych mikro­fa­lo­wych modu­łów nadaw­czo-odbior­czych, wyko­na­nych w tech­no­lo­gii z zasto­so­wa­niem pod­łoża z azotku galu (GaN), do radaru Patriota. Dotychczasowe radary zestawu dys­po­no­wały anteną pasywną (PESA) i modu­łami nadaw­czo-odbior­czymi wyko­na­nymi w tech­no­lo­gii siarczku galu (GaS). Antena aktywna pozwala na swo­bodne ste­ro­wa­nie mocą, kształ­tem i poło­że­niem wiązki pro­mie­nio­wa­nia. Dodanie dwóch takich anten, zamon­to­wa­nych na gór­nej czę­ści kon­te­nera apa­ra­tury radaru ma pozwo­lić na okrężne wykry­wa­nie celów, a więc każda musi dys­po­no­wać sek­to­rem obser­wa­cji co naj­mniej 120° (ponoć anteny boczne mają zakres obser­wa­cji po 150°). Poza moż­li­wo­ścią okręż­nej obser­wa­cji, radar ma cecho­wać znacz­nie więk­sza nie­za­wod­ność w sto­sunku do obec­nego roz­wią­za­nia, a więc sta­cji AN/MPQ-65.
Pomyślne próby modelu anteny bocz­nej spo­wo­do­wały, że Raytheon przy­stą­pił jesie­nią ubie­głego roku do wyko­na­nia anteny głów­nej, także wyko­rzy­stu­ją­cej ana­lo­giczne roz­wią­za­nia – AESA GaN. Demonstrator radaru z taką wła­śnie anteną, o wymia­rach ok. 4×2,7 m, został zapre­zen­to­wany pod koniec lutego. Nie ma on zamon­to­wa­nego ist­nie­ją­cego modelu anteny bocz­nej, stąd jest zdolny jedy­nie do obser­wa­cji sek­to­ro­wej. Urządzenie słu­żyć będzie na razie do prób, a pod koniec roku pla­nuje się na nim insta­la­cję anten bocz­nych, zapew­nia­ją­cych 360-stop­niowe pole obser­wa­cji. Raytheon zapre­zen­to­wał publicz­nie demon­stra­tor radaru w takiej postaci na sym­po­zjum i wysta­wie Winter Association of the United States Army w Huntsville w Alabamie w dniach 15 – 17 marca br.

  • Tomasz Wachowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE